Förfarande : 2016/2993(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1278/2016

Ingivna texter :

B8-1278/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0450

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 265kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))  
B8-1278/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionerna om de årliga framstegsrapporterna samt resolutionen av den 15 januari 2015 om yttrandefrihet i Turkiet(1) och resolutionen av den 27 oktober 2016 om situationen för journalister i Turkiet(2),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om Turkiet,

–  med beaktande av uttalandena från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av kommissionens årliga framstegsrapport 2016 om Turkiet (SWD(2016)0366),

–  med beaktande av att respekten för rättsstaten, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, och då i synnerhet yttrandefriheten, står i centrum för anslutningsprocessen,

–  med beaktande av uttalandet av den 26 juli 2016 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter om de åtgärder som vidtagits under undantagstillståndet i Turkiet,

–  med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1996,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och Europaparlamentet har i kraftiga ordalag fördömt den misslyckade militärkuppen i Turkiet.

B.  Turkiet är fortfarande kandidatland för EU-medlemskap. Användning av repressiva åtgärder under ett undantagstillstånd är oacceptabelt för ett kandidatland och utgör ett brott mot EU:s grundläggande principer om demokratiska värderingar, rättsstaten och respekt för mänskliga rättigheter, samt bryter mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

C.  HDP-partiets medordförande och åtta andra parlamentsledamöter från detta parti greps av turkisk polis den 4 november 2016, efter att deras immunitet hade upphävts genom en lag som antogs den 20 maj 2016.

D.  Sedan statskuppen har myndigheterna gripit 10 ledamöter av den turkiska nationalförsamlingen och omkring 150 journalister (det största antalet sådana gripanden i världen), 40 000 personer har frihetsberövats och över 31 000 är kvar i häkte, och 129 000 offentliganställda har antingen blivit avstängda (66 000) eller uppsagda (63 000), varav de flesta fortfarande inte har anklagats för någonting. Dessa gripanden utgör ett kraftigt slag mot de politiska friheterna och demokratin i Turkiet.

E.  Respekten för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, inklusive yttrandefriheten, är kärnan i EU:s värden, vilka Turkiet formellt har förbundit sig till genom sin ansökan om EU-medlemskap och förhandlingarna om detta, samt genom sitt fullvärdiga medlemskap i Europarådet.

F.  53 demokratiskt valda borgmästare har avsatts och 39 borgmästare har gripits, medan regeringen har utsett förvaltare att leda 34 kommuner.

G.  Detta fortsatta förtryck från den turkiska regeringens sida leder till att miljontals väljares demokratiska vilja ignoreras och underminerar den redan svaga dynamiken i den lokala demokratin i landet. Efter kuppförsöket har de turkiska myndigheterna också stängt prokurdiska medieföretag och gripit prokurdiska journalister.

H.  En rad europeiska organ, däribland Europarådet och Europaparlamentet, har vid upprepade tillfällen uttryckt sin oro över den ”bredare definition” av terrorism som nu tillämpas i Turkiet och som gör det möjligt att öka trycket på domare och motståndare till regimen, framför allt journalister, människorättsförsvarare, politiska motståndare och medlemmar av minoriteter, i synnerhet kurder.

I.  Ett oberoende rättsväsen är en grundval för rättsstatsprincipen. Enligt uppgifter från European Association of Judges har nästan 3 400 domare fråntagits sitt uppdrag och 2 900 sitter fortfarande i fängsligt förvar.

J.  Turkiet har ännu inte uppfyllt de krav som ställs för viseringsliberalisering.

K.  Enligt information i rapporter från Human Rights Watch har respekten för de mänskliga rättigheterna försämrats kraftigt i Turkiet sedan kuppförsöket, bland annat har minst 13 fall av tortyr rapporterats. Förbudet mot tortyr är en allmän princip i internationell rätt och kan inte åsidosättas.

L.  I punkt 5 i förhandlingsramen om anslutningsförhandlingarna med Turkiet fastslås att, i de fall då principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller rättsstatsprincipen allvarligt och bestående åsidosätts, kommer kommissionen att rekommendera att förhandlingarna avbryts och föreslå villkor för ett eventuellt återupptagande. Turkiet uppfyller inte längre i tillräcklig grad Köpenhamnskriterierna eftersom landet inte respekterar värdena i artikel 2 i EU-fördraget. Ett tillfälligt avbrott i förhandlingarna skulle innebära att de nuvarande samtalen läggs på is, att inga nya kapitel öppnas och att inga nya initiativ tas i fråga om Turkiets anslutning till EU.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft alla repressiva åtgärder som har vidtagits efter det misslyckade kuppförsöket i juli och som har medfört att tusentals människor har fängslats, däribland parlamentsledamöter från HDP-partiet, borgmästare, partifunktionärer, journalister och akademiker, och fördömer även alla tillfälliga kvarhållanden på grund av antingen politiska kriterier eller grundlösa misstankar om ”hyllande av en terrororganisation”. Parlamentet begär ett omedelbart och villkorslöst frisläppande av alla politiska fångar, däribland politiker, journalister och akademiker, som fängslats utan bevis på att de personligen varit involverade i något brott respektive utan formella anklagelser.

2.  Europaparlamentet fördömer med kraft den turkiska polisens gripanden av HDP-partiets medordförande och åtta andra parlamentsledamöter från detta parti den senaste tiden, efter att deras immunitet hade upphävts genom en lag som antogs den 20 maj 2016.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess stats- och regeringschefer att återkalla uttalandet från EU och Turkiet genom att avbryta överenskommelsen. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda ett förfarande för att frysa anslutningsförhandlingarna och att endast överväga att återuppta dem när rättsstaten har återställts, samt att överväga att vidta åtgärder mot de turkiska myndigheterna.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka konsekvenserna av att avbryta den finansiering som tillhandahålls inom ramen för föranslutningsinstrumentet (IPA II), och att då även ta hänsyn till detta besluts inverkan på civilsamhället i landet. Parlamentet vill se en frysning av moderniseringen av tullunionen.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet att lösa upp de spänningar som efter kuppförsöket präglar det politiska klimatet och som skapar en situation med inskränkningar av yttrandefriheten i medierna och på internet.

6.  Europaparlamentet kräver att den turkiska regeringen ska ändra lagstiftningen om organiserad brottslighet och terrorism, så att den är förenlig med folkrätten och europeisk lagstiftning och verkligen garanterar grundläggande rättigheter och friheter, i synnerhet rätten till en rättvis rättegång och rätten till yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

7.  Europaparlamentet kräver att folkrätten respekteras vid all hantering av migranter, och då i synnerhet flyktingar. Parlamentet beklagar att Turkiet använder flyktingfrågan som ett förhandlingsverktyg gentemot EU och uppmanar alla sidor att garantera fullständig respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten för flyktingar.

8.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att återupprätta de mänskliga rättigheterna för alla som lever och arbetar i Turkiet, inklusive de som behöver internationellt skydd. Parlamentet fördömer återinförandet av dödsstraffet i Turkiet. Parlamentet fördömer med kraft allt våld i fängelser, och då i synnerhet att allt fler fångar torteras.

9.  Europaparlamentet kritiserar skarpt den parlamentariska motion som lades fram den 17 november 2016 och som syftar till att ändra den nuvarande lagstiftningen om sexuellt utnyttjande av barn så att män som ställs inför rätta för sexuellt utnyttjande av barn kan undgå åtal och straff om de gifter sig med sina offer. Parlamentet fördömer president Erdoğans uttalande om att han kommer att frige fångar som åtalats för våldtäkt för att skapa plats i fängelserna.

10.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att agera för att säkerställa respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna i Turkiet.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att skicka en gruppöverskridande delegation till Turkiet för att undersöka situationen samt att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Turkiets regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0014.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0423.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy