Návrh uznesenia - B8-1277/2016Návrh uznesenia
B8-1277/2016

NÁVRH UZNESENIA o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1276/2016

Postup : 2016/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1277/2016
Predkladané texty :
B8-1277/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-1277/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom

(2016/2993(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku[1] a na uznesenie zo 14. apríla 2016 o správe o Turecku za rok 2015[2],

–  so zreteľom na rokovací rámec EÚ pre Turecko z 3. októbra 2005, najmä na jeho odseky 4 a 5,

–  so zreteľom na výročnú správu o pokroku Turecka za rok 2016, ktorú Komisia zverejnila 9. novembra 2016 (SWD(2016)0366),

–  so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci zo 14. novembra 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Európsky parlament dôrazne odsúdili neúspešný vojenský prevrat v Turecku a uznali legitímnu zodpovednosť tureckých orgánov, pokiaľ ide o trestné stíhanie osôb, ktoré sú zaň zodpovedné a ktoré sa na ňom podieľali;

B.  keďže represívne opatrenia tureckej vlády proti opozičným stranám vrátane zatknutia vedúcich opozičných predstaviteľov a poslancov Veľkého národného zhromaždenia Turecka, novinárov a ďalších osôb sú neprimerané a v rozpore s tureckými právnymi predpismi, čo predstavuje porušenie záväzkov členského štátu Rady Európy a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

C.  keďže prezident Erdogan a turecká vláda vydali opakované vyhlásenia o opätovnom zavedení trestu smrti a panujú vážne obavy, čo sa týka situácie osôb zadržaných a uväznených po prevrate, rozsiahleho prepúšťania štátnych úradníkov, závažného obmedzovania slobody prejavu a reštrikcií v súvislosti s tlačou a médiami v Turecku;

D.  keďže v odseku 5 rámca pre prístupové rokovania s Tureckom sa uvádza, že ak dôjde k vážnemu a trvalému porušovaniu zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, Komisia môže odporučiť pozastavenie rokovaní a navrhnúť podmienky ich obnovenia;

1.  dôrazne odsudzuje neprimerané represívne opatrenia, ktoré sa v Turecku uplatňujú od neúspešného vojenského prevratu v júli 2016; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby iniciovali okamžité pozastavenie prebiehajúcich rokovaní s Tureckom; zdôrazňuje, že v krokoch na liberalizáciu vízového režimu sa bude pokračovať, až keď Turecko riadne splní podmienky stanovené v programe liberalizácie vízového režimu;

2.  poveruje Komisiu, aby stanovila jasné podmienky pre obnovenie prístupových rokovaní, ktoré sa budú uplatňovať popri kodanských kritériách a v súlade s povinnosťami Turecka ako člena Rady Európy; zdôrazňuje, že medzi podmienky pre obnovenie prístupových by sa malo zaradiť jednoznačné odmietnutie trestu smrti, a to spolu s plným návratom k demokratickému a pluralistickému politickému životu;

3.  upozorňuje na to, že pozastavenie rokovaní by malo byť sprevádzané zmrazením finančných prostriedkov predvstupovej pomoci pre Turecko s účinnosťou od začiatku nového rozpočtového roka, t. j. od 1. januára 2017; zdôrazňuje, že časť finančných prostriedkov z IPA by sa mala využiť na zvýšenie podpory pre utečencov a migrantov v Turecku;

4.  nabáda Komisiu, Radu Európy a Benátsku komisiu, aby tureckým orgánom ponúkli ďalšiu justičnú pomoc s cieľom zabezpečiť riadne súdne konania a primerané a bezpečné podmienky väzby pre osoby, ktoré boli zatknuté za účasť na pokuse o vojenský prevrat z 15. júla 2016;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde a parlamentu Turecka, členským štátom a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.