Forslag til beslutning - B8-1285/2016Forslag til beslutning
B8-1285/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Italien efter jordskælvene

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-1812/2016, B8-1813/2016 og B8-1814/2016
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1285/2016

Procedure : 2016/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1285/2016
Indgivne tekster :
B8-1285/2016
Vedtagne tekster :

B8-1285/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene

(2016/5988(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006[1],

–  der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Italien, jordskælv i Abruzzerne (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))[2],

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen[3],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige")[4],

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand[5],

–  der henviser til Rådets konklusioner af 11. april 2011 om videreudvikling af risikovurdering med henblik på katastrofehåndtering i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. november 2008 med opfordring til at fremme civilbeskyttelseskapaciteterne ved hjælp af et europæisk system til gensidig bistand, der bygger på en modulbaseret tilgang til civilbeskyttelse,

–  der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om styrkelse af EU's katastrofeberedskab[6],

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om situationen i Italien efter jordskælvene (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 og O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det ødelæggende jordskælv, der ramte det centrale Italien den 24. august 2016, blev efterfulgt af yderligere tre kraftige jordskælv samt en serie af mindre rystelser i de centralitalienske regioner, den 26. oktober med styrker på 5,5 og 6,1 og den 30. oktober med en styrke på 6,5;

B.  der henviser til, at skælv og efterskælv er fortsat med at ramme det centrale Italien gennem de seneste måneder; der henviser til, at den rystelse, der ramte Italien den 30. oktober, var det kraftigste jordskælv i landet siden 1980;

C.  der henviser til, at over 400 mennesker er meldt sårede, og 290 døde i de seneste skælv;

D.  der påpeger, at de altødelæggende jordskælv tilsammen kan skabe en dominoeffekt og gøre 100 000 indbyggere hjemløse;

E.  der henviser til, at de seneste skælv har tilintetgjort byer, forvoldt alvorlige skader på lokal og regional infrastruktur, ødelagt historisk arv og kulturarv og skadet økonomisk aktivitet, navnlig for SMV'er, samt landbruget og det turistmæssige og gastronomiske potentiale;

F.  der henviser til, at de berørte landområder er blevet udsat for en deformering, der strækker sig over et areal på omkring 130 kvadratkilometer, med en maksimumsforskydning på mindst 70 cm;

G.  der understreger nødvendigheden af en bæredygtig og effektivt koordineret genopbygningsindsats, der kan afhjælpe de økonomiske og sociale tab;

1.  udtrykker sin dybeste solidaritet og medfølelse med alle de personer, der er blevet ramt af jordskælvene, og med deres familier samt med de nationale, regionale og lokale myndigheder i Italien, som er involveret i hjælpearbejdet efter katastrofen;

2.  værdsætter den utrættelige indsats, der gøres af redningsmandskab, civilbeskyttelsesfolk, frivillige, civilsamfundsorganisationer og lokale, regionale og nationale myndigheder for at redde liv og begrænse skadernes omfang i de ødelagte områder;

3.  fremhæver de alvorlige økonomiske konsekvenser af den lange række af jordskælv og den ødelæggelse, de har medført;

4.  noterer sig den solidaritet, som andre medlemsstater, europæiske regioner og internationale aktører har givet udtryk for i form af gensidig bistand i nødsituationer;

5.  gør opmærksom på de problemer, der er forbundet med at forudsige jordskælv, og den høje seismiske aktivitet i Sydøsteuropa; bemærker med bekymring, at tusindvis af mennesker er døde, og hundredetusindvis blevet hjemløse i de seneste 15 år som følge af ødelæggende jordskælv, der har ramt Europa;

6.  udtrykker bekymring over det store antal hjemløse personer, som vil blive udsat for barske vejrforhold i den forestående vinter; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge alle muligheder for at hjælpe de italienske myndigheder med at sikre anstændige levevilkår for dem, der har mistet deres hjem;

7.  fremhæver den vigtige rolle, EU's civilbeskyttelsesmekanisme spiller med hensyn til at fremme samarbejde mellem nationale civilbeskyttelsesmyndigheder i hele Europa i ugunstige situationer og minimere konsekvenserne af usædvanlige begivenheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle procedurerne for aktivering af denne mekanisme yderligere, så den kan benyttes hurtigt og effektivt umiddelbart efter en katastrofe;

8.  opfordrer Kommissionen til at tage alle nødvendige skridt til at sikre en hurtig behandling af anmodninger om assistance fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF), således at dens midler kan mobiliseres hurtigt; understreger i denne forbindelse vigtigheden af, at forskud udbetales så hurtigt som muligt til de nationale myndigheder, så de kan imødekomme de mest presserende af de krav, situationen stiller;

9.  mener, at den delvise "budgettering" af den årlige finansielle bevilling til EUSF, som indgår i den foreslåede omnibusforordning, fremover vil kunne bidrage til at fremskynde mobiliseringsproceduren og dermed yde en hurtigere og mere effektiv hjælp til mennesker, der er ramt af en katastrofe; opfordrer desuden Kommissionen til i forbindelse med eventuelle fremtidige reformer at overveje, om det er muligt at forhøje tærsklen for forskudsbetalinger og afkorte fristen for behandling af ansøgningerne;

10.  understreger, at det er vigtigt at skabe synergier mellem alle tilgængelige instrumenter, herunder de europæiske struktur- og investeringsfonde, med henblik på at sikre, at midlerne anvendes effektivt til genopbygningsaktiviteter og alle andre nødvendige tiltag i fuldt samarbejde med de italienske nationale og regionale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at være indstillet på at foretage ændringer til programmer og operationelle programmer i dette øjemed så hurtigt som muligt, efter at en medlemsstat har anmodet om ændringer; fremhæver ligeledes muligheden af at anvende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) til at støtte de landdistrikter og landbrugsaktiviteter, der er ramt af jordskælvene;

11.  understreger endvidere vigtigheden af at optimere anvendelsen af eksisterende EU-midler til investering i forebyggelse af naturkatastrofer og af at sikre konsolidering og udvikling af genopbygningsprojekter, som er bæredygtige på lang sigt, og gentager, at det er nødvendigt at forenkle de administrative procedurer for koordinering af midlerne; understreger, at de berørte medlemsstater efter at have modtaget støtte fra EUSF bør intensivere deres bestræbelser for at udvikle passende risikostyringsstrategier og styrke deres mekanismer for katastrofeforebyggelse;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Italiens regering og de regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.