Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1285/2016

Внесени текстове :

B8-1285/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0476

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 481kWORD 53k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1812/2016, B8-1813/2016 и B8-1814/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))


Ламберт ван Нистелрой, Салваторе Чику, Антонио Таяни, Елизабета Гардини, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Лоренцо Чеза, Лара Коми, Мариан-Жан Маринеску, Алесандра Мусолини от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Италия след земетресенията (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (по отношение на земетресението в Абруцо, Италия) (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“)(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ(5),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 април 2011 г. относно по-нататъшното разработване на оценката на риска във връзка с управлението на бедствия в Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 ноември 2008 г., в които се призовава за засилване на способностите за гражданска защита чрез европейска система за взаимна помощ, основаваща се на модулен подход за гражданска защита,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно повишаването на способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия(6),

–  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Комисията относно положението в Италия след земетресенията (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 и O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че след разрушителното земетресение, засегнало Централна Италия на 24 август 2016 г., още три силни земетресения, заедно с поредица от трусове, поразиха централните региони на Италия – на 26 октомври с магнитуд 5,5 и 6,1 и на 30 октомври с магнитуд 6,5;

Б.  като има предвид, че земетресения и вторични трусове продължават да разтърсват централна Италия през последните месеци; като има предвид, че земетресението, разтърсило Италия на 30 октомври беше най-силното в страната от 1980 г. насам;

В.  като има предвид, че според сведенията в неотдавнашните земетресения са били ранени над 400 души, а 290 са загинали;

Г.  като има предвид, че последствията от опустошителните земетресения могат да се натрупат в „ефект на доминото“ и да доведат до 100 000 разселени жители;

Д.  като има предвид, че последните земетресения разрушиха градове, сериозно повредиха местната и регионалната инфраструктура, разрушиха историческо и културно наследство и нанесоха вреди на икономическите дейности, по-специално на МСП, на селското стопанство и на туристическия и гастрономическия потенциал;

Е.  като има предвид, че въпросните територии са засегнати от деформация, която се простира на площ от около 130 квадратни километра, с максимално отклонение от поне 70 см.;

Ж.  като има предвид, че усилията за устойчиво възстановяване трябва да бъдат правилно координирани, за да може да бъдат преодолени икономическите и социалните загуби;

1.  изразява своята най-дълбока солидарност и съпричастност към всички засегнати от земетресенията лица и техните семейства, както и към италианските национални, регионални и местни органи, които участват в оказването на хуманитарна помощ след бедствието;

2.  оценява високо продължаващите усилия на спасителните екипи, работниците от гражданската защита, доброволците, организациите на гражданското общество, както и на местните, регионалните и националните органи за спасяването на човешки животи и за ограничаване на щетите в засегнатите области;

3.  подчертава тежките икономически последици от поредицата земетресения и разрушенията, които остават след тях;

4.  отбелязва солидарността, изразена от други държави членки, европейски региони и от международни участници под формата на взаимопомощ при извънредни ситуации;

5.  подчертава проблемите при прогнозирането, свързани със земетръсните системи и високата сеизмичност на Югоизточна Европа; отбелязва със загриженост, че хиляди хора загубиха живота си, а стотици хиляди останаха без дом през последните 15 години в резултат на разрушителните земетресения, поразили Европа;

6.  изразява загриженост относно големия брой разселени лица, които са изложени на тежките метеорологични условия на предстоящия зимен сезон; във връзка с това призовава Комисията да намери всички възможности за предоставяне на помощ на италианските органи с оглед на гарантиране на приемливи жилищни условия за хората, които са лишени от домовете си;

7.  подчертава значението на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита в цяла Европа при природни бедствия и за свеждането до минимум на последствията от извънредни ситуации; призовава Комисията и държавите членки да опростят още повече процедурите за активиране на Механизма, с цел той да бъде на разположение бързо и ефективно в периода непосредствено след бедствието;

8.  призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за бързо проучване на заявленията за подпомагане чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с оглед на неговото бързо мобилизиране; в този контекст подчертава, че е важно националните органи да имат на свое разположение авансови плащания възможно най-скоро, за да могат да реагират на спешните изисквания на положението;

9.  счита, че частичното включване в бюджета на годишните финансови средства по фонд Солидарност на Европейския съюз (ФСЕС), предвидени в предложения Регламент „Омнибус“, би могло да спомогне в бъдеще за ускоряване на процедурата за мобилизиране с цел предоставяне на по-ранна и по-ефективна реакция за засегнатите от бедствие лица; освен това приканва Комисията, в контекста на евентуални бъдещи реформи, да проучи възможността за повишаване на прага на авансовите плащания, както и за съкращаване на сроковете за обработка на заявленията;

10.  подчертава значението на създаването на полезни взаимодействия между всички налични инструменти, включително европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), за да се гарантира ефективното използване на ресурсите за възстановителни дейности, както и за всички други необходими действия, в пълно сътрудничество с италианските национални и регионални органи; призовава Комисията да има готовност да приеме изменения на програмите и оперативните програми за тази цел във възможно най-кратък срок след подаване на искане за съответни изменения от страна на държава членка; подчертава също така възможността за използване на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в подкрепа на засегнатите от земетресенията селски райони и селскостопански дейности;

11.  също така подчертава, че е важно да се използват по оптимален начин съществуващото финансиране от ЕС за инвестиране за предотвратяване на природни бедствия и с оглед на гарантирането на консолидацията и дългосрочното и устойчиво развитие на проектите за възстановяване и отново посочва необходимостта от опростяване на административните процедури за координиране на фондовете; подчертава, че след получаване на помощ по ФСЕС засегнатите държави членки следва да засилят своите усилия за разработване на подходящи стратегии за управление на риска и да укрепят своите механизми за предотвратяване на бедствия;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството на Италия и на регионалните и местни органи на засегнатите райони.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)

ОВ C 230 E, 26.8.2010 г., стр. 13.

(3)

OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1.

(5)

OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.

(6)

ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 15.

Правна информация - Политика за поверителност