Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1285/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1285/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0476

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 480kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1812/2016, B8-1813/2016 και B8-1814/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ιταλία, σεισμός στην περιφέρεια του Αμπρούτσο (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ»)​(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1257/96 της 20ής Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2011 σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της εκτίμησης κινδύνου για τη διαχείριση καταστροφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας μέσω ευρωπαϊκού συστήματος αμοιβαίας συνδρομής με βάση σπονδυλωτή προσέγγιση της πολιτικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών(6),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 και O-000141 – B8-1814/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας ότι, μετά από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κεντρική Ιταλία στις 24 Αυγούστου 2016, ακόμα τρεις μεγάλοι σεισμοί, μέσα σε μία αλληλουχία σεισμικών δονήσεων, έπληξαν τις κεντρικές περιφέρειες της Ιταλίας στις 26 Οκτωβρίου με μέγεθος 5,5 και 6,1 και στις 30 Οκτωβρίου με μέγεθος 6,5·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σεισμοί και μετασεισμοί συνεχίζουν να σείουν την Κεντρική Ιταλία τους τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δόνηση που συγκλόνισε την Ιταλία στις 30 Οκτωβρίου ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη χώρα από το 1980·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους τελευταίους σεισμούς αναφέρθηκε ότι πάνω από 400 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 290 έχασαν τη ζωή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφικοί σεισμοί θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα «φαινόμενο ντόμινο» και να οδηγήσουν στην εκτόπιση 100.000 κατοίκων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των πρόσφατων σεισμών έχει καταστρέψει πόλεις, έπληξε σοβαρά τις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, κατέστρεψε την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, έπληξε τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα εκείνες των ΜΜΕ, της γεωργίας, καθώς και το δυναμικό των κλάδων του τουρισμού και της γαστρονομίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές που επλήγησαν σημειώθηκε εδαφική παραμόρφωση η οποία εκτείνεται σε έκταση περίπου 130 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μέγιστη μετατόπιση τουλάχιστον 70 εκατοστών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανασυγκρότηση πρέπει να συντονιστεί σωστά, ώστε να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές και κοινωνικές απώλειες·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη αλληλεγγύη και συμπάθειά του σε όλα τα άτομα που επλήγησαν από τους σεισμούς και τις οικογένειές τους, καθώς και τις ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες ανακούφισης μετά την καταστροφή·

2.  εκτιμά τις αδιάκοπες προσπάθειες των μονάδων διάσωσης, των εργαζομένων στην πολιτική προστασία, των εθελοντών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές·

3.  υπογραμμίζει τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες των διαδοχικών σεισμών και την καταστροφή που άφησαν στο πέρασμά τους·

4.  σημειώνει την αλληλεγγύη που εκφράστηκε από άλλα κράτη μέλη, ευρωπαϊκές περιφέρειες και διεθνείς φορείς, με τη μορφή της αμοιβαίας συνδρομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

5.  επισημαίνει τα προβλήματα πρόβλεψης που συνδέονται με τα σεισμικά συστήματα και την υψηλή σεισμικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης· σημειώνει με ανησυχία ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι τα τελευταία 15 χρόνια λόγω καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την Ευρώπη·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό των εκτοπισμένων ατόμων που είναι εκτεθειμένα στις σκληρές καιρικές συνθήκες της επερχόμενης χειμερινής περιόδου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εντοπίσει κάθε δυνατότητα παροχής βοήθειας προς τις ιταλικές αρχές, ώστε να διασφαλισθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους που έχουν στερηθεί τα σπίτια τους·

7.  τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη σε δύσκολες καταστάσεις και στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών των εκτάκτων περιστάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες ενεργοποίησης του μηχανισμού, προκειμένου αυτός να καθίσταται διαθέσιμος γρήγορα και αποτελεσματικά αμέσως μετά από μια καταστροφή·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξετάσει τις αιτήσεις βοήθειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) αμέσως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία κινητοποίησή του· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των προκαταβολών που διατίθενται το συντομότερο δυνατό στις εθνικές αρχές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις επείγουσες απαιτήσεις της κατάστασης·

9.  θεωρεί ότι η μερική καταγραφή στον προϋπολογισμό των ετήσιων χρηματοδοτικών πιστώσεων του ΤΑΕΕ που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό Omnibus θα μπορούσε να βοηθήσει μελλοντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας κινητοποίησης με στόχο μια πιο έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στους πολίτες που έχουν πληγεί από καταστροφή· καλεί επίσης την Επιτροπή, στο πλαίσιο ενδεχόμενων μελλοντικών μεταρρυθμίσεων, να μελετήσει κατά πόσον είναι εφικτή η αύξηση του ορίου των προκαταβολών και η συντόμευση των προθεσμιών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων·

10.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας συνεργιών μεταξύ όλων των διαθέσιμων μέσων, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ταμεία ΕΔΕΤ), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται πραγματικά για τις δραστηριότητες ανασυγκρότησης και όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να είναι έτοιμη να εγκρίνει τροποποιήσεις στα προγράμματα και επιχειρησιακά προγράμματα προς τον σκοπό αυτό το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή αίτησης τροποποίησης από κράτος μέλος· υπογραμμίζει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) προκειμένου να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές και οι γεωργικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί από τους σεισμούς·

11.  υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να βελτιστοποιηθεί η χρήση της υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΕΕ για επενδύσεις στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών και για τη διασφάλιση της σταθεροποίησης και μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης των έργων ανοικοδόμησης, και επαναλαμβάνει την ανάγκη να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες για το συντονισμό των ταμείων· υπογραμμίζει ότι, μετά τη λήψη βοήθειας από το ΤΑΕΕ, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς πρόληψης καταστροφών·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, την Κυβέρνηση της Ιταλίας , καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ C 230 E της 26.8.2010, σ. 13.

(3)

ΕΕ L 70 της 16.3.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.

(6)

ΕΕ C 286 E της 27.11.2009, σ. 15.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου