Propunere de rezoluţie - B8-1283/2016Propunere de rezoluţie
B8-1283/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la relațiile UE-Turcia

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1276/2016

Procedură : 2016/2993(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1283/2016
Texte depuse :
B8-1283/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1283/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la relațiile UE-Turcia

(2016/2993(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cea din 27 octombrie 2016 referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia[1] și cea din 14 aprilie 2016 referitoare la Raportul pe 2015 privind Turcia[2],

–  având în vedere Cadrul UE de negociere cu Turcia, din 3 octombrie 2005,

–  având în vedere raportul anual pe 2016 privind progresele înregistrate de Turcia, publicat de Comisie la 9 noiembrie 2016 (SWD(2016)0366),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 privind Turcia,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II)[3],

–  având în vedere dreptul la libertatea de exprimare consacrat în Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Turcia este parte,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și Parlamentul European au condamnat cu fermitate lovitura militară eșuată din Turcia și au recunoscut responsabilitatea legitimă a autorităților turce de a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili de această tentativă și pe cei implicați în ea;

B.  întrucât Turcia este o țară candidată la Uniunea Europeană; întrucât măsurile represive ale guvernului turc în cursul stării de urgență sunt disproporționate și încalcă drepturile și libertățile de bază protejate de Constituția Turciei, valorile democratice pe care se întemeiază Uniunea Europeană, precum și PIDCP; întrucât, de la lovitura de stat, autoritățile au arestat 10 membri ai Marii Adunări Naționale a Turciei și aproximativ 150 de jurnaliști (cel mai mare număr de astfel de arestări din lume); întrucât au fost deținuți 2 386 de judecători și procurori și alți 40 000 de cetățeni, dintre care peste 31 000 rămân arestați; întrucât 129 000 de funcționari publici sunt fie suspendați (66 000), fie au fost concediați (63 000), fără a face obiectul, în marea lor majoritate, niciunei acuzații;

C.  întrucât președintele Erdogan și membrii guvernului turc au făcut în mod repetat declarații privind reintroducerea pedepsei cu moartea; întrucât, în concluziile sale din 18 iulie 2016 privind Turcia, Consiliul a reamintit că respingerea fără echivoc a pedepsei cu moartea constituie un element esențial al acquis-ului UE;

D.  întrucât s-au exprimat preocupări grave cu privire la condițiile în care se află persoanele deținute și arestate în urma loviturii de stat, aducându-se inclusiv acuzații de tortură și abuz, cu privire la concedierea pe scară largă a funcționarilor de stat, care încă așteaptă un proces echitabil, și cu privire la restricțiile severe ale libertății de exprimare și ale presei și mass-mediei din Turcia, în urma impunerii cărora aproape nu mai există nicio mass-medie independentă;

E.  întrucât alineatul (5) din Cadrul de negociere pentru negocierile de aderare cu Turcia prevede că, „în cazul unei încălcări grave și persistente a principiilor libertății, democrației, respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept, Comisia va recomanda suspendarea negocierilor și va propune condițiile pentru reluarea acestora”; întrucât Turcia nu mai îndeplinește în mod suficient criteriile de la Copenhaga, deoarece nu respectă valorile articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană; întrucât, dacă s-ar înceta temporar negocierile, negocierile în curs ar fi înghețate, nu s-ar mai deschide noi capitole și nu s-ar mai lansa noi inițiative în legătură cu aderarea Turciei la UE,

1.  condamnă cu fermitate măsurile represive disproporționate pe care le-a luat Turcia după lovitura militară eșuată din iulie; invită Comisia și statele membre să inițieze o înghețare temporară a negocierilor de aderare în curs, până când guvernul turc va reveni pe calea respectării statului de drept și a drepturilor omului; își reafirmă angajamentul, cu toate acestea, față de menținerea Turciei în strânsă legătură cu UE și este convins că locul unei Turcii democratice este în UE; reiterează angajamentul UE față de o cooperare pozitivă și strategică cu Turcia;

2.  se angajează ca, după ridicarea stării de urgență din Turcia, să își revizuiască poziția privind înghețarea temporară a negocierilor de aderare;

3.  reafirmă că reintroducerea pedepsei cu moartea de către guvernul turc ar conduce la suspendarea oficială a procesului de aderare;

4.  subliniază că lucrările privind liberalizarea vizelor nu vor fi inițiate decât după ce Turcia va îndeplini în mod adecvat toate condițiile stabilite în agenda pentru liberalizarea vizelor;

5.  solicită Comisiei să aibă în vedere implicațiile pe care le-ar avea suspendarea finanțărilor furnizate Turciei în conformitate cu Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), luând în considerare influența acestei decizii asupra societății civile a țării; invită, de asemenea, Comisia ca, în raportul de evaluare la jumătatea perioadei privind IPA prevăzut pentru 2017, să analizeze, de asemenea, ultimele evoluții din Turcia;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului și parlamentului Turciei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Serviciului European de Acțiune Externă.