Procedūra : 2016/2993(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1281/2016

Pateikti tekstai :

B8-1281/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0450

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 406kWORD 78k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES ir Turkijos santykių  (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Turkijos santykių  (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Europos Parlamentas,

–  –  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Turkijos, ypač į 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl žurnalistų padėties Turkijoje(1), 2016 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl 2015 m. ataskaitos dėl Turkijos(2) ir 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją „Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas“(3),

–  atsižvelgdamas į Komisijos parengtą 2016 m. Turkijos pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes atitinkamas Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į atitinkamus Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir Komisijos nario Johanneso Hahno pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 9 d. ES ir Turkijos aukšto lygio politinį dialogą,

–  atsižvelgdamas į 1963 m. rugsėjo 12 d. ES ir Turkijos asociacijos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir Turkija yra glaudžios partnerės daugelyje sričių; kadangi Turkija yra šalis kandidatė ir viena iš pagrindinių ES partnerių; kadangi nuo 1950 m. Turkija yra Europos Tarybos narė ir nuo 1952 m. – NATO narė;

B.  kadangi 2016 m. liepos 15 d. Turkijoje mėginta įvykdyti valstybės perversmą; kadangi dėl Turkijos karinių ir saugumo pajėgų bei paprastų piliečių pasipriešinimo valstybės perversmo įvykdyti nepavyko; kadangi visos pagrindinės politinės partijos griežtai pasmerkė šiuos įvykius; kadangi žuvo šimtai žmonių, įskaitant daug civilių gyventojų;

C.  kadangi iškart po to valdžios institucijos paskelbė nepaprastąją padėtį, kuri nuo spalio 19 d. buvo pratęsta dar trims mėnesiams ir dėl kurios vykdomajai valdžiai suteikiami dideli įgaliojimai valdyti leidžiant dekretus;

D.  kadangi Turkija pateikė oficialų pranešimą dėl nukrypimo nuo Europos žmogaus teisių konvencijos; kadangi negalima nukrypti nuo konvencijos 2, 3 straipsnių, 4 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio nuostatų; kadangi Turkijos vyriausybė taip pat pažymėjo, kad nukryps nuo trylikos Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) straipsnių;

E.  kadangi po nepavykusio bandymo įvykdyti perversmą Turkijos valdžios institucijos nušalino, atleido ir sulaikė daugiau nei 40 000 karių, pareigūnų, policininkų, teisėjų, prokurorų, mokytojų, žurnalistų ir kitų asmenų;

F.  kadangi pagal 2016 m. pasaulio spaudos laisvės indeksą Turkija užima 151-ą vietą; kadangi atsakydama į nepavykusį perversmą vyriausybė areštavo dešimtis žurnalistų ir uždarė daugelį žiniasklaidos priemonių;

G.  kadangi per pastaruosius mėnesius gerokai padidėjo Turkijos valstybės ir PKK pajėgų priešiškumas ir žuvo šimtai karių ir civilių; kadangi Turkijos kariuomenė vis labiau dalyvauja konfliktuose Sirijoje ir Irake, pirmiausia siekdama vykdyti prevencinę veiklą gretimame kurdų kontroliuojamame regione šiaurės Sirijoje; kadangi tuo tikslu Turkijos kariuomenė apšaudo ir bombarduoja kurdų miliciją Sirijoje, įskaitant jos su „Islamo valstybe“ kovojančius narius;

H.  kadangi Turkija suteikia prieglobstį maždaug trims milijonams žmonių, pabėgusiems nuo karo Sirijoje; kadangi Turkija yra svari jėga ir NATO sąjungininkė šiame regione stengiantis įveikti konflikto Sirijoje pasekmes, dalyvaujant tarptautinėje kovoje su džihadistų terorizmu regione ir sprendžiant migracijos krizės problemas rytų Viduržemio jūros regione;

I.  kadangi ES sudarė su Turkija susitarimą dėl pabėgėlių ir migrantų srautų valdymo; kadangi įgyvendinant šį susitarimą, nors ir netobulą, gerokai sumažėjo nekontroliuojami migrantų srautai į ES; kadangi po lėtos pradžios pradeda veikti vieno už vieną migrantų ir pabėgėlių mainų mechanizmas;

J.  kadangi teisinės valstybės principas ir pagrindinės teisės yra pagrindinės demokratinės vertybės, kurių laikytis Turkija oficialiai įsipareigojo pateikdama paraišką dėl narystės ES ir būdama Europos Tarybos nare;

K.  kadangi prezidentas Recep Tayyip Erdogan užsiminė apie nacionalinį referendumą dėl Turkijos stojimo derybų su ES; kadangi prezidentas R. T. Erdogan taip pat užsiminė, kad Turkija galėtų vėl įvesti mirties bausmę;

1.  labai apgailestauja dėl nutrūkusių gyvybių dėl teroristų išpuolių Turkijoje ir įsipareigoja ir toliau remti šalies kovą su terorizmu;

2.  palaiko Turkijos žmonių valią siekiant išlaikyti demokratines struktūras ir laisves ir priešinantis joms grėsmę keliančioms jėgoms;

3.  smerkia perversmo bandymo vykdytojus, pasikėsinusius į demokratiškai išrinktą Turkijos vyriausybę, ir pripažįsta Turkijos vyriausybės teisę ir atsakomybę atsakyti į perversmo bandymą, be kita ko, paskelbiant nepaprastąją padėtį; akcentuoja, kad valdžios institucijos turėtų laikytis aukščiausių įmanomų pagrindinių teisių ir teisinės valstybės užtikrinimo standartų pagal Turkijos tarptautinius įsipareigojimus; pabrėžia, kad Turkijai reikia įdiegti mechanizmus, kuriuos taikant būtų galima apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo valdžia, išsaugoti valdžių padalijimą ir teisinę valstybę; ragina Turkijos vyriausybę atsakyti į liepos mėn. įvykdytą perversmo bandymą santūriai ir proporcingai; taip pat primena Turkijos vyriausybei apie jos, kaip Europos Tarybos narės, pareigą laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos;

4.  smerkia sugriežtintas priemones, kurių imamasi prieš žiniasklaidą, pilietinę visuomenę ir politinę opoziciją po nepavykusio perversmo bandymo; ragina Turkijos vyriausybę atsisakyti vis dažnesnio kovos su terorizmu teisės aktų taikymo žurnalistams ir opozicijai;

5.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad siekiant sumažinti Turkijos vyriausybės kritiką naudojamasi nepaprastąja padėtimi, uždaromos žiniasklaidos priemonės, areštuojami ir įkalinami žurnalistai; ryžtingai remia kampaniją #journalismisnotacrime ir yra įsitikinęs, kad laisva pliuralistinė žiniasklaida stiprina demokratiją ir laisves Turkijoje ir kitur;

6.  ragina Turkiją paisyti religinių mažumų teisių, kad tos mažumos galėtų naudotis savo religijos ar įsitikinimų laisve ir su ja susijusiomis žodžio, asociacijos ir taikių susirinkimų laisvėmis;

7.  apgailestauja dėl suirusio taikos proceso tarp Turkijos valdžios institucijų ir Kurdistano darbininkų partijos (PKK) ir ryžtingai palaiko vėl dedamas pastangas rasti taikų ilgalaikių nesutarimų sprendimą;

8.  palankiai vertina vaidmenį, kurį atlieka Turkija reaguodama į konflikto Sirijoje sukeltą humanitarinę krizę, ir įsipareigoja toliau remti Turkijos valdžios institucijas ir pagalbos agentūras Turkijoje;

9.  siūlo nutraukti tikslinius Turkijos karinių pajėgų veiksmus prieš kurdų pajėgas šiaurės Sirijoje, kur jos kovoja su teroristų organizacija „Islamo valstybė“;

10.  skatina plėtoti ir gerinti Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Turkijos santykius įvairiose abipusio intereso srityse, įskaitant prekybos, saugumo ir žmonių tarpusavio santykių sritis; todėl ragina prezidentą R. T. Erdoganą nebevartoti prieš ES nukreiptos retorikos, leisti (išrinktiems) ES pareigūnams lankytis šalyje ir nebeardyti demokratijos ir teisinės valstybės Turkijoje;

11.  viliasi, kad du Čekijos piliečiai, Markéta Všelichová ir Miroslav Farkas, kuriuos Turkijos valdžios institucijos areštavo ir apkaltino kurdų YPG grupės rėmimu Sirijoje, bus teisiami sąžiningai pagal aukščiausius tarptautinius standartus ir kad bus užtikrintos jų pagrindinės teisės; prašo, kad Čekijos Respublikos ambasada ir ES delegacija Turkijoje būtų išsamiai informuojamos apie šios bylos tyrimą ir teisinį procesą;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Turkijos vyriausybei ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0423.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0133.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0014.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika