Predlog resolucije - B8-1278/2016Predlog resolucije
B8-1278/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o odnosih med EU in Turčijo

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1276/2016

Postopek : 2016/2993(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1278/2016
Predložena besedila :
B8-1278/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1278/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o odnosih med EU in Turčijo

(2016/2993(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti tistih o letnih poročilih o napredku, resolucije z dne 15. januarja 2015 o svobodi izražanja v Turčiji[1] in resolucije z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji[2],

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Turčiji z dne 18. julija 2016,

–  ob upoštevanju izjav komisarja za človekove pravice Sveta Evrope,

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije o napredku Turčije za leto 2016 (SWD(2016)0366),

–  ob upoštevanju, da je spoštovanje pravne države, demokratičnih vrednot in človekovih pravic, zlasti svobode izražanja, v samem jedru procesa pristopa k EU,

–  ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 26. julija 2016 o ukrepih, sprejetih ob izrednih razmerah v Turčiji,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1996,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta Evropska unija in Evropski parlament ostro obsodila spodleteli vojaški udar v Turčiji;

B.  ker je Turčija še vedno kandidatka za članstvo EU; ker je za državo kandidatko uporaba represivnih ukrepov ob izrednih razmerah nesprejemljiva in pomeni kršitev temeljnih načel EU o demokratičnih vrednotah, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic ter je v nasprotju z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah;

C.  ker je turška policija 4. novembra 2016 aretirala sopredsedujoča stranki HDP in osem drugih strankinih poslancev, potem ko jim je bila po zakonu, sprejetem 20. maja 2016, odvzeta poslanska imuniteta;

D.  ker so oblasti po državnem udaru aretirale deset poslancev turške velike narodne skupščine in nad 150 novinarjev (kar je največ tovrstnih aretacij v svetu), 40.000 ljudi je bilo pridržanih, od katerih jih je več kot 31.000 ostalo v priporu, 129.000 javnih uslužbencev pa je še vedno suspendiranih (66.000) ali so bili odpuščeni (63.000), in ker proti večini še do danes ni bila vložena obtožnica; ker so te aretacije zadale velik udarec političnim svoboščinam in demokraciji v Turčiji;

E.  ker je spoštovanje pravne države in temeljnih pravic, vključno s svobodo izražanja, jedro vrednot EU, ki se jim je Turčija uradno zavezala s svojo prošnjo za članstvo v EU in z njim povezanimi pogajanji ter s svojim polnim članstvom v Svetu Evrope;

F.  ker je bilo 53 demokratično izvoljenih sožupanov odpuščenih in 39 aretiranih, vlada pa je za upravljanje 34 občin imenovala skrbnike;

G.  ker turška vlada z vztrajnim zatiranjem kaže, da je zanjo demokratična volja milijonov volivcev nična, in spodkopava že itak šibko dinamiko lokalne demokracije v državi; ker so turške oblasti po poskusu državnega udara zaprle tudi prokurdske medijske hiše in aretirale prokurdske novinarje;

H.  ker so različni evropski organi, vključno s Svetom Evrope in Evropskim parlamentom, večkrat izrazili zaskrbljenost zaradi širše opredelitve terorizma, ki se uporablja v Turčiji, kar omogoča neomejeno zatiranje sodnikov in nasprotnikov režima, zlasti novinarjev, zagovornikov človekovih pravic, političnih nasprotnikov in pripadnikov manjšin, predvsem Kurdov;

I.  ker je neodvisno sodstvo osnovni temelj pravne države; ker so po navedbah evropskega združenja sodnikov skoraj 3400 sodnikom odvzeli status, 2900 pa jih je še vedno v priporu;

J.  ker Turčija še vedno ni izpolnila meril za liberalizacijo vizumskega režima;

K.  ker so se po poročanju organizacije Human Rights Watch v Turčiji močno poslabšale razmere na področju človekovih pravic, med drugim se je od poskusa državnega udara zgodilo najmanj 13 primerov mučenja; ker je prepoved mučenja splošno načelo mednarodnega prava in ga ni mogoče začasno odpraviti;

L.  ker peti odstavek pogajalskega okvira za pristopna pogajanja s Turčijo določa, da bo Komisija v primeru hudih in vztrajnih kršitev načel svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države priporočila prekinitev pogajanj in predlagala pogoje za njihovo nadaljevanje; ker Turčija ne izpolnjuje več zadovoljivo københavnskih meril, prav tako pa ne spoštuje vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji; ker bi začasna prekinitev pogajanj pomenila, da bi pogovore ustavili, da ne bi odprli novih poglavij in da ne bi sprejeli novih pobud v zvezi s pristopom Turčije k EU;

1.  ostro obsoja represivne ukrepe, sprejete po spodletelem julijskem državnem udaru, ki je privedel do zaprtja tisočev ljudi, med njimi poslancev stranke HDP, županov, članov sveta stranke, novinarjev in akademikov, ostro obsoja tudi začasna pridržanja iz političnih razlogov ali zaradi neutemeljenih obtožb o „podpiranju teroristične organizacije“; zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh političnih zapornikov, tudi politikov, novinarjev in akademikov, ki so priprti brez dokaza o osebni vpletenosti v kaznivo dejanje ali ne da bi bila proti njim vložena obtožnica;

2.  ostro obsoja, da je turška policija nedavno aretirala sopredsedujoča stranki HDP in osem drugih strankinih poslancev, potem ko jim je bila po zakonu, sprejetem 20. maja 2016, odvzeta poslanska imuniteta;

3.  poziva EU in njene voditelje držav in vlad, naj prekličejo izjavo EU in Turčije ter ta sporazum prekinejo; poziva Komisijo, naj začne postopek za ustavitev pristopnih pogajanj, ki naj se nadaljujejo šele, ko bo zopet vzpostavljena pravna država, in naj razmisli o sprejetju ukrepov proti turškim oblastem;

4.  poziva Komisijo, naj preuči posledice, ki bi jih za Turčijo imela prekinitev financiranja iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), in pri tem upošteva tudi, kako bi ta odločitev vplivala na civilno družbo v državi; poziva k ustavitvi posodabljanja carinske unije;

5.  je zelo zaskrbljen zaradi razmer na področju pravne države, demokracije in človekovih pravic v Turčiji; poziva Turčijo, naj umiri napeto politično ozračje po poskusu državnega udara, s katerim se ustvarja okolje, ki omejuje svobodo govora v medijih in na spletu;

6.  vztraja, da mora turška vlada v skladu z mednarodnim in evropskim pravom revidirati pravni okvir na področju organiziranega kriminala in terorizma, da bi v praksi zagotovila temeljne pravice in svoboščine, zlasti pravico do pravičnega sojenja ter pravico do uveljavljanja svobode izražanja, zbiranja in združevanja;

7.  poziva k spoštovanju mednarodnega prava pri obravnavanju migrantov, zlasti beguncev; obžaluje, da Turčija uporablja begunsko vprašanje kot pogajalsko orodje v EU, in poziva vse strani, naj zagotovijo popolno spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava, kar zadeva begunce;

8.  poziva turško vlado, naj ponovno vzpostavi spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi, ki živijo in delajo v Turčiji, tudi tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito; obsoja napoved ponovne uvedbe smrtne kazni v Turčiji; ostro obsoja vse oblike nasilja v zaporih, zlasti vse več primerov mučenja zapornikov;

9.  ostro obsoja predlog, ki ga je 17. novembra 2016 dal turški parlament, da bi spremenili sedanji zakon o zlorabi otrok in tako preprečili kazenski pregon moških, ki se jim sodi zaradi spolne zlorabe mladoletnic, ter jim odložili izrek kazni, če bi se poročili s svojimi žrtvami; obsoja izjavo predsednika Erdogana, da bo izpustil zapornike, obtožene zaradi posilstva, s čimer bi se sprostil prostor v zaporih;

10.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi v Turčiji zagotovili spoštovanje demokracije in človekovih pravic;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj v Turčijo pošlje medskupinsko delegacijo za opazovanje razmer in to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Turčije.