Postup : 2016/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1278/2016

Předložené texty :

B8-1278/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0450

NÁVRH USNESENÍ
PDF 275kWORD 77k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))  
B8-1278/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména usnesení týkající se každoročních zpráv o pokroku, usnesení ze dne 15. ledna 2015 o svobodě projevu v Turecku(1) a usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku(2),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. července 2016 týkající se Turecka,

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva,

–  s ohledem na výroční zprávu Komise o pokroku Turecka za rok 2016 (SWD(2016)0336),

–  s ohledem na skutečnost, že dodržování zásad právního státu, demokratických hodnot a lidských práv, včetně zejména svobody projevu, je v procesu přistoupení věnována maximální pozornost,

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 26. července 2016 o opatřeních přijatých za výjimečného stavu v Turecku,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1996,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Evropský parlament důrazně odsoudily neúspěšný pokus o vojenský převrat v Turecku;

B.  vzhledem k tomu, že Turecko je stále zemí kandidující na členství v EU; vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby kandidátská země uplatňovala za výjimečného stavu represivní opatření, neboť je to v rozporu se zásadami, na nichž byla EU založena a mezi něž patří demokratické hodnoty, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech;

C.  vzhledem k tomu, že spolupředsedy strany HDP a osm dalších poslanců parlamentu za tuto stranu dne 4. listopadu 2016 zatkla turecká policie poté, co byli podle zákona z 20. května 2016 zbaveni imunity;

D.  vzhledem k tomu, že turecké orgány od pokusu o převrat pozatýkaly 10 členů tureckého Velkého národního shromáždění a asi 150 novinářů – což je celosvětově nejvyšší počet takových zatčení – a že bylo zadrženo 40 000 osob, z nichž více než 31 000 zůstává ve vězení, a 129 000 zaměstnanců veřejné správy je buď stále zbaveno funkce (66 000) nebo již bylo propuštěno (63 000), přičemž proti většině z nich dosud nebyla vznesena obvinění; vzhledem k tomu, že toto zatýkání představuje závažný útok na politické svobody a demokracii v Turecku;

E.  vzhledem k tomu, že dodržování zásad právního státu a základních práv, včetně svobody projevu, tvoří základ hodnot EU, k jejichž dodržování je Turecko formálně zavázáno na základě žádosti o členství v EU a souvisejících jednání a na základě svého plného členství v Radě Evropy;

F.  vzhledem k tomu, že bylo odvoláno 53 demokraticky zvolených místostarostů a 39 místostarostů bylo zatčeno, zatímco turecká vláda pověřila vedením 34 obcí zástupce, které si sama zvolila;

G.  vzhledem k tomu, že těmito neustálými represemi turecká vláda přehlíží demokratickou vůli milionů voličů a oslabuje již tak nedostatečnou dynamiku místní demokracie v zemi; vzhledem k tomu, že po pokusu o převrat uzavřely turecké orgány rovněž prokurdské sdělovací prostředky a zatkly prokurdské novináře;

H.  vzhledem k tomu, že různé evropské subjekty, včetně Evropské rady a Evropského parlamentu, při několika příležitostech vyjádřily své obavy v souvislosti s tím, že Turecko nyní uplatňuje „širší definici“ terorismu, která umožňuje neomezenou represi vůči soudcům a odpůrcům režimu, zejména novinářům, zastáncům lidských práv, politickým oponentům a příslušníkům menšin, zejména Kurdům;

I.  vzhledem k tomu, že nezávislé soudnictví je jedním ze základních kamenů právního státu; vzhledem k tomu, že podle Evropského sdružení soudců bylo odvoláno 3 400 soudců a státních zástupců a 2 900 z nich je stále vězněno;

J.  vzhledem k tomu, že Turecko dosud nesplnilo kritéria pro uvolnění vízového režimu;

K.  vzhledem k tomu, že podle informací organizace Human Rights Watch se stav lidských práv v Turecku od pokusu o převrat výrazně zhoršil, přičemž došlo minimálně k 13 případům mučení; vzhledem k tomu, že zákaz mučení je obecnou zásadou mezinárodního práva a nelze jej dočasně odvolat;

L.  vzhledem k tomu, že odstavec 5 rámce pro přístupová jednání s Tureckem stanoví, že Komise „v případě vážného a přetrvávajícího porušování zásad svobody, demokracie, lidských práv a základních svobod a právního státu doporučuje pozastavit jednání a navrhnout podmínky pro jejich obnovení“; vzhledem k tomu, že Turecko již dostatečně nesplňuje kodaňská kritéria, jelikož nerespektuje hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii; vzhledem k tomu, že dočasné pozastavení jednání by vedlo ke zmrazení aktuálních dialogů, přičemž ve spojení s přistoupením Turecka k EU by se neotevřela žádná nová kapitola, ani by se nezahájila žádná nová iniciativa;

1.  důrazně odsuzuje všechna represivní opatření přijatá po červencovém nezdařeném pokusu o převrat, která vedla k uvěznění tisíců osob, včetně poslanců parlamentu za stranu HDP, starostů, vysokých činitelů stran, novinářů a akademických pracovníků, a odsuzuje také všechna dočasná zadržení na základě politických kritérií nebo nepodložených podezření ze „schvalování teroristické organizace“; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů, včetně politiků, novinářů a akademických pracovníků, kteří jsou zadržováni, aniž by se prokázalo, že se osobně podíleli na spáchání trestného činu, či aniž by bylo vůči nim vzneseno obvinění;

2.  důrazně odsuzuje skutečnost, že spolupředsedy strany HDP a osm dalších poslanců parlamentu za tuto stranu zatkla turecká policie poté, co byli podle zákona z 20. května 2016 zbaveni imunity;

3.  vyzývá EU a její hlavy státu či předsedy vlád, aby zrušily prohlášení EU a Turecka vypovězením této dohody; vyzývá Komisi, aby zahájila postup vedoucí k zmrazení přístupových jednání a zvážila jejich opětovné zahájení pouze v případě obnovení právního státu a aby zvážila možnost přijetí opatření vůči tureckým orgánům;

4.  žádá Komisi, aby posoudila důsledky pozastavení financování poskytovaného Turecku v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP II) a aby přitom zohlednila dopad takového rozhodnutí na občanskou společnost v zemi; vyzývá ke zmrazení projektu modernizace celní unie;

5.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací týkající se právního státu, demokracie a lidských práv v Turecku; naléhavě vyzývá Turecko, aby uvolnilo napjaté politické ovzduší patrné po pokusu o převratu, které vytváří prostředí omezující svobodu projevu ve sdělovacích prostředcích i na internetu;

6.  trvá na tom, že turecká vláda musí v souladu s mezinárodním a evropským právem přezkoumat svůj právní rámec týkající se organizovaného zločinu a terorismu, tak aby byla v praxi zaručena základní práva a svobody, zejména právo na spravedlivý proces a svoboda projevu, shromažďování a sdružování;

7.  vyzývá k dodržování mezinárodního práva při jednání se všemi migranty, zejména s uprchlíky; vyjadřuje politování nad tím, že Turecko využívá situaci uprchlíků jako nástroj k jednání s EU, a vyzývá všechny strany, aby v souvislosti s uprchlíky zajistily plné dodržování lidských práv a mezinárodních právních předpisů;

8.  vyzývá tureckou vládu, aby opětovně začala dodržovat lidská práva všech osob, včetně osob žijících a pracujících v Turecku, které potřebují mezinárodní ochranu; odsuzuje skutečnost, že se v Turecku znovu zavádí trest smrti; důrazně odsuzuje veškeré násilí ve věznicích, a to zejména nárůst případů mučení vězňů;

9.  důrazně odsuzuje návrh usnesení tureckého parlamentu předložený dne 17. listopadu 2016, jehož cílem je změnit stávající zákon o zneužívání dětí tak, aby se muži souzeni za pohlavní zneužívání nezletilých mohli vyhnout trestnímu stíhání nebo aby se jejich trest odložil, pokud s obětí uzavřou manželství; odsuzuje prohlášení prezidenta Erdogana, že propustí z věznic osoby odsouzené za znásilnění, aby uvolnil místo ve věznicích;

10.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zakročila s cílem zajistit dodržování demokracie a lidských práv v Turecku;

11.  pověřuje svého předsedu, aby do Turecka za účelem pozorování situace vyslal delegaci sestávající ze zástupců různých politických skupin a předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecka.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0014.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.

Právní upozornění - Ochrana soukromí