Predlog resolucije - B8-1283/2016Predlog resolucije
B8-1283/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o odnosih med EU in Turčijo

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alessia Maria Mosca, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1276/2016

Postopek : 2016/2993(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1283/2016
Predložena besedila :
B8-1283/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1283/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o odnosih med EU in Turčijo

(2016/2993(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji[1] in z dne 14. aprila 2016 o poročilu o Turčiji za leto 2015[2],

–  ob upoštevanju pogajalskega okvira EU za Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

–  ob upoštevanju letnega poročila o napredku Turčije za leto 2016, ki ga je Komisija objavila 9. novembra 2016 (SWD(2016)0366),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Turčiji z dne 18. julija 2016,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II)[3],

–  ob upoštevanju svobode izražanja, ki je določena v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega pogodbenica je tudi Turčija;

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta Evropska unija in Evropski parlament ostro obsodila spodleteli vojaški udar v Turčiji ter priznala, da imajo turške oblasti legitimno pristojnost, da sodno preganjajo odgovorne za ta poskus in udeležence v njem;

B.  ker je Turčija kandidatka za članstvo v Evropski uniji; ker so represivni ukrepi, ki jih je v izrednih razmerah sprejela turška vlada, nesorazmerni in v nasprotju s temeljnimi pravicami in svoboščinami, zagotovljenimi s turško ustavo, demokratičnimi vrednotami, na katerih temelji Evropska unija, in Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah; ker so oblasti po državnem udaru aretirale deset poslancev turške velike nacionalne skupščine in približno 150 novinarjev, kar je največ v svetu; ker je bilo pridržanih 2386 sodnikov in tožilcev ter 40 000 drugih, od katerih jih je več kot 31 000 ostalo v priporu; ker je 129 000 javnih uslužbencev še vedno suspendiranih (66 000) ali pa so bili odpuščeni (63 000), proti večini pa še do danes ni bila vložena obtožnica;

C.  ker sta predsednik Erdoğan in turška vlada večkrat izjavila, da nameravata znova uvesti smrtno kazen; ker je Svet v sklepih o Turčiji, ki jih je sprejel 18. julija 2016, znova poudaril, da je nesporno zavračanje smrtne kazni osnovni element prava Unije;

D.  ker obstaja resna zaskrbljenost zaradi stanja oseb, ki so bile po državnem udaru pridržane in aretirane, saj naj bi jih mučili in z njimi slabo ravnali, množičnega odpuščanja državnih uradnikov, ki še vedno čakajo na pošteno sojenje, in hudega omejevanja svobode izražanja ter omejevanja tiska in medijev v Turčiji, zaradi česar v tej državi skorajda ni več neodvisnih medijev;

E.  ker odstavek 5 pogajalskega okvira za pristopna pogajanja s Turčijo določa, da bo Komisija v primeru hudih in vztrajnih kršitev načel svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države priporočila prekinitev pogajanj in predlagala pogoje za njihovo nadaljevanje; ker Turčija ne izpolnjuje več zadovoljivo københavnskih meril, prav tako pa ne spoštuje vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji; ker bi začasna prekinitev pogajanj pomenila, da bi sedanje pogovore ustavili, da ne bi odprli novih poglavij in da ne bi sprejeli novih pobud v zvezi s pristopom Turčije k EU;

1.  ostro obsoja nesorazmerne represivne ukrepe, ki se izvajajo v Turčiji po julijskem spodletelem vojaškem udaru; poziva Komisijo in države članice, naj začasno prekinejo pristopna pogajanja, dokler turška vlada ne bo ponovno spoštovala pravne države in človekovih pravic; se kljub temu še naprej zavezuje, da bo Turčija ostala tesno povezana z EU, saj je prepričan, da demokratična Turčija spada v EU; ponovno poudarja, da je EU zavezana pozitivnemu in strateškemu sodelovanju s Turčijo;

2.  se zavezuje, da bo ponovno preučil svoje stališče o začasni prekinitvi pristopnih pogovorov, ko bo Turčija odpravila izredne razmere;

3.  znova poudarja, da bo proces pristopa formalno prekinjen, če bo turška vlada ponovno uvedla smrtno kazen;

4.  poudarja, da se bo delo na področju liberalizacije vizumskega režima začelo šele, ko bo Turčija ustrezno izpolnila vse pogoje, določene v načrtu za liberalizacijo vizumskega režima;

5.  poziva Komisijo, naj razmisli o posledicah, ki bi jih za Turčijo imela prekinitev financiranja iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), in pri tem upošteva, kako bi ta odločitev vplivala na civilno družbo v državi; poziva Komisijo, naj v poročilu o vmesnem pregledu tega instrumenta, predvidenem v letu 2017, razmisli tudi o nedavnih dogodkih v Turčiji;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi in parlamentu Turčije, vladam in parlamentom držav članic ter Evropski službi za zunanje delovanje.