Menetlus : 2016/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1280/2016

Esitatud tekstid :

B8-1280/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 163kWORD 66k
22.11.2016
PE593.714v01-00
 
B8-1280/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Türgis (2016/2993(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Türgis (2016/2993(RSP))  
B8-1280/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja deklaratsiooni Türgis hiljuti toimunu kohta,

–  võttes arvesse 2016. aasta eduaruannet Türgi kohta, mille komisjon avaldas 9. novembril 2016 (SWD(2016)0366),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast seda, kui Türgi parlament võttis 2016. aasta mais vastu otsuse võtta parlamendiliikmetelt puutumatus ära, vahistasid Türgi võimud 4. novembril 2016. aastal 12 kurdimeelse Rahvademokraatliku Partei (HDP) saadikut, kelle hulgas olid ka selle juhid Selahattin Demirtas ja Figen Yuksekdag ning keda süüdistatakse reas terrorismikuritegudes; arvestades, et nende vahistamiste taga ei ole muud kui valitsuse poolt kurdi opositsiooni mahasurumiseks hiljuti karmistatud meetmed, millele eelnes meediaväljaannete massiline sulgemine, kurdimeelsete linnapeade tagandamine ning teabelevi ja suhtluse takistamise eesmärgil toime pandud internetikatkestused;

B.  arvestades, et 11. novembril 2016. aastal, st nädal pärast opositsioonilise päevalehe Cumhuriyet mitme toimetuseliikme, sh peatoimetaja Murat Sabuncu vahistamist, vahistasid Türgi võimud ajalehe juhatuse esimehe, süüdistades teda seotuses Fethullan Güleni ja ebaseaduslikuks kuulutatud relvarühmituse Kurdistani Töölisparteiga;

C.  arvestades, et president Erdoğani puhastustöö muutub järjest ulatuslikumaks, sest terroristidega seotuse süüdistuse alusel on viimastel nädalatel suletud 370 valitsusvälist ühendust, sh inimõiguste ja lastekaitseorganisatsioonid, ning vahistatud või kinni peetud on üle 300 inimese; arvestades, et riigipöördekatsele järgnenud mahasurumise ulatus on hirmuäratav, sest üle 110 00 inimese on töölt vallandatud või kõrvaldatud ning üle 35 000 inimese on vahistatud;

D.  arvestades, et kuuldavasti on president Erdoğanil kavas esitada parlamendile ettepanek, millele järgneb referendum, selle kohta, et muuta põhiseadust nii, et ta saaks tegutseda täidesaatvat võimu omava tegevpresidendina, tal oleks võimalik anda välja presidendi dekreete, mille osas ei pea parlamendiga konsulteerima, ja jääda võimule 2029. aastani;

E.  arvestades, et valitsuse tegevuskavas on ette nähtud ka surmanuhtluse taastamine, ja president Erdoğan on lubanud selle meetme heaks kiita, kui parlament on meetme poolt;

F.  arvestades, et Euroopa Parlamendi delegatsiooni külastus Türki tühistati, sest Türgi võimud keeldusid kohtumast delegatsiooni kuuluva Euroopa Parlamendi liikmega, kes riigipöördekatse järel Türgi rakendatud repressioone kritiseeris;

G.  arvestades, et kuigi Türgi on oluline partner, oodatakse temalt kui kandidaatriigilt kõrgeimate demokraatiastandardite järgimist, mis hõlmab ka inimõiguste, õigusriigi põhimõtte, põhiõiguste ja õiglase kohtumenetluse õiguse asutamist;

H.  arvestades, et ühinemiseks kehtestatud Kopenhaageni kriteeriumide näol on tegemist oluliste tingimustega, mille kõik kandidaatriigid peavad liikmesriigiks saamiseks täitma; arvestades, et poliitiliste kriteeriumide kohaselt peavad demokraatiat, õigusriiki, inimõigusi ning vähemuste austamist ja kaitset kindlustavad institutsioonid olema stabiilsed;

1.  märgib, et kuigi Türgi on ELi jaoks oluline partner, peab poliitiline koostöötahe olemas olema kummalgi partneril; on seisukohal, et Türgi seda tahet üles ei näita, sest Türgi valitsuse praeguse tegevuse tõttu kaldub Türgi oma Euroopa-suunaliselt teelt veel rohkem kõrvale;

2.  on väga mures selle pärast, et inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet järgitakse Türgis järjest vähem; on seisukohal, et seoses riigi suuruselt teise opositsioonierakonna (HDP) kaasesimeeste vahistamise ja mitme selle liikme kinnihoidmisega on parlamentaarne demokraatia riigis ohus;

3.  kinnitab, et sõnavabaduse pidev piiramine, sh meediaväljaannete sulgemine ja ajakirjanike vahistamine, ning kurdi vähemuse ja tegelikult kõigi president Erdoğani võimalike vastaste pidev mahasurumine on selgelt vastuolus kohustustega, mille Türgi on võtnud ELiga ühinemise eesmärgil, ja Türgi rahvusvahelise kohustusega austada inimõigusi;

4.  on mures selle pärast, et president Erdoğan võib läbi suruda põhiseaduse muudatused, et pikendada ja laiendada oma volitusi 2029. aastani, st palju kauemaks kui tema praegune ametiaeg kestab;

5.  tuletab meelde, et EL on kindlalt ja põhimõtteliselt surmanuhtluse vastu ja selle kaotamine kogu maailmas on ELi peamisi eesmärke; on väga mures selle pärast, et Türgi võib surmanuhtlust jälle kohaldama hakata, ja avalduste pärast, mille president Erdoğan on sel teemal teinud;

6.  kordab, et Türgi on ELi ja selle liikmesriikide jaoks väga tähtis, kuid et kahjuks on selge, et Türgi Kopenhaageni poliitilisi kriteeriumeid enam ei täida; kutsub sellega seoses nõukogu üles ühinemisläbirääkimisi viivitamata peatama ja peatama ka Türgile raha eraldamine;

7.  on veendunud, et eespool toodud asjaolusid arvestades tuleks ELi ja Türgi 18. märtsi 2016. aasta avalduse, st nn ELi ja Türgi vahelise rändekokkuleppe elluviimine samuti peatada;

8.  kutsub liikmesriike üles võtma Türgis toimunu kohta vastu ühtse ja ühise seisukoha ning palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel jätkata Türgis valitseva olukorra jälgimist, hoides kõik suhtluskanalid avatuna;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi parlamendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika