Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1284/2016

Внесени текстове :

B8-1284/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.21
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 473kWORD 74k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1812/2016, B8-1813/2016 и B8-1814/2016

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))


Матео Салвини, Мара Бицото, Марио Боргецио, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана от името на групата ENF

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Комисията относно положението в Италия след земетресенията (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 e O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че между август и октомври 2016 г. три разрушителни земетресения засегнаха централната част на Апенините, като причиниха 290 жертви, над 400 ранени и десетки хиляди разселени лица; като има предвид, че последният от трусовете, на 30 октомври, беше най-силният, регистриран от 1980 насам (Ирпиния);

Б.  като има предвид, че засегнатата територия са обект на деформация, която обхваща около 130 квадратни километра, с максимално изместване от поне 70 см. и следващите от това тежки разрушения на населени места, инфраструктура и историческо, художествено и културно наследство, включително от световно значение, както и тотално спиране на производствените дейности и туризма;

В.  като припомня, че държавите членки, изложени на сеизмични рискове, са принудени да извършват непрестанни и значителни разходи за дейности, свързани с извънредни ситуации, реконструкция и превенция; като има предвид, че вследствие на това, в контекста на бюджетните ограничения, наложени от ЕС, тези държави членки да поставени структурно в неблагоприятно положение спрямо останалите;

D.като има предвид, че Европейският фонд за солидарност дава принос единствено по отношение на разходите за оказване на помощ и при извънредни ситуации;

Д.  като има предвид, че по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014(1) е допустимо единствено, доколкото не се счита за държавна помощ, компенсирането на материални щети и активи (например сгради, оборудване, машини, запаси), както и на загубата на приходи, дължима на пълното или частично прекъсване на дейности за период с максимална продължителност от шест месеца от датата, на която се е случило бедствието; като има предвид, че подобна мярка е напълно недостатъчна, особено в случая на земетресенията, при които последствията от щетите продължават по-дълго, като се съпровождат от пълна или частична загуба на широка гама от качествени местни продукти;

Е.  като има предвид, че вероятно, с цел да посрещне разходите по реконструкцията, Италия да трябва да прибегне до искане за промяна на своите оперативни национални и регионални програми в съответствие член 30 на Регламент (ЕС) № 1303/2013(2), за да задели по-значителни средства на тематична цел 5 („Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска“), в ущърб на вече планираните инвестиции;

Ж.  като има предвид, че наличието на подходящи планове за публични инвестиции в държавите членки в дейности за реконструкция и превенция на природни бедствия биха дали решаващ принос за постигането на качествена, стабилна и трайна заетост, като по този начин допринесе за постигане на целите за пълна заетост и икономическо, социално и териториално сближаване, утвърдени в член 3 от Договора за Европейския съюз;

1.  изразява най-дълбока съпричастност за жертвите и близостта до всички граждани, засегнати от земетресенията, както и възхищението си по повод на саможертвата и усърдието на всички участници в организацията и предоставянето на помощ, и в частност гражданската защита, доброволците, силите на реда, пожарникарите и кметските власти;

2.  изразява съжаление относно факта, че ограниченията, наложени от действащите норми на Съюза по отношение на бюджета и държавните помощи реално правят невъзможно за държавите членки със сеизмичен риск да прилагат адекватни планове за инвестиции в реконструкция и сеизмична превенция, както и да оказват подкрепа на засегнатите икономически дейности, освен ако съответните държави членки не ограничат услугите и ресурсите, ангажирани за други, вече планирани структурни инвестиции;

3.  счита за необходимо и спешно: а) разходите на държавите членки на инвестиции в реконструкция и сеизмична превенция да не бъдат по никакъв начин обвързани от ограниченията на бюджета на Съюза; б) данъчните мерки в полза на държавите членки и населението и икономическите дейности, засегнати от природно бедствие, да не се считат при никакви обстоятелства за държавна помощ, и следователно да бъдат допустими; в) сериозен ангажимент, от страна на европейските институции, за закрила, насърчаване и развитие на производствените дейности и туризма в зоните, засегнати от земетресение;

4.  призовава Комисията да представи спешно предложение за изменение в този смисъл на съответното европейско законодателство;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата на държавите членки.

(1)

Регламент (ЕС) №  651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(2)

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Правна информация - Политика за поверителност