Procedūra : 2016/2993(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1280/2016

Pateikti tekstai :

B8-1280/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 404kWORD 73k
22.11.2016
PE593.714v01-00
 
B8-1280/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Turkijoje (2016/2993(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Turkijoje (2016/2993(RSP))  
B8-1280/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai deklaraciją dėl paskutinių įvykių Turkijoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 9 d. Komisijos paskelbtą 2016 m. Turkijos metinę pažangos ataskaitą (SWD(2016)0366),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2016 m. lapkričio 4 d. Turkijos valdžios institucijos areštavo 12 Kurdų demokratinės liaudies partijos (HDP) deputatus, įskaitant jos vadovus Selahattiną Demirtasą ir Figeną Yuksekdagą, apkaltinant juos įvairia su terorizmu susijusia veikla, 2016 m. gegužės mėn. Turkijos parlamentui priėmus sprendimą atšaukti parlamento narių imunitetą; kadangi areštai yra tik paskutinis iš griežtesnių veiksmų, kurių vyriausybė imasi prieš kurdų opoziciją po masinio žiniasklaidos priemonių uždarymo, prokurdiškai nusiteikusių merų nušalinimo ir vis aktyvesnio prieigos prie interneto atjungimo siekiant trikdyti komunikaciją;

B.  kadangi 2016 m. lapkričio 11 d. Turkijos valdžios institucijos suėmė opozicijos dienraščio „Cumhuriyet“ pirmininką praėjus savaitei po kelių vyresniųjų darbuotojų, įskaitant vyriausiąjį redaktorių Muratą Sabuncu, arešto dėl tariamų ryšių su Fethullanu Gülenu ir Kurdistano darbininkų partija, neteisėta ginkluota grupuote;

C.  kadangi prezidento R. T. Erdoğano vykdomo valymo mastai didėja, nes per pastarąsias savaites dėl tariamų ryšių su teroristais buvo uždaryta daugiau nei 370 nevyriausybinių grupių, įskaitant žmogaus ir vaikų teisių apsaugos organizacijas, ir areštuota ar sulaikyta daugiau nei 300 asmenų; kadangi susidorojimo veiksmų po perversmo bandymo mastai baugina, nes daugiau nei 110 000 žmonių atleista iš darbo ar nušalinta ir daugiau nei 35 000 areštuota;

D.  kadangi pranešama apie tai, kad prezidentas R. T. Erdoğan planuoja po referendumo teikti parlamentui pasiūlymą patvirtinti konstitucines pataisas, pagal kurias jis galėtų eiti prezidento pareigas ir priimti prezidento dekretus nesitardamas su parlamentu iki 2029 m.;

E.  kadangi į vyriausybės darbotvarkę taip pat įtrauktas mirties bausmės klausimas ir prezidentas R. T. Erdoğan yra pasakęs, kad patvirtins šią priemonę, jei jai pritars parlamentas;

F.  kadangi Europos Parlamento delegacija Turkijoje buvo atšaukta po to, kai Turkijos valdžios institucijos atsisakė susitikti su delegacijos sudėtyje buvusiu Europos Parlamento nariu, kritikavusiu po perversmo bandymo Turkijos vykdomą susidorojimą;

G.  kadangi Turkija yra svarbi partnerė ir tikimasi, jog kaip šalis kandidatė ji laikysis aukščiausių demokratijos standartų, įskaitant žmogaus teisių apsaugą, teisinę valstybę, pagrindines laisves ir visuotinę teisę į teisingą bylos nagrinėjimą;

H.  kadangi Kopenhagos stojimo kriterijai yra esminės sąlygos, kurių visos šalys kandidatės privalo laikytis, kad taptų valstybe nare; kadangi pagal politinius kriterijus reikalaujama institucijų, užtikrinančių demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises, mažumų gerbimą ir apsaugą, stabilumo;

1.  pripažįsta, kad, nors Turkija yra svarbi ES partnerė, politinę valią bendradarbiauti turi rodyti abi partnerystės šalys; yra įsitikinęs, kad Turkija tokios politinės valios nedemonstruoja, nes dėl vyriausybės veiksmų Turkija vis labiau nukrypsta nuo Europos kelio;

2.  yra labai susirūpinęs dėl tolesnio pagrindinių teisių ir teisinės valstybės padėties blogėjimo Turkijoje; mano, kad suėmus antrosios didžiausios šalies opozicijos partijos, HDP, bendrapirmininkius ir sulaikius kelis jos narius, parlamentinei demokratijai šioje šalyje kyla didelis pavojus;

3.  patvirtina, kad toliau taikomi žodžio laisvės apribojimai, įskaitant žiniasklaidos priemonių uždarymą ir žurnalistų suėmimą, vykdomas susidorojimas su kurdų mažuma ir praktiškai visais, kurie gali būtų prezidento R. T. Erdoğano opozicija, akivaizdžiai nesuderinama su Turkijos įsipareigojimais, prisiimtais siekiant įstoti į ES, ir jos tarptautiniais įsipareigojimais žmogaus teisių apsaugos srityje;

4.  nerimauja dėl galimybės, kad prezidentas R. T. Erdoğan sieks konstitucinių pataisų, pagal kurias jo įgaliojimai būtų išplėsti ir prailginti iki 2029 m., nors jo dabartinė kadencija baigsis daug anksčiau;

5.  primena, kad ES laikosi griežtos principingos pozicijos dėl mirties bausmės ir kad jos panaikinimas visame pasaulyje yra vienas iš pagrindinių jos tikslų; yra itin susirūpinęs dėl galimybės, kad Turkija gali ją vėl įvesti, ir dėl prezidento R. T. Erdoğano pareiškimų šiuo klausimu;

6.  pakartoja, kad Turkija yra labai svarbi Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms, bet mano, kad skausmingai akivaizdu, jog Turkija nebesilaiko politinių Kopenhagos kriterijų; todėl ragina Tarybą nedelsiant nutraukti stojimo derybas ir sustabdyti lėšų išmokėjimą Turkijai;

7.  laikosi nuomonės, kad tokiomis aplinkybėmis 2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimo, vadinamojo ES ir Turkijos migracijos susitarimo, įgyvendinimą reikėtų sustabdyti;

8.  ragina valstybes nares priimti bendrą vieningą poziciją dėl įvykių Turkijoje, o Komisiją ir EIVT – toliau stebėti padėtį šalyje neatsisakant atviro bendravimo galimybių;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Turkijos parlamentui ir vyriausybei.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika