Menettely : 2016/2993(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1283/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1283/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0450

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 255kWORD 60k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.717v02-00
 
B8-1283/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP))


Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP))  
B8-1283/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa(1) ja 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta(2),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

–  ottaa huomioon Turkkia koskevan vuoden 2016 edistymiskertomuksen, jonka komissio julkaisi 9. marraskuuta 2016 (SWD(2016)0366),

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

–  ottaa huomioon liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014(3),

–  ottaa huomioon ilmaisunvapautta koskevan oikeuden, joka on vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, joiden sopimusvaltio Turkki on,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja parlamentti ovat tuominneet jyrkästi Turkin epäonnistuneen sotilasvallankaappausyrityksen ja tunnustaneet Turkin viranomaisten legitiimin vastuun asettaa syytteeseen tästä yrityksestä vastuussa olevat ja siihen osallistuneet;

B.  toteaa, että Turkki on Euroopan unionin ehdokasvaltio; katsoo, että poikkeustilan nojalla toteutetut Turkin hallituksen sortotoimet ovat suhteettomia ja Turkin perustuslaissa suojattujen perusoikeuksien ja -vapauksien vastaisia ja niiden demokraattisten arvojen vastaisia, joihin Euroopan unioni perustuu, sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vastaisia; toteaa, että vallankaappauksen jälkeen viranomaiset ovat pidättäneet kymmenen Turkin suuren kansalliskokouksen jäsentä ja noin 150 toimittajaa – eniten maailmassa; toteaa, että 2 386 tuomaria ja syyttäjää ja 40 000 muuta ihmistä on pidätetty ja heistä yli 31 000 on edelleen pidätettyinä; toteaa, että 129 000 julkishallinnon työntekijää on joko erotettu määräajaksi (66 000) tai irtisanottu (63 000) ja heistä useimpia vastaan ei ole tähän mennessä nostettu mitään syytteitä;

C.  toteaa, että presidentti Erdoğan ja Turkin hallitus ovat antaneet toistuvasti julkilausumia kuolemanrangaistuksen palauttamisesta; toteaa, että 18. heinäkuuta 2016 Turkista antamissaan päätelmissä neuvosto muistutti, että kuolemanrangaistuksen yksiselitteinen kieltäminen on olennainen osa unionin säännöstöä;

D.  toteaa, että vallankaappauksen jälkeen pidätettyjen ja vangittujen olot sekä väitteet kidutuksesta ja pahoinpitelystä ovat herättäneet vakavaa huolta samoin kuin niiden valtion virkamiesten laajamittaiset irtisanomiset, jotka odottavat edelleen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, ja ilmaisunvapauden ankarat rajoitukset sekä lehdistöön ja tiedotusvälineisiin kohdistuneet rajoitukset Turkissa, jossa ei enää ole jäljellä lähes lainkaan riippumattomia tiedotusvälineitä;

E.  ottaa huomioon, että Turkin kanssa käytävien liittymisneuvottelujen neuvottelukehyksen 5 kohdassa todetaan, että komissio suosittaa neuvottelujen keskeyttämistä ja esittää ehdot niiden jatkamiselle, jos vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteita loukataan vakavasti ja toistuvasti; katsoo, että Turkki ei enää täytä riittävästi Kööpenhaminan kriteerejä, koska se ei noudata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan arvoja; katsoo, että neuvottelujen keskeyttäminen merkitsisi sitä, että nykyiset keskustelut olisi jäädytettävä, uusia lukuja ei avattaisi eikä Turkin EU-jäsenyyttä koskevia uusia aloitteita toteutettaisi;

1.  tuomitsee ankarasti heinäkuun epäonnistuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen Turkissa toteutetut suhteettomat sortotoimet; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jäädyttämään tilapäisesti käynnissä olevat liittymisneuvottelut, kunnes Turkin hallitus palaa oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien noudattamisen tielle; on kuitenkin edelleen sitoutunut pitämään Turkin ankkuroituneena EU:hun ja vakuuttunut siitä, että demokraattisella Turkilla on paikka EU:ssa; toistaa EU:n sitoutuneen myönteiseen ja strategiseen yhteistyöhön Turkin kanssa;

2.  sitoutuu tarkistamaan kantansa liittymisneuvottelujen tilapäiseen jäädyttämiseen, kun Turkin poikkeustila lakkautetaan;

3.  muistuttaa, että jos Turkin hallitus palauttaa kuolemanrangaistuksen, seurauksena on liittymisprosessin virallinen keskeyttäminen;

4.  korostaa, että viisumipakon poistamista koskeva työ etenee ainoastaan, jos Turkki täyttää asianmukaisesti kaikki viisumipakon poistamista koskevassa suunnitelmassa asetetut edellytykset;

5.  pyytää komissiota tarkastelemaan vaikutuksia, joita Turkille liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) myönnettävän rahoituksen keskeyttämisellä olisi, ottaen myös huomioon kyseisen päätöksen vaikutuksen maan kansalaisyhteiskuntaan; kehottaa komissiota myös pohtimaan Turkin viimeaikaisia tapahtumia liittymistä valmistelevan tukivälineen väliarviointia koskevassa kertomuksessa, joka on määrä julkaista vuonna 2017;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Turkin hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioille sekä Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0133.

(3)

EUVL L 77, 15.3.2014, s. 11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö