Procedure : 2016/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1284/2016

Indgivne tekster :

B8-1284/2016

Forhandlinger :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 166kWORD 66k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-1812/2016, B8-1813/2016 og B8-1814/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5,


om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om situationen i Italien efter jordskælvene (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 og O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at de centrale Appenniner mellem august og oktober 2016 ramtes af tre voldsomme jordskælv, som resulterede i, at 290 mennesker mistede livet, over 400 blev såret og titusindvis evakueret; der henviser til, at det sidste af disse skælv – det, som indtraf den 30. oktober – var det kraftigste, som er registreret i Italien siden 1980 (jordskælvet i Irpinia)

B.  der henviser til, at der i de ramte landsdele er sket terrænmæssige forandringer i et cirka 130 km2 stort område, hvor den maksimale terrænforskydning er på mindst 70 cm, og at der som følge heraf er sket alvorlige ødelæggelser af byer og infrastruktur og af historiske, kunstneriske og kulturelle mindesmærker, hvoriblandt også nogle af global betydning, ligesom alle produktions- og turismeaktiviteter ligger fuldstændigt stille;

C.  der henviser til, at de medlemsstater, på hvis område der er risiko for jordskælv, er tvunget til løbende at anvende betydelige summer på nødberedskab, genopbygning og præventive foranstaltninger; der henviser til, at disse medlemsstater i kraft af de budgetmæssige begrænsninger, som EU har pålagt dem, er sat i en strukturelt ufordelagtig situation i sammenligning med de øvrige medlemsstater;

D.der henviser til, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond kun bidrager til udgifter med hensyn til redningsarbejde og nødhjælp;

E.  der henviser til, at der i henhold til forordning (EU) nr. 651/2014(1) kun må gives kompensation for materiel skade på aktiver (såsom bygninger, udstyr, maskiner, beholdninger) og for indkomsttab som følge af hel eller delvis indstilling af aktiviteten i en periode på højst seks måneder efter katastrofen, eftersom det ikke betragtes som statsstøtte; der henviser til, at denne foranstaltning er helt utilstrækkelig, navnlig i forbindelse med jordskælv, hvor følgerne af ødelæggelserne er mere langvarige og betyder, at en lang række lokale specialprodukter helt eller delvist går tabt;

F.  der henviser til, at det er sandsynligt, at Italien med henblik på imødegåelse af udgifterne til genopbygning vil være nødsaget til at anmode om ændring af de nationale og regionale operationelle programmer i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1303/2013(2), så der tilføres flere midler til tematisk mål nr. 5 (fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og risikostyring), hvilket vil ske på bekostning af de allerede planlagte strukturelle investeringer;

G.  der henviser til, at passende planer for medlemsstaternes offentlige investeringer i genopbygningsarbejder og forebyggelse af naturkatastrofer på afgørende vis ville bidrage til at genskabe stabile og varige job af god kvalitet og medvirke til opfyldelse af målene om fuld beskæftigelse og økonomisk, social og territorial samhørighed, som er stadfæstet i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union;

1.  udtrykker sin dybe medfølelse med ofrene, empati med alle de borgere, som er ramt af skælvene, samt beundring for den selvfornægtelse og flid, som er udvist af alle aktører – navnlig civilforsvaret, frivillige, ordensmagten, brandvæsenet og borgmestrene – ved organiseringen og udførelsen af hjælpearbejdet;

2.  beklager, at de begrænsninger, som EU's gældende regler sætter med hensyn til budgetter og statsstøtte, reelt gør det umuligt for medlemsstater, på hvis område der er risiko for jordskælv, at iværksætte passende planer for investering i genopbygning og jordskælvsforebyggelse samt støtte til ramte erhvervsgrene, medmindre disse medlemsstater skærer i serviceydelser eller ressourcer, som er afsat til andre allerede planlagte strukturelle investeringer;

3.  finder det uomgængeligt og presserende, at: a) sikre, at medlemsstaternes udgifter til investeringer i genopbygning og jordskælvsforebyggelse ikke på nogen måde er afhængige af EU's budgetmæssige begrænsninger, b) medlemsstaternes skattemæssige begunstigelser til fordel for borgere eller erhvervsgrene, som er blevet ramt af en naturkatastrofe, aldrig bliver betragtet som statsstøtte og dermed alligevel kan tillades, og c) at der fra EU-institutionernes side gøres en kraftig indsats for at beskytte, fremme og udvikle produktions- og turismevirksomheden i de jordskælvsramte områder;

4.  anmoder Kommissionen om snarest muligt at fremsætte et forslag til ændring af den relevante EU-lovgivning i så henseende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik