Procedūra : 2016/2993(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1278/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1278/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2016 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0450

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 487kWORD 75k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP))  
B8-1278/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekš pieņemtās rezolūcijas par Turciju, jo īpaši rezolūcijas par gada progresa ziņojumiem, 2015. gada 15. janvāra rezolūciju par vārda brīvību Turcijā(1) un 2016. gada 27. oktobra rezolūciju par žurnālistu stāvokli Turcijā(2),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 18. jūlija secinājumus par Turciju,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra paziņojumus,

–  ņemot vērā Komisijas sagatavoto Turcijas 2016. gada progresa ziņojumu (SWD(2016)0366),

–  ņemot vērā faktu, ka tiesiskuma, demokrātisko vērtību un cilvēktiesību, tostarp jo īpaši vārda brīvības ievērošana veido pievienošanās procesa pamatu,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2016. gada 26. jūlija paziņojumu par pasākumiem, kas veikti, īstenojot ārkārtas stāvokli Turcijā,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,

–  ņemot vērā 1996. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība un Eiropas Parlaments ir stingri nosodījis neveiksmīgo militārā apvērsuma mēģinājumu Turcijā;

B.  tā kā Turcija joprojām ir ES kandidātvalsts; tā kā nav pieņemami, ka kandidātvalsts, īstenojot ārkārtas stāvokli, izmanto represīvus pasākumus un tādējādi neievēro ES pamatprincipus — demokrātiskās vērtības, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī pārkāpj Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

C.  tā kā pēc HDP partijas līdzpriekšsēdētāju un astoņu citu šai partijai piederošu parlamenta deputātu imunitātes atcelšanas, kas tika veikta saskaņā ar 2016. gada 20. maijā pieņemtu likumu, Turcijas policija 2016. gada 4. novembrī minētās personas apcietināja;

D.  tā kā kopš apvērsuma mēģinājuma iestādes ir apcietinājušas desmit Turcijas Lielās Nacionālās Asamblejas locekļus un aptuveni 150 žurnālistus (lielākais šādu apcietinājumu skaits pasaulē), ir aizturēti 40 000 cilvēku un 31 000 personu joprojām atrodas apcietinājumā, 129 000 valsts ierēdņu ir atstādināti (66 000) vai atlaisti no darba (63 000) un pret vairākumu šo cilvēku joprojām nav izvirzītas nekādas apsūdzības; tā kā minētie apcietinājumi ir radījuši būtisku triecienu politiskajai brīvībai un demokrātijai Turcijā;

E.  tā kā tiesiskuma un pamattiesību, tostarp vārda brīvības, ievērošana ir viena no ES pamatvērtībām, kuru Turcija ir oficiāli apņēmusies ievērot, iesniedzot savu pieteikumu dalībai ES un piedaloties ar to saistītajās sarunās, kā arī, ņemot vērā tās pilntiesīgo dalību Eiropas Padomē;

F.  tā kā 53 demokrātiski ievēlēti līdzmēri ir atlaisti no darba un 39 līdzmēri ir apcietināti, un valdība ir iecēlusi pilnvarotas personas 34 municipalitāšu vadīšanai;

G.  tā kā apstāklis, ka Turcijas valdība turpina īstenot šīs represijas, nozīmē, ka miljoniem vēlētāju demokrātiski paustā griba tiek padarīta par spēkā neesošu un tiek negatīvi ietekmēta jau tā vājā valsts vietējās demokrātijas dinamika; tā kā pēc valsts apvērsuma mēģinājuma Turcijas iestādes ir slēgušas kurdiem labvēlīgos plašsaziņas līdzekļus un arestējušas kurdus atbalstošos žurnālistus;

H.  tā kā dažādas Eiropas iestādes, tostarp Eiropas Padome un Eiropas Parlaments, vairākkārt ir paudušas bažas par terorisma „plašākas definīcijas” izmantošanu Turcijā, kas ļauj vērst neierobežotas represijas pret tiesnešiem un režīma oponentiem, proti, žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, politiskajiem pretiniekiem un minoritāšu pārstāvjiem, īpaši kurdiem;

I.  tā kā neatkarīga tiesa ir tiesiskuma pamatelements; tā kā saskaņā ar Eiropas Tiesnešu apvienības sniegto informāciju gandrīz 3400 tiesnešu ir atcelti no amata un 2900 joprojām atrodas apcietinājumā;

J.  tā kā Turcija vēl nav izpildījusi kritērijus, kas ir noteikti vīzu režīma liberalizācijas īstenošanai;

K.  tā kā saskaņā ar Human Rights Watch informācijas ziņojumiem cilvēktiesību stāvoklis Turcijā kopš apvērsuma mēģinājuma ir ievērojami pasliktinājies, tostarp ir reģistrēti vismaz 13 spīdzināšanas gadījumi; tā kā spīdzināšanas aizliegums ir vispārējs starptautisko tiesību princips un tā piemērošanu nevar apturēt;

L.  tā kā programmas par pievienošanās sarunām ar Turciju 5. pantā ir noteikts, ka ja nopietni un pastāvīgi tiks pārkāpti brīvības un demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma ievērošanas principi, Komisija ieteiks sarunas pārtraukt un sniegs priekšlikumus sarunu atsākšanas nosacījumiem; tā kā Turcija vairs nenodrošina pietiekamu atbilstību Kopenhāgenas kritērijiem, jo tā neievēro Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā noteiktās vērtības; tā kā sarunu pagaidu pārtraukšana nozīmētu to, ka pašreizējās sarunas tiktu iesaldētas, netiktu sākta jaunu tēmu izskatīšana un netiktu ierosinātas jaunas iniciatīvas saistībā ar Turcijas uzņemšanu ES,

1.  stingri nosoda visus represīvos pasākumus, kas ir īstenoti kopš nesekmīgā apvērsuma mēģinājuma jūlijā un kuru dēļ ir apcietināti tūkstošiem cilvēku, tostarp parlamenta deputāti no HDP partijas, mēri, partijas vadītāji, žurnālisti un akadēmisko aprindu pārstāvji, kā arī visus pirmstiesas apcietinājuma piemērošanas gadījumus, kas veikti, balstoties uz politiskiem kritērijiem vai nepamatotām aizdomām par „teroristu organizācijas cildināšanu”; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos, tostarp politiķus, žurnālistus un akadēmisko aprindu pārstāvjus, kuri tiek turēti apcietinājumā bez pierādījumiem par viņu individuālu līdzdalību noziedzīgā nodarījumā vai bez izvirzītām apsūdzībām;

2.  stingri nosoda Turcijas policijas nesen īstenoto HDP partijas līdzpriekšsēdētāju un astoņu citu šai partijai piederošu parlamenta deputātu apcietināšanu pēc tam, kad saskaņā ar 2016. gada 20. maijā pieņemtu likumu tika atcelta viņu imunitāte;

3.  aicina ES un valstu un valdību vadītājus atsaukt ES un Turcijas paziņojumu, izbeidzot nolīgumu; aicina Komisiju sākt procedūru pievienošanās sarunu iesaldēšanai un izskatīt sarunu atsākšanas iespēju tikai tad, kad tiks atjaunots tiesiskums, kā arī apsvērt pret Turcijas iestādēm vērstus pasākumus;

4.  aicina Komisiju novērtēt to, kādas sekas radītu Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA II) ietvaros Turcijai sniegtā finansējuma apturēšana, ņemot vērā arī ietekmi, ko šāds lēmums radītu uz valsts pilsonisko sabiedrību; aicina apturēt muitas savienības modernizēšanu;

5.  pauž nopietnas bažas par tiesiskumu, demokrātiju un cilvēktiesībām Turcijā; aicina Turciju kliedēt politisko saspīlējumu pēc valsts apvērsuma mēģinājuma, kas rada vidi, kurā tiek apspiesta vārda brīvība plašsaziņas līdzekļos un internetā;

6.  uzstāj, ka Turcijas valdībai ir jāpārskata tiesiskais regulējums attiecībā uz organizēto noziedzību un terorismu atbilstīgi starptautiskajām un Eiropas tiesību aktiem un nolūkā nodrošināt pamattiesības un brīvības, proti, tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības praktiski īstenot vārda brīvību, pulcēšanos un biedrošanos;

7.  prasa ievērot starptautiskās tiesības saskarsmē ar visiem migrantiem, jo īpaši bēgļiem; pauž nožēlu par faktu, ka Turcija izmanto bēgļu problēmu kā sarunu instrumentu attiecībās ar ES, un aicina visas puses pilnībā ievērot cilvēktiesības un starptautiskās tiesības attiecībā uz bēgļiem;

8.  prasa, lai Turcijas valdība nodrošinātu visu Turcijā dzīvojošo un strādājošo cilvēku, tostarp personu, kurām vajadzīga starptautiska aizsardzība, cilvēktiesību ievērošanu; nosoda paziņojumu par nāvessoda atjaunošanu Turcijā; stingri nosoda visa veida vardarbību ieslodzījuma vietās, jo īpaši ieslodzīto personu spīdzināšanas gadījumu skaita pieaugumu;

9.  stingri nosoda 2016. gada 17. novembrī ierosināto parlamenta priekšlikumu, kura mērķis ir veikt izmaiņas spēkā esošajā likumā par vardarbīgu izturēšanos pret bērniem, lai novērstu vīriešu, kuri ir apsūdzēti nepilngadīgu personu seksuālā izmantošanā, bet savus upurus apprec, kriminālvajāšanu un atliktu viņu notiesāšanu; nosoda prezidenta Erdogan paziņojumu, ka viņš atbrīvos izvarošanā apsūdzētos ieslodzītos, lai atbrīvotu vietas ieslodzījuma vietās;

10.  aicina priekšsēdētāja vietnieci/Augsto pārstāvi rīkoties, lai nodrošinātu demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanu Turcijā;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt uz Turciju delegāciju, ko veido visu grupu pārstāvji, lai novērotu situāciju, un nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Turcijas parlamentam.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0014.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0423.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika