Procedūra : 2016/2988(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1284/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1284/2016

Debates :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 395kWORD 72k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8‑1812/2016, B8‑1813/2016 un B8‑1814/2016, uz kuriem jāsniedz mutiska atbilde

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana ENF grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (O‑000139/2016 – B8‑1812/2016, O‑000140/2016 – B8‑1813/2016 un O‑000141/2016 – B8‑1814/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā laikā no 2016. gada augusta līdz oktobrim Apenīnu centrālo daļu satricināja trīs postošas zemestrīces, kurās gāja bojā 290 cilvēki, vairāk nekā 400 cilvēku guva ievainojumus un desmitiem tūkstošu cilvēku zaudēja pajumti; tā kā pēdējā zemestrīce, kas notika 30. oktobrī, bija visspēcīgākā, kāda Itālijā reģistrēta kopš 1980. gada zemestrīces Irpīnijā;

B.  tā kā skartajās teritorijās, zemes virskārtas pārvietojumiem sasniedzot vismaz 70 cm, aptuveni 130 kvadrātkilometru lielā platībā tika izpostītas apdzīvotas vietas, infrastruktūra un vēstures, mākslas un kultūras mantojums, tostarp arī pasaules nozīmes vērtības, kā arī pilnībā apturēta ražošana un tūrisma nozares darbība;

C.  tā kā dalībvalstīm, kuras atrodas zemestrīču riska zonās, pastāvīgi nākas ieguldīt ievērojamus līdzekļus ārkārtas pasākumos un atjaunošanas un katastrofu novēršanas darbos; tā kā līdz ar to, raugoties uz ES budžeta ierobežojumiem, šīs dalībvalstis salīdzinājumā ar pārējām atrodas no strukturālā viedokļa neizdevīgākā situācijā;

D.tā kā Eiropas Savienības Solidaritātes fonda atbalstu var izmantot tikai to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar glābšanas darbiem un ārkārtas pasākumiem;

E.  tā kā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 651/2014(1) par valsts atbalstu netiek uzskatītas un līdz ar to ir atļautas kompensācijas vienīgi par mantisko kaitējumu, kas nodarīts aktīviem (piemēram, nekustamajam īpašumam, aprīkojumam, iekārtām, uzkrājumiem), kā arī kompensācijas par ienākumiem, kas netiek gūti darbības pilnīgas vai daļējas pārtraukšanas dēļ, nepārsniedzot sešu mēnešu laikposmu pēc katastrofas brīža; tā kā šādi pasākumi nebūt nav pietiekami, it sevišķi zemestrīču gadījumā, kad, pilnībā vai daļēji zaudējot plašu augstvērtīgu vietējo ražojumu klāstu, postījumu sekas ir jūtamas daudz ilgāk;

F.  tā kā Itālijai, lai tā spētu segt atjaunošanas izdevumus, visticamāk, nāksies pieprasīt grozījumus savās valsts līmeņa un reģionālajās darbības programmās Regulas (ES) Nr. 1303/2013(2) 30. panta izpratnē, lai varētu novirzīt vairāk līdzekļu tematiskajam mērķim Nr. 5 (veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību), kas nāktu par ļaunu jau ieplānotajiem strukturālajiem ieguldījumiem;

G.  tā kā atbilstoši dalībvalstu plāni attiecībā uz publisko līdzekļu ieguldījumiem atjaunošanas darbos un dabas katastrofu novēršanas pasākumos būtiski sekmētu kvalitatīvas, stabilas un ilgstošas nodarbinātības atjaunošanu, tādējādi nodrošinot ieguldījumu pilnīgas nodarbinātības un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķu sasniegšanā, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā,

1.  sēro par upuriem un pauž solidaritāti visiem zemestrīces skartajiem iedzīvotājiem, kā arī pauž apbrīnu par visu palīdzības organizēšanā un sniegšanā iesaistīto dalībnieku — it sevišķi glābšanas dienestu, brīvprātīgo, kārtības uzturēšanas spēku, ugunsdzēsēju un vietējo pilsētu mēru — centīgo un pašaizliedzīgo darbu;

2.  pauž nožēlu par to, ka Savienības stingrās budžeta normas un noteikumi par valsts atbalstu liedz tām dalībvalstīm, kurās pastāv zemestrīču risks, pienācīgi īstenot piemērotus plānus ieguldījumiem atjaunošanas darbos un novēršanas pasākumos, kā arī atbalstīt skartās ekonomikas nozares, ja vien šīs dalībvalstis nenolemj šajā nolūkā samazināt pakalpojumus vai resursus, kas paredzēti citiem jau ieplānotiem strukturālajiem ieguldījumiem;

3.  uzskata, ka ir steidzami nepieciešams panākt: a) lai dalībvalstu izdevumi, kas tiek novirzīti ieguldījumiem ar zemestrīcēm saistītos atjaunošanas darbos un preventīvos pasākumos, nekādā veidā netiktu pakļauti Savienības budžeta ierobežojumiem; b) lai labvēlīgi fiskālie pasākumi, ko dalībvalstis paredz dabas katastrofu skartiem iedzīvotājiem un ekonomikas nozarēm, nekādā gadījumā netiktu uzskatīti par valsts atbalstu un līdz ar to būtu pieļaujami; c) lai Eiropas Savienības iestādes stingri apņemtos pasargāt, atbalstīt un veicināt ražošanas un tūrisma attīstību zemestrīču skartajos apgabalos;

4.  aicina Komisiju steidzami nākt klajā ar priekšlikumu par šādu grozījumu izdarīšanu attiecīgajos Savienības tiesību aktos;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

 

(1)

Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika