Propunere de rezoluţie - B8-1278/2016Propunere de rezoluţie
B8-1278/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la relațiile UE-Turcia

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga în numele Grupului GUE/NGL

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1276/2016

Procedură : 2016/2993(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1278/2016
Texte depuse :
B8-1278/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1278/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la relațiile UE-Turcia

(2016/2993(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, inclusiv rezoluțiile referitoare la rapoartele privind progresele înregistrate și Rezoluția din 15 ianuarie 2015 referitoare la libertatea de exprimare în Turcia[1] și Rezoluția din 27 octombrie 2016 referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia[2],

–  având în vedere concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 privind Turcia,

–  având în vedere declarațiile Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei,

–  având în vedere raportul anual din 2016 elaborat de Comisie cu privire la progresele înregistrate de Turcia (SWD(2016)0366),

–  având în vedere faptul că respectarea statului de drept, a valorilor democratice și a drepturilor omului, în special a libertății de exprimare, reprezintă un element central al procesului de aderare,

–  având în vedere declarația din 26 iulie 2016 a Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei privind măsurile luate ca urmare a declarării stării de urgență în Turcia,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1996,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și Parlamentul European au condamnat cu fermitate lovitura militară eșuată din Turcia;

B.  întrucât Turcia este încă o țară candidată la aderarea la UE; întrucât utilizarea de măsuri represive în contextul stării de urgență este inacceptabilă pentru o țară candidată și încalcă principiile fondatoare ale UE precum valorile democratice, statul de drept și respectarea drepturilor omului, contravenind totodată Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice;

C.  întrucât copreședinții partidului HDP și alți opt deputați din același partid au fost arestați la 4 noiembrie 2016 de către poliția turcă, în urma ridicării imunității lor în temeiul unei legi adoptate la 20 mai 2016;

D.  întrucât, de la tentativa de lovitură de stat, autoritățile au arestat 10 membri ai Marii Adunări Naționale a Turciei și aproximativ 150 de jurnaliști (cel mai mare număr de arestări de acest tip din lume) și întrucât au fost deținute 40 000 de persoane, din care mai mult de 31 000 rămân arestate, iar 129 000 de funcționari publici au fost fie suspendați (66 000), fie concediați (63 000), fără a face obiectul, în marea lor majoritate, niciunei acuzații; întrucât aceste arestări constituie o lovitură majoră la adresa libertăților politice și a democrației în Turcia;

E.  întrucât respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, inclusiv a libertății de exprimare, se află în centrul valorilor UE, iar Turcia s-a angajat oficial să respecte aceste valori depunând cererea de aderare la UE și participând la negocierile conexe, precum și în virtutea calității sale de membru deplin al Consiliului Europei;

F.  întrucât 53 de co-primari aleși în mod democratic au fost demiși și 39 de co-primari au fost arestați, iar guvernul a numit administratori în fruntea a 34 de localități;

G.  întrucât represiunea permanentă exercitată de către guvernul turc ignoră pe deplin voința democratică a milioane de votanți și subminează dinamica deja scăzută a democrației locale din această țară; întrucât, după tentativa de lovitură de stat, autoritățile turce au închis și organe de presă pro-kurde și au arestat jurnaliști pro-kurzi;

H.  întrucât diverse organisme europene, inclusiv Consiliul Europei și Parlamentul European, și-au exprimat cu mai multe ocazii îngrijorarea cu privire la „definiția mai largă” a terorismului aplicată în Turcia, care permite reprimarea neîngrădită a magistraților și a opozanților regimului, în special a jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului, a oponenților politici și a membrilor minorităților, îndeosebi a kurzilor;

I.  întrucât un sistem judiciar independent reprezintă unul dintre fundamentele statului de drept; întrucât, potrivit Asociației Europene a Judecătorilor, aproape 3 400 de magistrați au fost suspendați și 2 900 sunt încă încarcerați;

J.  întrucât Turcia încă nu a îndeplinit criteriile stabilite pentru liberalizarea vizelor;

K.  întrucât, potrivit rapoartelor de informare prezentate de Human Rights Watch, situația drepturilor omului s-a degradat serios în Turcia, înregistrându-se cel puțin 13 cazuri de tortură, de la tentativa de lovitură de stat; întrucât interzicerea torturii reprezintă un principiu general de drept internațional care nu poate fi suspendat;

L.  întrucât punctul 5 din Cadrul de negociere pentru negocierile de aderare cu Turcia prevede că, în cazul unei încălcări grave și persistente a principiilor libertății, democrației, respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept, Comisia va recomanda suspendarea negocierilor și va propune condițiile pentru reluarea acestora; întrucât Turcia nu mai îndeplinește în mod suficient criteriile de la Copenhaga, deoarece nu respectă valorile articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană; întrucât, dacă s-ar înceta temporar negocierile, discuțiile în curs ar fi înghețate, nu s-ar mai deschide noi capitole și nu s-ar mai lansa noi inițiative în legătură cu aderarea Turciei la UE,

1.  condamnă cu fermitate toate măsurile represive luate după tentativa eșuată de lovitură de stat din iulie, care au dus la închiderea a mii de persoane, printre care se numără deputați din partidul HDP, primari, membri ai conducerii partidelor, jurnaliști și reprezentanți ai mediului academic, precum și la detenții provizorii bazate fie pe criterii politice, fie pe acuzația nefondată de „a fi făcut apologia unei organizații teroriste”; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor politici, inclusiv a politicienilor, a jurnaliștilor și a reprezentanților mediului academic aflați în închisoare, care sunt deținuți fără dovada implicării individuale în săvârșirea unei infracțiuni sau fără proceduri judiciare împotriva acestora;

2.  condamnă ferm arestarea recentă de către poliția turcă a copreședinților partidului HDP și a altor opt deputați din același partid, în urma ridicării imunității lor în temeiul unei legi adoptate la 20 mai 2016;

3.  solicită UE, precum și șefilor săi de stat și de guvern să revoce Declarația UE-Turcia, punând capăt acordului; invită Comisia să inițieze procedura de suspendare a negocierilor de aderare și să aibă în vedere reluarea lor numai atunci când statul de drept a fost restabilit, precum și să examineze măsuri împotriva autorităților turce;

4.  solicită Comisiei să analizeze implicațiile pe care le-ar avea suspendarea finanțărilor furnizate Turciei în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II), luând în considerare și influența acestei decizii asupra societății civile a țării; solicită suspendarea modernizării uniunii vamale;

5.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația statului de drept, a democrației și a drepturilor omului în Turcia; invită insistent Turcia să dezamorseze tensiunile din climatul politic apărut în urma tentativei de lovitură de stat, care creează un mediu restrictiv pentru libertatea de exprimare în media și pe internet;

6.  insistă că guvernul Turciei trebuie să revizuiască cadrul juridic în ceea ce privește criminalitatea organizată și terorismul, în conformitate cu dreptul internațional și european și pentru a garanta drepturile și libertățile fundamentale, în special dreptul la un proces echitabil și dreptul de a exercita în practică libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere;

7.  solicită respectarea dreptului internațional la tratarea tuturor migranților, în special a refugiaților; regretă că Turcia a utilizat chestiunea refugiaților ca instrument de negociere cu UE și solicită tuturor părților să garanteze respectarea deplină a drepturilor omului și a dreptului internațional privind refugiații;

8.  invită guvernul turc să restabilească drepturile omului ale tuturor persoanelor, inclusiv cele ale persoanelor care au nevoie de protecție internațională, care trăiesc și muncesc în Turcia; condamnă anunțul privind reintroducerea pedepsei cu moartea în Turcia; condamnă cu fermitate toate actele de violență din închisori, în special creșterea numărului de cazuri de torturare a prizonierilor;

9.  condamnă cu fermitate propunerea parlamentară prezentată la 17 noiembrie 2016, care vizează să modifice legislația actuală privind abuzarea copiilor, astfel încât să se evite urmărirea penală și condamnarea bărbaților judecați pentru abuzarea sexuală a minorilor dacă se căsătoresc cu victimele lor; condamnă declarația președintelui Erdogan că va elibera prizonierii acuzați de viol pentru a elibera spațiu în închisori;

10.  solicită Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să reacționeze pentru a asigura respectarea democrației și a drepturilor omului în Turcia;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a trimite o delegație intergrup în Turcia pentru a observa situația și de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Turciei.