Postup : 2016/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1282/2016

Predkladané texty :

B8-1282/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0450

NÁVRH UZNESENIA
PDF 255kWORD 70k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.716v01-00
 
B8-1282/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP))  
B8-1282/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenie z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku(1),

–  so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005,

–  so zreteľom na správu o Turecku za rok 2016 z 9. novembra 2016 (SWD(2016)0366),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)(2),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Európsky parlament dôrazne odsúdili neúspešný vojenský prevrat v Turecku a uznali legitímnu zodpovednosť tureckých orgánov, pokiaľ ide o trestné stíhanie osôb, ktoré sú zaň zodpovedné a ktoré sa na ňom podieľali;

B.  keďže represívne opatrenia tureckých orgánov proti opozičným stranám vrátane zatknutia vedúcich opozičných predstaviteľov a poslancov Veľkého národného zhromaždenia Turecka, novinárov a ďalších osôb sú neprimerané a v rozpore s tureckými právnymi predpismi, čo predstavuje porušenie záväzkov členského štátu Rady Európy a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

C.  keďže prezident Erdogan a členovia tureckej vlády vydali opakované vyhlásenia o opätovnom zavedení trestu smrti;

D.  keďže panujú vážne obavy, čo sa týka situácie osôb zadržaných a uväznených po prevrate, rozsiahleho prepúšťania štátnych úradníkov, závažného obmedzovania slobody prejavu a reštrikcií v súvislosti s tlačou a médiami v Turecku;

E.  keďže v odseku 5 rokovacieho rámca sa uvádza, že ak v Turecku dôjde k vážnemu a trvalému porušovaniu zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, na ktorých je Únia založená, Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť tretiny členských štátov odporučí pozastavenie rokovaní a navrhne podmienky ich prípadného obnovenia;

1.  dôrazne odsudzuje neprimerané represívne opatrenia, ktoré boli v Turecku prijaté po neúspešnom vojenskom prevrate v júli 2016 a ktoré odsúdil aj Parlament; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby iniciovali dočasný odklad prebiehajúcich rokovaní s Tureckom – v každom prípade za súčasných podmienok;

2.  konštatuje, že posilnenie colnej únie je pre Turecko dôležité; zdôrazňuje, že pozastavenie krokov v tomto smere má pre krajinu vážne hospodárske dôsledky;

3.  kladie dôraz na to, že opätovné zavedenie trestu smrti by viedlo k ukončeniu rokovaní;

4.  uznáva, že Turecko je v zložitej bezpečnostnej situácii, pričom jeho stabilita je vystavená hrozbám zvnútra i zvonka, ale opakuje, že týmto nemožno odôvodniť politicky motivované zatýkanie nevinných ľudí vrátane zadržiavania cudzích štátnych príslušníkov;

5.  konštatuje, že Turecko doteraz nesplnilo 7 zo 72 kritérií plánu liberalizácie vízového režimu, z ktorých niektoré majú mimoriadny význam;

6.  vyzýva Komisiu, aby stanovila jasné podmienky pre obnovenie rokovaní, pričom zohľadní kodanské kritériá a povinnosti Turecka ako člena Rady Európy;

7.  žiada Komisiu, aby zvážila dočasné pozastavenie financovania poskytovaného v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); zdôrazňuje, že časť finančných prostriedkov z IPA by sa mohla využiť na zvýšenie podpory pre utečencov a migrantov v Turecku;

8.  nabáda Komisiu, Radu Európy a Benátsku komisiu, aby tureckým orgánom ponúkli ďalšiu justičnú pomoc s cieľom zabezpečiť riadne súdne konania a primerané a bezpečné podmienky väzby pre osoby, ktoré boli zatknuté a obvinené z účasti na pokuse o vojenský prevrat z 15. júla 2016;

9.  zdôrazňuje strategický význam vzťahov medzi EÚ a Tureckom pre obe strany; poznamenáva, že podľa vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 14. novembra 2016 sa ministri zahraničných vecí dohodli, že v prvom rade budú naďalej zastávať pevný a jednotný postoj na úrovni EÚ-28;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, Rade, členským štátom a vláde a parlamentu Turecka.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0423.

(2)

Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia