Procedūra : 2016/2993(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1282/2016

Pateikti tekstai :

B8-1282/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0450

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 394kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.716v01-00
 
B8-1282/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP))  
B8-1282/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos, ypač į 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl žurnalistų padėties Turkijoje(1),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. derybų su Turkija programą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 9 d. paskelbtą 2016 m. Turkijos pažangos ataskaitą (SWD(2016) 0366),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II)(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Europos Parlamentas griežtai pasmerkė nesėkmingą karinį perversmą Turkijoje ir pripažino teisėtą Turkijos valdžios institucijų atsakomybę už šį mėginimą atsakingus ir su juo susijusius asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

B.  kadangi Turkijos valdžios institucijų represinės priemonės, taikomos opozicinėms partijoms, įskaitant opozicijos lyderių ir Turkijos Didžiosios Nacionalinės Asamblėjos narių suėmimus, žurnalistams ir kitiems asmenims, yra neproporcingos ir neatitinka Turkijos nacionalinių teisės aktų, pažeidžia Europos Tarybos valstybės narės įsipareigojimus ir neatitinka Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto;

C.  kadangi Turkijos prezidentas R. T. Erdogan ir Turkijos vyriausybės nariai pateikė ne vieną pareiškimą dėl mirties bausmės sugrąžinimo;

D.  kadangi didelį susirūpinimą kelia Turkijoje po perversmo sulaikytų ir suimtų asmenų laikymo sąlygos, taip pat tai, kad buvo atleista daug valstybės pareigūnų ir smarkiai apribota žodžio laisvė, spauda ir žiniasklaida;

E.  kadangi derybų programos 5 dalyje nustatyta, kad jei Turkijoje bus labai ir nuolat pažeidžiami laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principai, sudarantys Sąjungos pagrindą, Komisija savo iniciatyva arba trečdalio valstybių narių prašymu rekomenduos sustabdyti derybas ir pateiks galimo derybų atnaujinimo sąlygas;

1.  griežtai smerkia neproporcingas represines priemones, taikomas Turkijoje po 2016 m. liepos mėn. nesėkmingo karinio perversmo, kurį Parlamentas taip pat pasmerkė; ragina Komisiją ir valstybes nares parodyti iniciatyvą bet kokiu atveju dabartinėmis sąlygomis laikinai atidėti vykstančias derybas su Turkija;

2.  pažymi, kad Turkijai svarbu gilinti muitų sąjungą; akcentuoja, kad muitų sąjungos gilinimo darbų sustabdymas šaliai turi didelių ekonominių padarinių;

3.  pabrėžia, kad sugrąžinus mirties bausmę derybos būtų nutrauktos;

4.  pripažįsta, kad Turkijos saugumo padėtis yra sudėtinga ir jos stabilumui kyla grėsmių tiek iš vidaus, tiek iš išorės, tačiau pakartoja, kad tokia padėtimi negalima pateisinti nekaltų žmonių suėmimų dėl politinių priežasčių, įskaitant užsienio piliečių sulaikymą;

5.  pažymi, kad Turkija neįgyvendino 7 iš 72 vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimų, o keli jų yra ypač svarbūs;

6.  ragina Komisiją nustatyti aiškius derybų atnaujinimo reikalavimus, atsižvelgiant į Kopenhagos kriterijus ir Turkijos, kaip Europos Tarybos narės, įsipareigojimus;

7.  prašo Komisijos apsvarstyti galimybę laikinai sustabdyti pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II) teikiamą finansavimą; pabrėžia, kad dalis PNPP finansavimo galėtų būti skirta siekiant didinti paramą pabėgėliams ir migrantams Turkijoje;

8.  ragina Komisiją, Europos Tarybą ir Venecijos komisiją teikti Turkijos valdžios institucijoms papildomą teisinę pagalbą, kad suimtiems ir dalyvavimu 2016 m. liepos 15 d. mėginant įvykdyti karinį perversmą kaltinamiems asmenims būtų užtikrinti tinkami teismo procesai ir tinkamos bei saugios sulaikymo sąlygos;

9.  pabrėžia, kad ES ir Turkijos santykiai yra strategiškai svarbūs abiems šalims; pažymi, kad 2016 m. lapkričio 14 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai nurodė, kad užsienio reikalų ministrai sutarė, kad 28 ES valstybės narės ir toliau visų pirma laikysis tvirtos ir vieningos pozicijos;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, Tarybai, valstybėms narėms ir Turkijos vyriausybei ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0423.

(2)

OL L 77, 2014 3 15, p. 11.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika