Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1278/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1278/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY  az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1276/2016

Eljárás : 2016/2993(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1278/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-1278/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-1278/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

(2016/2993(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az éves eredményjelentésekkel kapcsolatban, a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről szóló 2015. január 15-i állásfoglalására[1], valamint „Az újságírók helyzetéről Törökországban” című 2016. október 27-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel a Tanács Törökországról szóló 2016. július 18-i következtetéseire,

–  tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosa által tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2016. évi bizottsági jelentésre (SWD(2016)0366),

–  tekintettel arra, hogy a jogállamiság, a demokratikus értékek és az emberi jogok tiszteletben tartása, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára, a csatlakozási folyamat középpontjában áll,

–  tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának a törökországi szükségállapot során hozott intézkedésekről szóló, 2016. július 26-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1996. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és az Európai Parlament határozottan elítélte a törökországi katonai puccskísérletet;

B.  mivel Törökország mind a mai napig uniós tagjelölt ország; mivel a török kormány által a szükségállapot folyamán foganatosított elnyomó intézkedések elfogadhatatlanok egy tagjelölt ország részéről és sértik az Európai Unió alapját képező demokratikus értékeket, a jogállamiságot és az emberi jogok tiszteletben tartását, valamint ellentmondanak a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának;

C.  mivel 2016. november 4-én a török rendőrség letartóztatta a kurd Demokratikus Néppárt (HDP) társelnökeit és további nyolc képviselőjét, miután a török parlament 2016. május 20-án határozatot fogadott el mentelmi joguk felfüggesztéséről;

D.  mivel a puccs óta a török hatóságok letartóztatták a Török Nagy Nemzetgyűlés 10, a HPD ellenzéki párthoz tartozó képviselőjét, továbbá körülbelül 150 újságírót (ami az újságírók legnagyobb számú letartóztatása az egész világon), és mivel 40 000 embert vettek őrizetbe, akik közül 31 000-en még mindig letartóztatás alatt állnak, továbbá 129 000 közalkalmazottat vagy felfüggesztettek (66 000) vagy elbocsátottak (63 000), akik közül a legtöbb ellen még nem emeltek vádat; mivel ezek a letartóztatások jelentős csapást mértek a törökországi politikai szabadságjogokra és demokráciára;

E.  mivel a jogállamiságnak és az alapvető jogoknak, közöttük a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása az Unió alapértékeit képezik, amelyek mellett Törökország az uniós tagsága iránti kérelmének benyújtásával és az ahhoz kapcsolódó tárgyalásokkal, valamint az Európa Tanács teljes jogú tagjaként hivatalosan elkötelezte magát;

F.  mivel 53 demokratikusan megválasztott társpolgármestert elbocsátottak és 39-et letartóztattak, és a kormány megbízottakat nevezett ki 34 önkormányzat irányítására;

G.  mivel a török kormány által gyakorolt folyamatos elnyomás semmibe veszi több millió szavazó demokratikus akaratát és veszélyezteti az ország helyi szintű demokráciájának eddig is gyenge dinamikáját; mivel a puccskísérletet követően a török hatóságok kurdbarát médiaorgánumokat is bezártak, és kurdbarát újságírókat tartóztattak le;

H.  mivel különböző uniós testületek, köztük az Európai Parlament és az Európai Tanács számos alkalommal kifejezték aggályukat a terrorizmus Törökországban jelenleg alkalmazott „tágabb értelmezése” miatt, amely lehetővé teszi a bírókkal és a rendszer ellenzőivel, nevezetesen újságírókkal, emberijog-védőkkel, a politikai ellenzékkel és a kurdokkal szembeni korlátlan elnyomást;

I.  mivel a jogállamiság egyik alapeleme a független igazságszolgáltatás; mivel az Európai Bírák Szövetsége szerint közel 3400 bírónak szűnt meg a pozíciója és 2900-an továbbra is börtönben vannak;

J.  mivel Törökország még nem teljesítette a vízumliberalizáció feltételeit;

K.  mivel a Human Rights Watch szerint a puccskísérlet óta súlyosan erodálódott az emberi jogok helyzete Törökországban, és legalább 13 esetben került sor kínzásra; mivel a kínzás törvénytelenné nyilvánítása a nemzetközi jog általános elve, és nem lehet felfüggeszteni;

L.  mivel a Törökországgal kapcsolatos csatlakozási tárgyalásokra vonatkozó tárgyalási keret 5. pontja rögzíti, hogy a Bizottság „a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, az alapvető szabadságok és a jogállamiság elveinek súlyos és tartós megsértése esetén a tárgyalások felfüggesztését ajánlja, valamint javaslatot tesz a tárgyalások folytatásának feltételeire”; mivel Törökország már nem felel meg kellő mértékben a koppenhágai kritériumoknak, ugyanis nem tartja tiszteletben az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkét; mivel a tárgyalások ideiglenes megszakítása a jelenlegi megbeszélések befagyasztását vonná maga után, nem nyílna új tárgyalási fejezet, és nem kerülne sor új kezdeményezésekre Törökország uniós csatlakozása kapcsán;

1.  határozottan elítéli egyrészt a júliusi megbukott puccskísérletet követő megtorló intézkedéseket, amelyek több ezer polgár, köztük a HDP párt képviselői, polgármesterek, pártok tisztviselői, újságírók és egyetemi oktatók bebörtönzéséhez vezettek, másrészt a vagy politikai okok alapján vagy „terrorista szervezetek dicsőítésének” megalapozatlan gyanújával végrehajtott előzetes fogva tartásokat; felszólít az összes politikai fogoly – köztük a politikusok, újságírók és egyetemi tanárok – azonnali és feltétel nélküli szabadlábra bocsátására, akiket anélkül tartanak fogva, hogy bizonyított lenne valamilyen bűncselekményben való egyéni részvételük, vagy hogy vádat emeltek volna ellenük;

2.  mivel 2016. november 4-én a török rendőrség letartóztatta a HDP alelnökeit és további nyolc képviselőjét, miután a török parlament 2016. május 20-án határozatot fogadott el mentelmi joguk felfüggesztéséről;

3.  felhívja az Unió állam és kormányfőit az EU–Törökország-nyilatkozat visszavonására, véget vetve a megállapodásnak; felhívja a Bizottságot, hogy egyrészt indítsa el a csatlakozási tárgyalások befagyasztására irányuló eljárást és, kizárólag akkor vegye fontolóra azok folytatását, ha helyreállt a jogállamiság, másrészt vizsgálja meg a török hatóságok elleni intézkedések lehetőségét;

4.  kéri a Bizottságot annak megfontolására, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében folyósított finanszírozás felfüggesztése milyen hatásokkal járna, figyelembe véve e döntésnek az ország civil társadalmát érintő következményeit is; kéri a vámunió modernizációjának befagyasztását;

5.  súlyos aggodalmának ad hangot a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok törökországi helyzete miatt; nyomatékosan felhívja Törökországot, hogy oszlassa el a puccskísérletet követő feszült politikai légkört, amely a médiában és az interneten a szólásszabadságot korlátozó környezetet hoz létre;

6.  kitart amellett, hogy a török kormánynak felül kell vizsgálnia a jogi keretet a szervezett bűnözés és a terrorizmus tekintetében, összhangban a nemzetközi és európai joggal és biztosítandó az alapvető jogokat és szabadságokat, köztük a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az egyesülés szabadságát;

7.  kéri a nemzetközi jog tiszteletben tartását a migránsokkal, különösen a menekültekkel való bánásmód terén; sajnálja, hogy Törökország a menekültkérdést alkupozíciójának javítására használja a tárgyalások során, és felszólít minden felet, hogy biztosítsák az emberi jogok és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartását a menekülteket illetően;

8.  felhívja a török kormányt, hogy állítsa helyre a Törökországban élők és dolgozók emberi jogait, beleértve a nemzetközi védelemre szorulókat; elítéli a törökországi halálbüntetés visszaállításának bejelentését; határozottan elítéli a börtönökben alkalmazott erőszakot, különösen a rabok kínzásának növekvő számú eseteit;

9.  határozottan elítéli a 2016. november 17-én előterjesztett parlamenti indítványt, amelynek célja a
gyermekbántalmazásra vonatkozó hatályos jog módosítása, és amelynek értelmében a fiatalkorúak szexuális zaklatásával vádolt férfiak elkerülhetik a büntetőeljárást és a büntetést, amennyiben feleségül veszik az áldozatot; elítéli Erdogan elnök állítását, amely szerint szabadon fogja engedni nemi erőszakkal vádolt rabokat, hogy helyet szabadítson fel a börtönökben;

10.  felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Törökország tiszteletben tartsa a demokráciát és az emberi jogokat;

11.  utasítja elnökét, hogy küldjön a frakcióközi küldöttséget Törökországba a helyzet megfigyelése céljából, és továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Törökország kormányának és parlamentjének.