Propunere de rezoluţie - B8-1277/2016Propunere de rezoluţie
B8-1277/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la relațiile UE-Turcia

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1276/2016

Procedură : 2016/2993(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1277/2016
Texte depuse :
B8-1277/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1277/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la relațiile UE-Turcia

(2016/2993(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cea din 27 octombrie 2016 referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia[1] și cea din 14 aprilie 2016 referitoare la Raportul privind evoluția Turciei în 2015[2],

–  având în vedere Cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005, în special punctele (4) și (5),

–  având în vedere raportul anual privind progresele înregistrate de Turcia în 2016, publicat de Comisie la 9 noiembrie 2016 (SWD(2016)0366),

–  având în vedere rezultatul Consiliului Afaceri Externe din 14 noiembrie 2016,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și Parlamentul European au condamnat cu fermitate lovitura militară eșuată din Turcia și au recunoscut responsabilitatea legitimă a autorităților turce de a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili de această tentativă și pe cei implicați în ea;

B.  întrucât măsurile represive ale guvernului turc, care vizează partidele de opoziție, inclusiv arestarea liderilor opoziției și a membrilor Marii Adunări Naționale a Turciei, jurnaliștii și alte persoane, sunt disproporționate și contravin legislației interne turce, încălcând angajamentele asumate de un stat membru al Consiliului Europei și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;

C.  întrucât președintele Erdogan și guvernul turc au făcut numeroase declarații privind reintroducerea pedepsei cu moartea și există preocupări grave cu privire la condițiile în care se află persoanele deținute și arestate după lovitura de stat, concedierea la scară largă a funcționarilor de stat și restricțiile severe privind libertatea de exprimare, precum și restricțiile impuse mass-mediei în Turcia;

D.  întrucât punctul 5 al Cadrului de negociere pentru aderarea Turcia prevede că, în cazul unei încălcări grave și persistente a principiilor libertății, democrației, respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept, Comisia poate recomanda suspendarea negocierilor și propune condițiile pentru reluarea acestora,

1.  condamnă cu fermitate măsurile represive disproporționate luate în Turcia după lovitura militară eșuată din iulie; invită Comisia și statele membre să suspende fără întârziere negocierile în curs cu Turcia; subliniază că lucrările privind liberalizarea vizelor vor fi reluate odată ce Turcia va îndeplini în mod adecvat condițiile stabilite în agenda pentru liberalizarea vizelor;

2.  solicită Comisiei să stabilească, pe lângă condițiile prevăzute în criteriile de la Copenhaga, criterii de referință clare pentru reluarea negocierilor de aderare, cu respectarea obligațiilor asumate de Turcia în calitate de membru al Consiliului Europei; subliniază că printre condițiile pentru reluarea negocierilor de aderare ar trebui să se numere respingerea clară a pedepsei capitale și revenirea deplină la viața politică democratică și pluralistă;

3.  subliniază că suspendarea negocierilor ar trebui să fie însoțită de o înghețare a finanțării asistenței pentru preaderare acordate Turciei, cu efect de la începutul noului an bugetar, la 1 ianuarie 2017; subliniază că o parte din finanțarea IPA ar trebui alocată pentru creșterea sprijinului pentru refugiații și migranții din Turcia;

4.  încurajează Comisia, Consiliul Europei și Comisia de la Veneția să ofere asistență judiciară suplimentară autorităților turce, astfel încât să garanteze proceduri juridice corecte și condiții de detenție corespunzătoare și sigure pentru persoanele arestate pe motivul participării la tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului și parlamentului Turciei, statelor membre și Serviciului European de Acțiune Externă.