Πρόταση ψηφίσματος - B8-1283/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1283/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1276/2016

Διαδικασία : 2016/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1283/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1283/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1283/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

(2016/2993(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία[1] και το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία[2],

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Τουρκία, της 3ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2016, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου 2016 (SWD(2016)0366),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Τουρκία, της 18ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)[3],

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), των οποίων η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασαν απερίφραστα το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία και αναγνώρισαν την εκ του νόμου υποχρέωση των τουρκικών αρχών να ασκήσουν δίωξη κατά των υπαιτίων και όσων είχαν συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα καταστολής της τουρκικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι δυσανάλογα και παραβιάζουν βασικά δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από το τουρκικό σύνταγμα, κατά παράβαση των δημοκρατικών αξιών στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το πραξικόπημα, οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει 10 μέλη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και περίπου 150 δημοσιογράφους – τον μεγαλύτερο αριθμό παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συλληφθεί 2 386 δικαστικοί και άλλοι 40 000 πολίτες, από τους οποίους περισσότεροι από 31 000 παραμένουν υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 129 000 δημόσιοι υπάλληλοι είτε έχουν ανακληθεί από τα καθήκοντά τους (66 000) είτε έχουν απολυθεί (63 000), χωρίς στους περισσότερους από αυτούς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι στιγμής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση έχουν προβεί επανειλημμένα σε δηλώσεις σχετικά με την επαναφορά της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Ιουλίου 2016 για την Τουρκία, υπενθύμισε ότι η κατηγορηματική απόρριψη της θανατικής ποινής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του κεκτημένου της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις συνθήκες σύλληψης και κράτησης – σε συνδυασμό με καταγγελίες για βασανιστήρια και κακοποίηση – την ευρείας κλίμακας αποπομπή κρατικών υπαλλήλων, οι οποίοι εξακολουθούν να αναμένουν μια δίκαιη δίκη, και τους αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης, στον Τύπο και στα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, που έχουν ως αποτέλεσμα να μην έχει απομείνει σχεδόν κανένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 5 του διαπραγματευτικού πλαισίου για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία ορίζει ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, συνιστά την αναστολή των διαπραγματεύσεων και προτείνει τους όρους για την επανάληψή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν πληροί πλέον επαρκώς τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, δεδομένου ότι δεν σέβεται τις αξίες του άρθρου 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προσωρινή διακοπή των διαπραγματεύσεων θα είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι σημερινές συνομιλίες, να μην ανοίξει κανένα κεφάλαιο και να μην αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες σε σχέση με την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τα δυσανάλογα μέτρα καταστολής που εφαρμόζονται στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε προσωρινή αναστολή των εν εξελίξει ενταξιακών διαπραγματεύσεων μέχρις ότου η τουρκική κυβέρνηση επανέλθει στην πορεία του σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· διατηρεί, ωστόσο, τη δέσμευση να παραμείνει η Τουρκία προσδεδεμένη με την ΕΕ και είναι πεπεισμένο ότι η θέση μιας δημοκρατικής Τουρκίας είναι εντός της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ μιας θετικής και στρατηγικής συνεργασίας με την Τουρκία·

2.  αναλαμβάνει τη δέσμευση να επανεξετάσει τη θέση του ως προς την προσωρινή αναστολή των ενταξιακών συνομιλιών όταν αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία·

3.  επαναλαμβάνει ότι η επαναφορά της κεφαλικής ποινής από την τουρκική κυβέρνηση θα είχε ως αποτέλεσμα την επίσημη διακοπή της ενταξιακής διαδικασίας·

4.  υπογραμμίζει ότι εργασίες για την ελευθέρωση των θεωρήσεων θα υπάρξουν μόνον όταν η Τουρκία θα ανταποκρίνεται επαρκώς σε όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στην ατζέντα για την ελευθέρωση των θεωρήσεων·

5.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνέπειες που θα είχε η αναστολή της χρηματοδότησης που παρέχεται στην Τουρκία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II), συνεκτιμώντας την επίδραση μιας τέτοιας απόφασης στην κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει επίσης, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης έκθεσης επισκόπησης του MΠB που έχει προγραμματιστεί για το 2017, τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.