Menettely : 2016/2993(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1282/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1282/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0450

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 159kWORD 64k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.716v01-00
 
B8-1282/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP))  
B8-1282/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja erityisesti 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa(1),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2016 annetun Turkkia koskevan vuoden 2016 kertomuksen (SWD(2016)0366),

–  ottaa huomioon liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja parlamentti ovat tuominneet jyrkästi Turkin epäonnistuneen sotilasvallankaappausyrityksen ja tunnustaneet Turkin viranomaisten legitiimin vastuun asettaa syytteeseen tästä yrityksestä vastuussa olevat ja siihen osallistuneet;

B.  katsoo, että oppositiopuolueisiin kohdistuneet Turkin viranomaisten sortotoimet, mukaan lukien oppositiojohtajien ja Turkin suuren kansalliskokouksen jäsenten, toimittajien ja muiden toimijoiden pidättäminen, ovat suhteettomia ja Turkin lainsäädännön vastaisia, Euroopan neuvoston jäsenvaltion sitoumusten vastaisia sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vastaisia;

C.  toteaa, että presidentti Erdoğan ja Turkin hallituksen jäsenet ovat antaneet toistuvasti julkilausumia kuolemanrangaistuksen palauttamisesta;

D.  toteaa, että vallankaappauksen jälkeen pidätettyjen ja vangittujen olot, valtion virkamiesten laajamittaiset irtisanomiset ja ilmaisunvapauden ankarat rajoitukset sekä lehdistöön ja tiedotusvälineisiin kohdistuneet rajoitukset Turkissa herättävät vakavaa huolta;

E.  ottaa huomioon, että neuvottelukehyksen 5 kohdassa todetaan, että jos Turkki loukkaa vakavasti ja toistuvasti vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteita, joille unioni perustuu, komissio suosittaa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltioiden yhden kolmasosan pyynnöstä neuvottelujen keskeyttämistä ja esittää ehdot niiden mahdolliselle jatkamiselle;

1.  tuomitsee ankarasti heinäkuun epäonnistuneen sotilasvallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa toteutetut suhteettomat sortotoimet, jotka myös parlamentti on tuominnut; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskeyttämään välittömästi Turkin kanssa käynnissä olevat neuvottelut etenkin nykyisissä olosuhteissa;

2.  panee merkille, että tulliliiton syventäminen on tärkeää Turkille; korostaa, että tulliliiton syventämistä koskevien toimien keskeyttämisestä aiheutuu vakavia taloudellisia seurauksia maalle;

3.  korostaa, että kuolemanrangaistuksen palauttaminen johtaisi neuvottelujen lopettamiseen;

4.  toteaa, että Turkki on vaikeassa turvallisuustilanteessa, sillä sen vakautta uhataan sekä sisä- että ulkopuolelta, mutta muistuttaa, että tällä ei voi perustella syyttömien ihmisten, myös ulkomaiden kansalaisten, pidättämistä poliittisin perustein;

5.  panee merkille, että Turkki ei ole tähän mennessä täyttänyt viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelman 72 kriteeristä seitsemää, joista osa on erityisen tärkeitä;

6.  kehottaa komissiota asettamaan neuvottelujen jatkamiselle selvät kriteerit ottaen huomioon Kööpenhaminan kriteerit ja Turkin velvollisuudet Euroopan neuvoston jäsenenä;

7.  pyytää komissiota harkitsemaan liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) myönnettävän rahoituksen keskeyttämistä; korostaa, että osa liittymistä valmistelevan tukivälineen rahoituksesta voitaisiin ohjata lisätueksi pakolaisille ja muuttajille Turkissa;

8.  kannustaa komissiota, Euroopan neuvostoa ja Venetsian komissiota tarjoamaan Turkin viranomaisille lisää oikeudellista apua, jotta voidaan turvata oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit ja asianmukaiset ja turvalliset pidätysolot niille, jotka on pidätetty syytettyinä osallisuudesta sotilasvallankaappausyritykseen 15. heinäkuuta 2016;

9.  korostaa EU:n ja Turkin välisten suhteiden strategista merkitystä molemmille osapuolille; panee merkille, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ilmoitti 14. marraskuuta 2016, että ulkoministerit olivat sopineet pitävänsä kiinni ensisijaisesti 28 jäsenvaltion vahvasta ja yhtenäisestä kannasta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.

(2)

EUVL L 77, 15.3.2014, s 11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö