Procedure : 2016/2993(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1282/2016

Indgivne tekster :

B8-1282/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0450

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 164kWORD 63k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.716v01-00
 
B8-1282/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (2016/2993(RSP))  
B8-1282/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især beslutning af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet(1),

–  der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

–  der henviser til 2016-rapport om Tyrkiet af 9. november 2016 (SWD(2016)0366),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II)(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet i de stærkeste vendinger har fordømt det fejlslagne militærkup i Tyrkiet og anerkendt de tyrkiske myndigheders legitime ansvar for at retsforfølge dem, der er ansvarlige for og var indblandet i kupforsøget;

B.  der henviser til, at de tyrkiske myndigheders repressive fremfærd mod oppositionspartier, herunder arrestationen af oppositionsledere og medlemmer af Tyrkiets Store Nationalforsamling, journalister m.fl., er ude af proportioner og strider imod tyrkisk ret, idet det udgør et brud på landets forpligtelser som medlem af Europarådet og på den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

C.  der henviser til, at præsident Erdogan og den tyrkiske regering gentagne gange har fremsat udtalelser om genindførelse af dødsstraf;

D.  der henviser til, at der er grund til alvorlig bekymring om forholdene for de personer, der blev tilbageholdt eller arresteret efter kupforsøget, om de vidtfavnende afskedigelser af statslige embedsmænd og de alvorlige indskrænkninger af ytringsfriheden og presse- og mediefriheden i Tyrkiet;

E.  der henviser til, at stk. 5 i forhandlingsrammen fastslår, at Kommissionen i tilfælde af alvorlige og vedholdende brud på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet, som Unionen er baseret på, på eget initiativ eller på anmodning af en tredjedel af medlemsstaterne, vil anbefale, at forhandlingerne suspenderes, og stille forslag om betingelserne for en senere genoptagelse heraf;

1.  fordømmer på det kraftigste de uforholdsmæssige undertrykkende foranstaltninger i Tyrkiet siden det fejlslagne militære kupforsøg i juli 2016, som Parlamentet også har fordømt; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indlede en midlertidig udsættelse af de igangværende forhandlinger med Tyrkiet, under alle omstændigheder under de nuværende betingelser;

2.  bemærker, at en uddybning af toldunionen er vigtig for Tyrkiet; understreger, at en suspension af arbejdet med at uddybe toldunionen har alvorlige økonomiske konsekvenser for landet;

3.  understreger, at genindførelse af dødsstraf ville føre til en afslutning af forhandlingerne;

4.  anerkender, at Tyrkiet er i en vanskelig sikkerhedssituation med trusler mod stabiliteten både indefra og udefra, men gentager, at dette ikke kan begrunde rent politisk motiverede arrestationer af uskyldige, herunder tilbageholdelse af udenlandske statsborgere;

5.  bemærker, at Tyrkiet ikke har opfyldt 7 ud af 72 benchmarks i køreplanen for visumliberalisering, hvoraf nogle er af særlig betydning;

6.  pålægger Kommissionen at opstille klare benchmarks for genoptagelse af forhandlingerne under hensyn til Københavnskriterierne og Tyrkiets forpligtelser som medlem af Europarådet;

7.  opfordrer Kommissionen til at overveje en midlertidig suspension af de midler, der stilles til rådighed under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II); understreger, at en del af IPA-midlerne i stedet bør rettes mod øget støtte til flygtninge og migranter i Tyrkiet;

8.  tilskynder Kommissionen, Europarådet og Venedigkommissionen til at yde yderligere juridisk assistance til de tyrkiske myndigheder med det formål at tilsikre retfærdig rettergang og tilstrækkelige og sikre forhold for personer, der er blevet arresteret og anklaget for at være involveret i det militære kupforsøg den 15. juli 2016;

9.  understreger den strategiske betydning af forbindelserne mellem EU og Tyrkiet for begge parter; bemærker, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik den 14. november 2016 oplyste, at udenrigsministrene var nået til enighed om fortsat først og fremmest at have en stærk samlet holdning i EU-28;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, Rådet, medlemsstaterne og Tyrkiets regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.

(2)

EUT L 77 af 15.3.2014, s. 11.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik