Propunere de rezoluţie - B8-1282/2016Propunere de rezoluţie
B8-1282/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la relațiile UE-Turcia

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1276/2016

Procedură : 2016/2993(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1282/2016
Texte depuse :
B8-1282/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1282/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la relațiile UE-Turcia

(2016/2993(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cea din 27 octombrie 2016 referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia[1],

–  având în vedere Cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005,

–  având în vedere raportul din 2016 privind Turcia, prezentat la 9 noiembrie 2016 (SWD(2016)0366),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II)[2],

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și Parlamentul European au condamnat cu fermitate lovitura militară eșuată din Turcia și au recunoscut responsabilitatea legitimă a autorităților turce de a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili de această tentativă și pe cei implicați în ea;

B.  întrucât măsurile represive ale autorităților turce, care vizează partidele de opoziție, inclusiv arestarea liderilor opoziției și a membrilor Marii Adunări Naționale a Turciei, jurnaliștii și alte persoane, sunt disproporționate și contravin legislației interne turce, încălcând angajamentele asumate de un stat membru al Consiliului Europei și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;

C.  întrucât Președintele Erdogan și membrii guvernului turc au făcut numeroase declarații privind reintroducerea pedepsei cu moartea;

D.  întrucât există preocupări grave cu privire la condițiile în care se află persoanele deținute și arestate după lovitura de stat, concedierea la scară largă a funcționarilor de stat și restricțiile severe privind libertatea de exprimare, precum și restricțiile impuse mass-mediei în Turcia;

E.  întrucât punctul 5 al Cadrului de negociere cu Turcia prevede că, în cazul unei încălcări grave și persistente în Turcia a principiilor fundamentale care stau la baza Uniunii Europene, și anume a principiilor libertății, democrației, respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept, Comisia poate, din proprie inițiativă sau la solicitarea unei treimi dintre statele membre, recomanda suspendarea negocierilor și propune condițiile pentru eventuala reluare a acestora,

1.  condamnă cu fermitate măsurile represive disproporționate luate în Turcia după lovitura militară eșuată din iulie 2016, condamnată, de asemenea, de Parlament; invită Comisia și statele membre să suspende temporar negocierile în curs cu Turcia, cel puțin în condițiile actuale;

2.  ia act de faptul că consolidarea uniunii vamale este importantă pentru Turcia; subliniază că suspendarea lucrărilor pentru consolidarea uniunii vamale are consecințe economice grave pentru țară;

3.  subliniază că reintroducerea pedepsei cu moartea ar duce la întreruperea negocierilor;

4.  ia act de faptul că Turcia se află într-o situație de securitate dificilă, cu amenințări la adresa stabilității atât din interiorul, cât și din afara sa, însă reamintește că acest lucru nu poate justifica arestările motivate politic ale unor persoane nevinovate, inclusiv reținerea unor cetățeni străini;

5.  ia act de faptul că, până în prezent, Turcia nu și-a îndeplinit 7 din cele 72 de criterii de referință ale foii de parcurs privind liberalizarea vizelor, unele dintre acestea fiind deosebit de importante;

6.  invită Comisia să stabilească criterii de referință clare pentru reluarea negocierilor de aderare, ținând seama de condițiile prevăzute în criteriile de la Copenhaga și de obligațiile Turciei în calitate de membru al Consiliului Europei;

7.  solicită Comisiei să ia în considerare suspendarea temporară a finanțării furnizate în cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II); subliniază că o parte din finanțarea IPA ar trebui alocată pentru creșterea sprijinului pentru refugiații și migranții din Turcia;

8.  încurajează Comisia, Consiliul Europei și Comisia de la Veneția să ofere asistență judiciară suplimentară autorităților turce, astfel încât să garanteze proceduri juridice corecte și condiții de detenție corespunzătoare și sigure pentru persoanele arestate pe motivul implicării în tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016;

9.  subliniază importanța strategică a relațiilor UE-Turcia pentru ambele părți; ia act de faptul că Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a declarat, la 14 noiembrie 2016, că miniștrii de externe au căzut de acord să continue să aibă în primul rând o poziție fermă și unită a 28 de state;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, Consiliului, statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Turciei.