Förslag till resolution - B8-1282/2016Förslag till resolution
B8-1282/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förbindelserna mellan EU och Turkiet

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1276/2016

Förfarande : 2016/2993(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1282/2016
Ingivna texter :
B8-1282/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-1282/2016

Europaparlamentets resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet

(2016/2993(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionen av den 27 oktober 2016 om situationen för journalister i Turkiet[1],

–  med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet från den 3 oktober 2005,

–  med beaktande av 2016 års rapport om Turkiet av den 9 november 2016 (SWD(2016)0366),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II)[2],

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och Europaparlamentet har skarpt fördömt den misslyckade militärkuppen i Turkiet och erkänt de turkiska myndigheternas legitima ansvar att lagföra alla som ansvarade för och deltog i detta kuppförsök.

B.  De turkiska myndigheternas repressiva åtgärder mot oppositionspartier, däribland gripandet av oppositionsledare och ledamöter av den turkiska nationalförsamlingen, journalister m.fl., är oproportionerliga och oförenliga med inhemsk turkisk lagstiftning, strider mot landets åtaganden som medlemsstat i Europarådet och är oförenliga med den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

C.  President Erdogan och turkiska regeringsledamöter har gjort återkommande uttalanden om ett återinförande av dödsstraffet.

D.  Det finns en allvarlig oro över förhållandena för dem som gripits och fängslats efter kuppen, de omfattande avskedandena av statsanställda, de kraftiga inskränkningarna av yttrandefriheten och restriktionerna för press och media i Turkiet.

E.  Om Turkiet allvarligt och ihållande åsidosätter principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen, som EU bygger på, stipulerar punkt 5 i förhandlingsramen att kommissionen, på eget initiativ eller på begäran av en tredjedel av medlemsstaterna, ska rekommendera att förhandlingarna avbryts och föreslå villkor för ett eventuellt återupptagande.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt de oproportionerliga repressiva åtgärder som vidtagits i Turkiet sedan det misslyckade försöket till militärkupp i juli 2016, som parlamentet också har fördömt. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta initiativ till att tillfälligt avbryta de pågående förhandlingarna med Turkiet, under alla omständigheter under de nuvarande förhållandena.

2.  Europaparlamentet konstaterar att en fördjupning av tullunionen är viktig för Turkiet. Parlamentet framhåller att en inställelse av arbetet med att fördjupa tullunionen medför allvarliga ekonomiska konsekvenser för Turkiet.

3.  Europaparlamentet understryker att ett återinförande av dödsstraffet skulle innebära slutet för förhandlingarna.

4.  Europaparlamentet inser att Turkiet befinner sig i en svår säkerhetssituation med både inre och yttre hot mot landets säkerhet, men upprepar att detta inte kan rättfärdiga politiskt motiverade gripanden av oskyldiga människor, däribland frihetsberövande av utländska medborgare.

5.  Europaparlamentet konstaterar att Turkiet till dags dato inte har uppfyllt 7 av 72 riktmärken i färdplanen för viseringsliberalisering, av vilka en del är av särskild betydelse.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa tydliga riktmärken för ett återupptagande av förhandlingarna, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Turkiets skyldigheter som medlem av Europarådet.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att tillfälligt avbryta den finansiering som tillhandahålls inom ramen för föranslutningsinstrumentet (IPA II). Parlamentet understryker att en del av finansieringen inom ramen för föranslutningsinstrumentet skulle kunna gå till att öka stödet till flyktingar och migranter i Turkiet.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen, Europarådet och Venedigkommissionen att erbjuda de turkiska myndigheterna ytterligare juridiskt bistånd för att slå vakt om välfungerande rättsliga förfaranden samt adekvata och säkra fängelseförhållanden för dem som gripits och anklagats för inblandning i försöket till militärkupp den 15 juli 2016.

9.  Europaparlamentet understryker att förbindelserna mellan EU och Turkiet är strategiskt viktiga för båda parter. Parlamentet konstaterar att vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik den 14 november 2016 tillkännagav att utrikesministrarna enats om att fortsätta att först och främst inta en stark och enad hållning bland de 28 länderna.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, rådet, medlemsstaterna samt Turkiets regering och parlament.