Πρόταση ψηφίσματος - B8-1282/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1282/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1276/2016

Διαδικασία : 2016/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1282/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1282/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1282/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

(2016/2993(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία και συγκεκριμένα αυτό της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία[1],

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία, της 3ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2016 (SWD(2016)0366),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασαν απερίφραστα το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία και αναγνώρισαν τη θεμιτή ευθύνη των τουρκικών αρχών να ασκήσουν δίωξη κατά των υπαιτίων και όσων είχαν συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατασταλτικά μέτρα της τουρκικής κυβέρνησης κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένης της σύλληψης των ηγετών της αντιπολίτευσης και μελών της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, δημοσιογράφων και άλλων ατόμων είναι δυσανάλογα και αντίθετα προς την τουρκική εθνική νομοθεσία, ελήφθησαν κατά παράβαση των δεσμεύσεων ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι αντίθετα προς το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση έχουν προβεί επανειλημμένα σε δηλώσεις σχετικά με την επαναφορά της θανατικής ποινής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και σύλληψης μετά το πραξικόπημα, την ευρείας κλίμακας αποπομπή κρατικών υπαλλήλων, και τους αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 5 του διαπραγματευτικού πλαισίου ορίζει ότι, σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης στην Τουρκία των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, στις οποίες είναι θεμελιωμένη η Ένωση, η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου των κρατών μελών, θα συστήσει την αναστολή των διαπραγματεύσεων και θα προτείνει τους όρους για ενδεχόμενη επανάληψή τους·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τα δυσανάλογα μέτρα καταστολής που λαμβάνονται στην Τουρκία μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016, την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε επίσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν μια προσωρινή αναστολή των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, υπό τις παρούσες τουλάχιστον συνθήκες·

2.  σημειώνει ότι η εμβάθυνση της τελωνειακής ένωσης έχει μεγάλη σημασία για την Τουρκία· τονίζει ότι η αναστολή των εργασιών για την εμβάθυνση της τελωνειακής ένωσης έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τη χώρα·

3.  υπογραμμίζει ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής θα οδηγήσει στο τέλος των διαπραγματεύσεων·

4.  αναγνωρίζει ότι η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση στο θέμα της ασφαλείας, με απειλές κατά της σταθερότητάς της τόσο από μέσα όσο και από έξω, αλλά επαναλαμβάνει ότι αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις με πολιτικά κίνητρα συλλήψεις αθώων ανθρώπων, περιλαμβανομένης της κράτησης αλλοδαπών υπηκόων·

5.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει 7 από τα 72 σημεία αναφοράς του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, ορισμένα από τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία·

6.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής της χρηματοδότησης που παρέχεται στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ)· υπογραμμίζει ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερη στήριξη των προσφύγων και των μεταναστών μέσα στην Τουρκία·

8.  προτρέπει την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή της Βενετίας να παράσχουν πρόσθετη δικαστική αρωγή στις τουρκικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστούν χρηστές δικαστικές διαδικασίες και κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες κράτησης των συλληφθέντων και κατηγορουμένων για συμμετοχή στην απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016·

9.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και για τις δύο πλευρές· σημειώνει ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Aσφάλειας δήλωσε, στις 14 Νοεμβρίου 2016, ότι οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να εξακολουθήσουν να έχουν καταρχάς μια ισχυρή και ενωμένη στάση ως 28·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.