Förfarande : 2016/2993(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1283/2016

Ingivna texter :

B8-1283/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0450

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 258kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.717v01-00
 
B8-1283/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))


Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))  
B8-1283/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt av den 27 oktober 2016 om situationen för journalister i Turkiet(1) och av den 14 april 2016 om 2015 års framstegsrapport om Turkiet(2),

–  med beaktande av EU:s förhandlingsram för Turkiet av den 3 oktober 2005,

–  med beaktande av 2016 års framstegsrapport om Turkiet, offentliggjord av kommissionen den 9 november 2016 (SWD(2016)0366),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om Turkiet,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II)(3),

–  med beaktande av den rätt till yttrandefrihet som är förankrad i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Turkiet har anslutit sig till,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och Europaparlamentet har i kraftiga ordalag fördömt den misslyckade militärkuppen i Turkiet och erkänt att de turkiska myndigheterna har ett lagligt ansvar att åtala dem som var ansvariga för och delaktiga i detta försök.

B.  Turkiet är kandidatland för anslutning till Europeiska unionen. Den turkiska regeringens repressiva åtgärder under undantagstillståndet saknar proportioner och strider mot de grundläggande rättigheter och friheter som skyddas genom Turkiets konstitution. De är i strid med de demokratiska värden på vilka Europeiska unionen vilar och med den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Sedan statskuppen har myndigheterna gripit 10 ledamöter av den turkiska nationalförsamlingen och omkring 150 journalister, vilket är mer än någon annanstans i världen. 2 386 domare och åklagare samt 40 000 andra personer har frihetsberövats, varav fler än 31 000 fortfarande är häktade. 129 000 offentliganställda har antingen blivit avstängda (66 000) eller uppsagda (63 000), varav de flesta ännu inte har anklagats för någonting.

C.  President Erdoğan och den turkiska regeringen har gjort återkommande uttalanden om att återinföra dödsstraffet. Rådet påminde i sina slutsatser om Turkiet av den 18 juli 2016, om att det tydliga avvisandet av dödsstraffet är en väsentlig del i unionens regelverk.

D.  Det har uttryckts allvarlig oro över förhållandena för dem som gripits och fängslats efter kuppen, med anklagelser om tortyr och misshandel, över massuppsägningarna av statsanställda som fortfarande väntar på en rättvis rättegång och över de kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten och av press och media i Turkiet, som har fått till följd att det nästan inte finns några oberoende medier kvar.

E.  I punkt 5 i förhandlingsramen för anslutningsförhandlingarna med Turkiet fastslås att, i de fall då principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller rättsstatsprincipen allvarligt och bestående åsidosätts, kommer kommissionen att rekommendera att förhandlingarna avbryts och föreslå villkor för ett eventuellt återupptagande. Turkiet uppfyller inte längre i tillräcklig grad Köpenhamnskriterierna eftersom landet inte respekterar värdena i artikel 2 i EU-fördraget. Ett tillfälligt avbrott i förhandlingarna skulle innebära att de nuvarande samtalen läggs på is, att inga nya kapitel öppnas och att inga nya initiativ tas i fråga om Turkiets anslutning till EU.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt de oproportionerliga repressiva åtgärder som vidtas i Turkiets sedan det misslyckade militära maktövertagandet i juli. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillfälligt frysa de pågående förhandlingarna till dess att den turkiska regeringen har återgått till att respektera rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Parlamentet är dock fast beslutet att låta Turkiet vara förankrat i EU och är övertygat om att ett demokratiskt Turkiet har en plats i EU. Parlamentet upprepar EU:s åtagande om ett positivt och strategiskt samarbete med Turkiet.

2.  Europaparlamentet lovar att se över sin ståndpunkt om att tillfälligt frysa anslutningsförhandlingarna när undantagstillståndet i Turkiet väl har lyfts.

3.  Europaparlamentet upprepar att om den turkiska regeringen skulle återinföra dödsstraffet skulle det leda till ett formellt avbrott i förhandlingsprocessen.

4.  Europaparlamentet understryker att arbetet med viseringsliberalisering kommer att återupptas först när Turkiet i tillräcklig grad uppfyller de villkor som fastställs i agendan för viseringsliberalisering.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta konsekvenserna av att avbryta den finansiering som tillhandahålls Turkiet inom ramen för föranslutningsinstrumentet (IPA II), med hänsyn till detta besluts inverkan på landets civila samhälle. Parlamentet uppmanar kommissionen att också beakta den senaste utvecklingen i Turkiet i den halvtidsrapport från IPA som planeras till 2017.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Turkiets regering och parlament, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Europeiska utrikestjänsten.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0423.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0133.

(3)

EUT L 77, 15.3.2014, s. 11.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy