Menetlus : 2016/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1278/2016

Esitatud tekstid :

B8-1278/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0450

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 265kWORD 69k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))  
B8-1278/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eriti iga-aastaste eduaruannete kohta, 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni sõnavabaduse kohta Türgis(1) ja 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni ajakirjanike olukorra kohta Türgis(2),

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2016. aasta järeldusi Türgi kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku avaldusi,

–  võttes arvesse komisjoni 2016. aasta eduaruannet Türgi kohta (SWD(2016)0366),

–  võttes arvesse asjaolu, et õigusriigi põhimõtete, demokraatlike väärtuste ja inimõiguste, sealhulgas eelkõige sõnavabaduse austamine on ELiga ühinemise protsessis kesksel kohal,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 26. juuli 2016. aasta avaldust Türgis erakorralise seisukorra ajal võetud meetmete kohta,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse 1996. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on mõistnud kindlalt hukka ebaõnnestunud sõjaväelise riigipöörde Türgis;

B.  arvestades, et Türgil on endiselt ELi kandidaatriigi staatus; arvestades, et survemeetmete kasutamine erakorralise seisukorra ajal on kandidaatriigi puhul vastuvõetamatu ning see on vastuolus ELi aluspõhimõteteks olevate demokraatlike väärtuste, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste austamisega, samuti on see vastuolus kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga;

C.  arvestades, et 4. novembril 2016 vahistas Türgi politsei HDP (Rahvademokraatliku Partei) kaasesimehed ja veel kaheksa sellesse parteisse kuuluvat parlamendiliiget, pärast seda, kui neilt oli 20. mail 2016 vastu võetud seaduse kohaselt puutumatus ära võetud;

D.  arvestades, et riigipöördekatse järel on ametivõimud vahistanud 10 Türgi Suure Rahvakogu liiget ja umbes 150 ajakirjanikku – suurim selliste vahistamiste arv kogu maailmas –, ning arvestades, et samal ajal on kinni peetud 40 000 isikut, kellest 31 000 viibivad siiani vahi all, ning et repressioonid tabasid 129 000 avalikku teenistujat, kellest 66 000 isiku tööleping on peatatud ja 63 000 on vallandatud, ilma et enamikule neist oleks siiani süüdistust esitatud; arvestades, et need vahistamised kujutavad endast suurt lööki poliitiliste vabaduste ja demokraatia vastu Türgis;

E.  arvestades, et õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste, sealhulgas sõnavabaduse austamine on ELi kesksed väärtused, mida Türgit ametlikult kohustavad järgima tema ELi liikmeks saamise taotlus ja sellega seotud läbirääkimised ning tema täisliikme staatus Euroopa Nõukogus;

F.  arvestades, et 53 demokraatlikult valitud kaaslinnapead on ametist kõrvaldatud ja 39 kaaslinnapead on vahistatud, samal ajal kui valitsus on määranud 34 omavalitsust juhtima oma usaldusisikud;

G.  arvestades, et selle Türgi valitsuse poolse jätkuva repressiooniga ignoreeritakse miljonite valijate demokraatlikku tahet ja õõnestatakse riigi niigi juba nõrga kohaliku demokraatia toimimist; arvestades, et pärast riigipöördekatset sulgesid Türgi ametivõimud ka kurdimeelsed meediaväljaanded ja arreteerisid kurdimeelseid ajakirjanikke;

H.  arvestades, et mitmed Euroopa organid, sh Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlament, on mitmel korral väljendanud muret seoses terrorismi laiema määratlusega, mida Türgis kasutatakse ning mis võimaldab piiramatuid repressioone kohtunike ja režiimi oponentide, eelkõige ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, poliitiliste vastaste ja vähemuste hulka kuuluvate isikute, eelkõige kurdide vastu;

I.  arvestades, et õigusriigi üks alustalasid on sõltumatu kohtusüsteem; arvestades, et Euroopa Kohtunike Liidu andmetel on peaaegu 3400 kohtuniku volitused tühistatud ja 2900 kohtunikku on endiselt vangis;

J.  arvestades, et Türgi ei ole veel täitnud viisanõude kaotamiseks seatud kriteeriume;

K.  arvestades, et organisatsiooni Human Rights Watch teabearuannete kohaselt on inimõiguste olukord Türgis tõsiselt halvenenud, muu hulgas on pärast riigipöördekatset aset leidnud vähemalt 13 piinamisjuhtumit; arvestades, et piinamise keelustamine on rahvusvahelise õiguse üldpõhimõte ja seda ei tohi peatada;

L.  arvestades, et Türgiga peetavate ühinemisläbirääkimiste raamistiku punktis 5 sätestatakse, et kui tõsiselt ja korduvalt rikutakse vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid, soovitab komisjon läbirääkimised peatada ning pakub välja tingimused läbirääkimiste jätkamiseks; arvestades, et Türgi ei vasta enam piisavalt Kopenhaageni kriteeriumitele, kuna ta ei tunnusta Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi; arvestades, et läbirääkimiste ajutine peatamine tähendaks seda, et käimasolevad läbirääkimised külmutatakse, uusi peatükke ei avata ning ei tehta uusi algatusi seoses Türgi ELi liikmeks saamisega;

1.  mõistab teravalt hukka kõik pärast juulikuus toimunud ebaõnnestunud riigipöördekatset võetud repressiivmeetmed, mis on toonud kaasa tuhandete inimeste, sealhulgas HDP parteisse kuuluvate parlamendiliikmete, linnapeade, erakondade juhtliikmete, ajakirjanike ja teadlaste vangistamise, samuti inimeste ajutise kinnipidamise lähtuvalt poliitilistest kriteeriumidest või alusetutest kahtlustustest terroristliku organisatsiooni pooldamise kohta; nõuab kõikide poliitvangide, kaasa arvatud poliitikute, ajakirjanike ja teadlaste viivitamatut ja tingimusteta vabastamist, kui nende kuritöös osalemise kohta puuduvad tõendid või kui neile ei esitata süüdistust;

2.  mõistab teravalt hukka selle, et Türgi politsei vahistas hiljuti HDP partei kaasesimehed ja veel kaheksa kõnealusesse parteisse kuuluvat parlamendiliiget, pärast seda, kui neilt oli 20. mail 2016 vastu võetud seaduse kohaselt puutumatus ära võetud;

3.  nõuab, et EL ning tema riigipead ja valitsusjuhid tühistaksid ELi-Türgi avalduse kõnealuse kokkuleppe lõpetamise kaudu; palub komisjonil algatada menetlus ühinemisläbirääkimiste külmutamiseks ja kaaluda läbirääkimiste jätkamist üksnes juhul, kui õigusriigi põhimõtete järgimine on taastatud, ning kaaluda meetmete võtmist Türgi ametivõimude vastu;

4.  palub komisjonil uurida, millised tagajärjed oleksid Türgile ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) kaudu antava rahastamise peatamisel, võttes arvesse ka sellise otsuse mõju riigi kodanikuühiskonnale; nõuab tolliliidu moderniseerimise külmutamist;

5.  peab äärmiselt murettekitavaks õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste olukorda Türgis; nõuab tungivalt, et Türgi maandaks riigipöördekatse järel valitsevaid poliitilisi pingeid, mille tagajärjel tekkinud olukord soodustab sõnavabaduse piiramist meedias ja internetis;

6.  nõuab, et Türgi valitsus vaataks läbi organiseeritud kuritegevust ja terrorismi käsitleva õigusraamistiku kooskõlas rahvusvahelise ja ELi õigusega, et tagada põhiõiguste ja -vabaduste austamine, eelkõige õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ning sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabaduse kasutamise õigus;

7.  nõuab, et kõigi rändajate ja eelkõige pagulaste kohtlemisel järgitaks rahvusvahelist õigust; peab kahetsusväärseks asjaolu, et Türgi kasutab pagulasküsimust ELiga läbirääkimiste pidamise vahendina, ja palub mõlemal poolel tagada pagulastega seoses inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse täielik austamine;

8.  palub Türgi valitsusel taastada kõigi Türgis elavate ja töötavate, kaasa arvatud rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste inimõigused; mõistab hukka teated Türgis surmanuhtluse taastamise kohta; mõistab teravalt hukka igasuguse vägivalla vanglates ja eelkõige vangide piinamisjuhtumite sagenemise;

9.  mõistab teravalt hukka parlamendi 17. novembri 2016. aasta ettepaneku, mille eesmärk on muuta laste väärkohtlemist puudutavat kehtivat seadust, et vältida alaealiste seksuaalses kuritarvitamises süüdistatavate meeste vastutuselevõtmist ja lükata edasi nende vangistamine, kui nad oma ohvritega abielluvad; mõistab hukka president Erdoğani avalduse, mille kohaselt kavatseb ta vabastada vägistamise eest süüdi mõistetud vangid, et vabastada vanglates kohti;

10.  palub kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil reageerida, et tagada Türgis demokraatia ja inimõiguste austamine;

11.  teeb presidendile ülesandeks saata olukorra vaatlemiseks Türki fraktsioonide ühine delegatsioon ning edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0014.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0423.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika