Menetlus : 2016/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1282/2016

Esitatud tekstid :

B8-1282/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0450

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 160kWORD 64k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.716v01-00
 
B8-1282/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))  
B8-1282/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eriti 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni ajakirjanike olukorra kohta Türgis(1),

–  võttes arvesse Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 2005. aastal,

–  võttes arvesse 9. novembril 2016 vastu võetud Türgi 2016. aasta aruannet (SWD(2016)0366),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 231/2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on mõistnud kindlalt hukka ebaõnnestunud sõjaväelise riigipöördekatse Türgis ning on tunnustanud Türgi ametivõimude õiguspärast kohustust võtta vastutusele need, kes on selle katse eest vastutavad ja sellega seotud;

B.  arvestades, et Türgi ametivõimude survemeetmed opositsioonierakondade vastu, sealhulgas opositsioonijuhtide ja Türgi Suure Rahvakogu liikmete, ajakirjanike jt vahistamine, on ebaproportsionaalne ning vastuolus Türgi siseriiklike õigusaktidega, sellega rikutakse Euroopa Nõukogu liikmesriigi kohustusi ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti;

C.  arvestades, et president Erdoğan ja Türgi valitsuse liikmed on korduvalt esinenud avaldustega surmanuhtluse taastamise kohta;

D.  arvestades, et on põhjust tunda tõsist muret riigipöördekatse järel kinni peetud ja vahistatud isikute olukorra, riigiametnike ulatusliku ametist vabastamise, sõnavabaduse karmide piirangute ning ajakirjandusele ja meediale kehtestatud piirangute pärast Türgis;

E.  arvestades, et läbirääkimiste raamistiku punktis 5 on sätestatud, et kui Türgis rikutakse tõsiselt ja korduvalt vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid, millele liit on rajatud, soovitab komisjon omal algatusel või ühe kolmandiku liikmesriikide taotlusel läbirääkimised peatada ning pakub välja tingimused läbirääkimiste võimalikuks jätkamiseks;

1.  mõistab karmilt hukka ebaproportsionaalsed survemeetmed, mida Türgis on kohaldatud alates juulis aset leidnud ebaõnnestunud sõjaväelisest riigipöördekatsest, mille Euroopa Parlament samuti hukka mõistis; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles algatama Türgiga – vähemalt praegustel tingimustel – peetavate läbirääkimiste ajutine edasilükkamine;

2.  märgib, et tolliliidu süvendamine on Türgi jaoks tähtis; rõhutab, et tolliliidu süvendamise töö peatamisel on riigile tõsised majanduslikud tagajärjed;

3.  rõhutab, et surmanuhtluse taastamine tähendaks läbirääkimiste lõppu;

4.  tunnistab, et Türgi on keerulises julgeolekuolukorras, kuna tema stabiilsust ähvardavad ohud nii seest- kui ka väljastpoolt, kuid kordab, et see ei saa õigustada süütute inimeste poliitiliselt motiveeritud vahistamist, sealhulgas välismaalaste kinnipidamist;

5.  märgib, et Türgi ei ole seni täitnud viisanõude kaotamise tegevuskava 72 kriteeriumist seitset, millest mõned on eriti olulised;

6.  palub komisjonil kehtestada selged sihtmärgid läbirääkimiste jätkamiseks, võttes arvesse Kopenhaageni kriteeriumeid ja Türgi kohustusi Euroopa Nõukogu liikmena;

7.  palub komisjonil kaaluda ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) kaudu antava rahastamise ajutist peatamist; toonitab, et osa IPA rahalistest vahenditest võiks suunata pagulaste ja rändajate suuremaks toetamiseks Türgis;

8.  julgustab komisjoni, Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoni pakkuma Türgi ametivõimudele täiendavat õigusabi, et tagada usaldusväärne kohtumenetlus ning nõuetekohased ja turvalised kinnipidamistingimused vahistatutele, keda süüdistatakse osalemises 15. juuli 2016. aasta sõjaväelises riigipöördekatses;

9.  rõhutab ELi ja Türgi suhete strateegilist tähtsust mõlema poole jaoks; märgib, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja viitas 14. novembril 2016, et välisministrid leppisid kokku, et jätkuvalt on esmatähtis esindada 28 liikmesriigi tugevat ja ühtset seisukohta;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile, nõukogule, liikmesriikidele ning Türgi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0423.

(2)

ELT L 77, 15.3.2014, lk 11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika