Procedura : 2016/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1284/2016

Teksty złożone :

B8-1284/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 326kWORD 74k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana w imieniu grupy ENF

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w okresie od sierpnia do października 2016 r. w Apeninach Środkowych miały miejsce trzy katastrofalne w skutkach trzęsienia ziemi, w których zginęło 290 osób, ponad 400 osób zostało rannych, a dziesiątki tysięcy osób zostało wysiedlonych; ostatni z tych wstrząsów, który nastąpił 30 października, był najsilniejszym wstrząsem odnotowanym we Włoszech od 1980 r. (Irpinia);

B.  mając na uwadze, że obszary, na których wystąpiło trzęsienie ziemi, są zniekształcone na powierzchni około 130 kilometrów kwadratowych, przy największym odkształceniu wynoszącym co najmniej 70 centymetrów, a trzęsienia ziemi spowodowały poważne zniszczenia siedzib ludzkich, infrastruktury i dziedzictwa historycznego, artystycznego i kulturowego mającego w wielu przypadkach światowe znaczenie, a ponadto doprowadziły do całkowitego wstrzymania działalności produkcyjnej i turystyki;

C.  mając na uwadze, że państwa członkowskie narażone na ryzyko trzęsienia ziemi są zmuszone regularnie wydawać znaczne kwoty na działania w sytuacji kryzysowej, odbudowę i prewencję; mając na uwadze, że w związku z tym ograniczenia budżetowe nałożone przez UE powodują, że państwa te znajdują się w niekorzystnej sytuacji strukturalnej w porównaniu z innymi;

D.mając na uwadze, że środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej mogą być przyznane jedynie na działania z zakresu ratownictwa i sytuacji nadzwyczajnych;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 651/2014(1) jest dopuszczalna jako niestanowiąca pomocy państwa jedynie rekompensata za szkody materialne dotyczące aktywów (np. budynków, wyposażenia, maszyn, zapasów) i utratę dochodu w wyniku całkowitego lub częściowego zawieszenia działalności przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty wystąpienia klęski żywiołowej. mając na uwadze, że środek ten jest całkowicie niewystarczający, zwłaszcza w przypadku trzęsień ziemi, w których szkody trwają dłużej przy całkowitym lub częściowym zniszczeniu całego szeregu wysokiej jakości produkcji lokalnej;

F.  mając na uwadze, że Włochy, aby sprostać potrzebom kosztów odbudowy, są zmuszone do złożenia wniosku o zmianę swoich krajowych i regionalnych programów operacyjnych, w rozumieniu art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013(2), do przeznaczenia większych zasobów na cel tematyczny 5 (promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem) kosztem już zaplanowanych inwestycji strukturalnych;

G.  mając na uwadze, że odpowiednie plany inwestycji publicznych w państwach członkowskich w dziedzinie odbudowy oraz zapobiegania klęskom żywiołowym w znacznym stopniu przyczyniłyby się do tworzenia wysokiej jakości stabilnych i trwałych miejsc pracy, co równocześnie sprzyjałoby osiąganiu celów pełnego zatrudnienia i spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej;

1.  przekazuje wyrazy głębokiego współczucia ofiarom i solidaryzuje się ze wszystkimi mieszkańcami z terenów dotkniętych trzęsieniem ziemi oraz wyraża podziw dla bezinteresownego zaangażowania wszystkich, którzy brali udział w organizowaniu i udzielaniu pomocy, w szczególności pracowników obrony cywilnej, wolontariuszy, pracowników policji, straży pożarnej i władz lokalnych;

2.  ubolewa, że ograniczenia nałożone przez obowiązujące przepisy unijne dotyczące budżetu i pomocy państwa mogą uniemożliwiać w praktyce państwom członkowskich narażonym na trzęsienia ziemi wprowadzanie odpowiednich planów inwestycji w odbudowę i zapobieganie skutkom trzęsień ziemi oraz wsparcie dla działalności gospodarczej, która ucierpiała w wyniku klęski, chyba że państwa te dokonają cięć usług lub innych środków przewidzianych na zaplanowane już inwestycje strukturalne;

3.  uznaje za istotne i pilne: a) aby wydatki państw członkowskich na inwestycje w odbudowę i zapobieganie skutkom trzęsień ziemi nie podlegały w żaden sposób ograniczeniom budżetowym Unii; b) aby korzyści podatkowe stosowane przez państwa członkowskie na rzecz ludności i działalności gospodarczej dotkniętej klęską żywiołową nie były w żadnym razie uznawane za pomoc państwa i w związku z tym były uznawane za dopuszczalne; c) zdecydowane zaangażowanie instytucji europejskich na rzecz ochrony, promowania i rozwoju działalności produkcyjnej i turystycznej stref dotkniętych trzęsieniami ziemi;

4.  wzywa Komisję do niezwłocznego przedłożenia wniosku dotyczącego zmiany odpowiedniego prawodawstwa Unii;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i rządom państw członkowskich.

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności