Menettely : 2016/2993(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1278/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1278/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0450

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 261kWORD 64k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP))  
B8-1278/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja erityisesti päätöslauselmansa Turkkia koskevista vuotuisista edistymiskertomuksista, 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ilmaisunvapaudesta Turkissa(1) ja 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa(2),

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun lausunnot,

–  ottaa huomioon komission laatiman Turkkia koskevan vuoden 2016 edistymiskertomuksen (SWD(2016)0366),

–  ottaa huomioon, että liittymisprosessiin kuuluu olennaisena tekijänä oikeusvaltioperiaatteen, demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien, erityisesti ilmaisunvapauden, kunnioittaminen,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 26. heinäkuuta 2016 antaman lausunnon poikkeustilan aikana toteutetuista toimista Turkissa,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1996 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti ovat tuominneet jyrkästi Turkin epäonnistuneen sotilasvallankaappauksen;

B.  ottaa huomioon, että Turkki on edelleen EU:n jäsenehdokasvaltio; ei pidä hyväksyttävänä, että ehdokasvaltio käyttää sortotoimia poikkeustilan aikana, ja toteaa sen olevan vastoin EU:n perusperiaatteita, joita ovat demokraattiset arvot, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta;

C.  ottaa huomioon, että Turkin poliisi pidätti 4. marraskuuta 2016 HDP-puolueen puheenjohtajat ja kahdeksan muuta puolueeseen kuuluvaa parlamentin jäsentä sen jälkeen kun heidän koskemattomuutensa oli pidätetty 20. toukokuuta 2016 hyväksytyllä lailla;

D.  ottaa huomioon, että vallankaappauksen jälkeen viranomaiset ovat pidättäneet kymmenen Turkin kansalliskokouksen jäsentä ja noin 150 toimittajaa – eniten maailmassa – ja että 40 000 ihmistä on pidätetty ja yli 31 000 on edelleen pidätettyinä ja 129 000 julkishallinnon työntekijää on joko erotettu määräajaksi (66 000) tai irtisanottu (63 000) ja useimpia vastaan ei ole tähän mennessä nostettu mitään syytteitä; toteaa, että nämä pidätykset ovat merkittävä isku Turkin poliittisille vapauksille ja demokratialle;

E.  toteaa, että oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet, mukaan lukien ilmaisunvapaus, ovat EU:n keskeisiä arvoja ja että Turkki on virallisesti sitoutunut kunnioittamaan näitä arvoja EU-jäsenyyshakemuksensa ja siihen liittyvien neuvottelujen myötä samoin kuin Euroopan neuvoston täysjäsenyytensä myötä;

F.  ottaa huomioon, että 53 demokraattisesti valittua pormestaria on erotettu ja 39 pormestaria on pidätetty ja hallitus on nimittänyt virkamiesjohtajia 34 kunnan johtoon;

G.  toteaa, että tämä Turkin hallituksen harjoittama jatkuva sorto mitätöi miljoonien äänestäjien demokraattisen tahdon ja heikentää maan jo valmiiksi heikon paikallisdemokratian toimintaa; toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin viranomaiset ovat myös sulkeneet kurdimielisiä tiedotusvälineitä ja pidättäneet kurdimielisiä toimittajia;

H.  ottaa huomioon, että eri eurooppalaiset elimet, muun muassa Euroopan neuvosto ja Euroopan parlamentti, ovat ilmaisseet useaan otteeseen huolensa Turkissa käytettävästä terrorismin ”laajemmasta määritelmästä”, joka mahdollistaa rajoittamattomat tukahduttamistoimet, jotka kohdistuvat tuomareihin sekä hallinnon vastustajiin, etenkin toimittajiin, ihmisoikeuksien puolustajiin, poliittisiin vastustajiin sekä vähemmistöjen ja erityisesti kurdien edustajiin;

I.  toteaa, että riippumaton oikeuslaitos on oikeusvaltion keskeinen perusta; ottaa huomioon, että Euroopan tuomareiden yhdistyksen mukaan lähes 3 400 tuomaria on menettänyt asemansa ja 2 900 on yhä vangittuna;

J.  ottaa huomioon, että Turkki ei ole vielä täyttänyt viisumivapautta koskevia kriteereitä;

K.  ottaa huomioon, että Human Rights Watchin tietoraporttien mukaan ihmisoikeustilanne on heikentynyt Turkissa vakavasti vallankaappausyrityksen jälkeen ja maassa on todettu ainakin 13 kidutustapausta; ottaa huomioon, että kidutuksen kieltäminen on kansainvälisen oikeuden yleinen periaate eikä siitä voi poiketa;

L.  ottaa huomioon, että Turkin kanssa käytävien liittymisneuvottelujen neuvottelukehyksen 5 kohdassa todetaan, että komissio suosittelee neuvottelujen keskeyttämistä ja esittää ehdot niiden uudelleen aloittamiselle, jos vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteita loukataan vakavasti ja toistuvasti; katsoo, että Turkki ei enää täytä riittävästi Kööpenhaminan kriteerejä, koska se ei kunnioita Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan arvoja; toteaa, että neuvottelujen väliaikainen keskeyttäminen merkitsisi sitä, että nykyiset keskustelut jäädytettäisiin, uusia lukuja ei avattaisi eikä uusia aloitteita tehtäisi Turkin liittymiseksi EU:hun;

1.  tuomitsee jyrkästi kaikki heinäkuussa tapahtuneen epäonnistuneen vallankaappauksen jälkeen toteutetut sortotoimet, jotka ovat johtaneet tuhansien ihmisten, muun muassa HDP-puolueeseen kuuluvien parlamentin jäsenten, pormestareiden, puoluetoimitsijoiden, toimittajien ja tiedeyhteisön jäsenten, vangitsemiseen, sekä ihmisten määräämisen tutkintavankeuteen joko poliittisin perustein tai ”terroristijärjestön ylistämistä” koskevien perusteettomien epäilyjen perusteella; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit, myös vankilassa olevat poliitikot, toimittajat ja tiedeyhteisön jäsenet, joita pidetään vangittuina ilman todisteita siitä, että he olisivat itse osallistuneet rikokseen, tai joita vastaan ei ole nostettu syytteitä;

2.  tuomitsee jyrkästi HDP-puolueen puheenjohtajien ja kahdeksan muun puolueeseen kuuluvan parlamentin jäsenen äskettäiset pidätykset, jotka Turkin poliisi suoritti sen jälkeen kun heidän koskemattomuutensa oli pidätetty 20. toukokuuta 2016 hyväksytyllä lailla;

3.  kehottaa EU:ta ja sen valtion- ja hallitusten päämiehiä peruuttamaan EU:n ja Turkin julkilausuman kumoamalla sopimuksen; kehottaa komissiota käynnistämään menettelyn liittymisneuvottelujen jäädyttämiseksi ja harkitsemaan niiden jatkamista vain, kun oikeusvaltio on palautettu, sekä harkitsemaan Turkin viranomaisten vastaisia toimenpiteitä;

4.  kehottaa komissiota tarkastelemaan vaikutuksia, joita Turkille liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) myönnettävän rahoituksen keskeyttämisellä olisi, ottaen myös huomioon kyseisen päätöksen vaikutuksen maan kansalaisyhteiskuntaan; kehottaa jäädyttämään tulliliiton uudistamisen;

5.  ilmaisee syvän huolensa oikeusvaltiosta, demokratiasta ja ihmisoikeuksista Turkissa; kehottaa Turkkia liennyttämään vallankumousyrityksen jälkeistä kireää poliittista ilmapiiriä, joka luo sananvapautta tiedotusvälineissä ja internetissä rajoittavan ilmapiirin;

6.  vaatii, että Turkin hallituksen on tarkistettava järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia koskevaa oikeudellista kehystä siten, että se vastaa kansainvälistä ja EU:n oikeutta, jotta taataan perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus ilmaisunvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden harjoittamiseen käytännössä;

7.  kehottaa noudattamaan kansainvälistä oikeutta kaikkien maahanmuuttajien ja erityisesti pakolaisten kohtelussa; pitää valitettavana, että Turkki käyttää pakolaiskysymystä neuvotteluvälineenä EU:n kanssa, ja kehottaa kaikkia osapuolia takaamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja kansainvälistä oikeutta noudatetaan täysin pakolaisten suhteen;

8.  kehottaa Turkin hallitusta palauttamaan ihmisoikeudet kaikille Turkissa asuville ja työskenteleville, myös kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville; tuomitsee ilmoituksen kuolemanrangaistuksen ottamisesta uudelleen käyttöön Turkissa; tuomitsee jyrkästi kaiken väkivallan vankiloissa ja erityisesti vankien kidutustapausten lisääntymisen;

9.  arvostelee voimakkaasti 17. marraskuuta 2016 tehtyä parlamentin esitystä lasten hyväksikäyttöä koskevan voimassa olevan lain muuttamisesta siten, että alaikäisiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytettyinä olevat miehet voivat välttää syytteen ja rangaistuspäätöksen antamista voidaan lykätä, jos he menevät naimisiin uhriensa kanssa; tuomitsee presidentti Erdoğanin lausunnon, jonka mukaan hän aikoo vapauttaa raiskauksesta syytettyjä vankeja, jotta vankiloissa vapautuisi tilaa;

10.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ryhtymään toimiin, jotta varmistetaan demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen Turkissa;

11.  kehottaa puhemiestä lähettämään ryhmien yhteisen valtuuskunnan Turkkiin tarkkailemaan tilannetta sekä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0014.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö