Postup : 2016/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1282/2016

Předložené texty :

B8-1282/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0450

NÁVRH USNESENÍ
PDF 168kWORD 68k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.716v01-00
 
B8-1282/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))  
B8-1282/2016

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku(1),

–  s ohledem na rámec pro jednání s Tureckem ze dne 3. října 2005,

–  s ohledem na zprávu o pokroku Turecka za rok 2016 ze dne 9. listopadu 2016 (SWD(2016)0336),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II)(2),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Evropský parlament důrazně odsoudily neúspěšný pokus o vojenský převrat v Turecku a uznaly legitimní odpovědnost tureckých orgánů za stíhání těch, kteří jsou za tento pokus zodpovědni a byli do něj zapojeni;

B.  vzhledem k tomu, že represivní opatření tureckých orgánů proti opozičním stranám, při nichž byli mimo jiné zatčeni čelní představitelé opozice, někteří poslanci tureckého parlamentu, novináři i jiné osoby, byla nepřiměřená a odporují tureckým zákonům i závazkům, které Turecko má jako členská země Rady Evropy, a jsou rovněž v rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech;

C.  vzhledem k tomu, že prezident Erdogan a členové turecké vlády učinili několik prohlášení o opětovném zavedení trestu smrti;

D.  vzhledem k tomu, že panují vážné obavy ohledně situace v zemi, pokud jde o podmínky, za nichž jsou zadržovány osoby zatčené po pokusu o státní převrat, o propouštění velkého počtu státních úředníků, rozsáhlé omezování svobody projevu a restriktivní opatření vůči tisku i jiným sdělovacím prostředkům;

E.  vzhledem k tomu, že odstavec 5 rámce pro přístupová jednání stanoví, že dojde-li v Turecku k vážnému a přetrvávajícímu porušování zásad svobody, demokracie, respektování lidských práv, základních svobod a právního státu, tj. zásad, na nichž je Unie založena, doporučí Komise z vlastní iniciativy nebo na žádost třetiny členských států pozastavit jednání a navrhnout podmínky pro jejich případné obnovení;

1.  důrazně odsuzuje nepřiměřená represivní opatření, která se v Turecku uplatňují od neúspěšného pokusu o vojenský převrat v červenci 2016, jejž Parlament rovněž odsoudil; vyzývá Komisi a členské státy, aby daly za současných okolností v každém případě podnět k dočasnému odložení probíhajících jednání s Tureckem;

2.  poznamenává, že pro Turecko je důležité posílení celní unie; zdůrazňuje, že přerušení práce na posilování celní unie má na tuto zemi vážné ekonomické dopady;

3.  podtrhuje, že znovuzavedení trestu smrti by vedlo k ukončení jednání;

4.  uznává, že Turecko se nachází v obtížné situaci, kdy je jeho stabilita ohrožována zevnitř i zvenčí, avšak opět připomíná, že tato situace nemůže být důvodem k politicky motivovanému zatýkání nevinných lidí a k zadržování mimo jiné i cizích státních příslušníků;

5.  konstatuje, že Turecko dosud nesplnilo 7 ze 72 kritérií plánu na uvolnění vízového režimu, z nichž některá jsou obzvláště důležitá;

6.  vyzývá Komisi, aby se zřetelem ke kodaňským kritériím a závazkům Turecka coby členské země Rady Evropy stanovila jasné podmínky pro obnovení jednání;

7.  žádá Komisi, aby zvážila dočasné pozastavení financování poskytovaného v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP II); zdůrazňuje, že část prostředků z nástroje předvstupní pomoci by mohla být použita na zvýšení podpory poskytované uprchlíkům a migrantům v Turecku;

8.  vybízí Komisi, Radu Evropy a Benátskou komisi, aby tureckým orgánům poskytovaly větší pomoc v justiční oblasti s cílem zajistit, aby soudní procesy probíhaly řádně a aby byly osobám, které byly zatčeny a obviněny z účasti na pokusu o vojenský puč dne 15. července 2016, zaručeny přiměřené a bezpečné vazební podmínky;

9.  zdůrazňuje, že vztahy mezi EU a Tureckem mají strategický význam pro obě strany; konstatuje, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dne 14. listopadu 2016 uvedla, že ministři zahraničních věcí se shodli na tom, že i nadále budou na úrovni 28 států zejména zastávat zásadový a jednotný postoj;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, Radě, členským státům a vládě a parlamentu Turecka.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.

(2)

Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí