Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1285/2016

Esitatud tekstid :

B8-1285/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0476

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 166kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 661/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006(1),

–  võttes arvesse oma 8. oktoobri 2009. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta: maavärin Abruzzos, Itaalias (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määrust (EL) nr 2016/369 erakorralise toetuse andmise kohta liidus(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 375/2014, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus)(4),

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta(5),

–  võttes arvesse nõukogu 11. aprilli 2011. aasta järeldusi, milles käsitletakse katastroofide ohjamise tarbeks riskide hindamise edasiarendamist Euroopa Liidus,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta järeldusi, millega kutsutakse üles tugevdama kodanikukaitse suutlikkust Euroopa vastastikuse abistamise süsteemi kaudu, mis lähtub modulaarsest lähenemisviisist kodanikukaitsele,

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta(6),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast hävitavat maavärinat, mis tabas Kesk-Itaaliat 24. augustil 2016, raputasid Kesk-Itaalia piirkondi lisaks väiksematele maavärinatele veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril magnituudidega 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril magnituudiga 6,5;

B.  arvestades, et maavärinad ja järeltõuked on Kesk-Itaaliat viimaste kuude jooksul pidevalt raputanud; arvestades, et 30. oktoobril Itaaliat vapustanud maavärin oli riiki alates 1980. aastast tabanud maavärinatest kõige tugevam;

C.  arvestades, et teadete kohaselt sai viimastes maavärinates vigastada üle 400 inimese ja hukkus 290 inimest;

D.  arvestades, et hävitavad maavärinad võivad kuhjuda nn doominoefektiks ja tuua kaasa 100 000 elaniku ümberasumise;

E.  arvestades, et hiljutiste maavärinate tagajärjed on hävitanud linnu, tõsiselt kahjustanud kohalikku ja piirkondlikku infrastruktuuri, hävitanud ajaloo- ja kultuuripärandit ning kahjustanud eelkõige VKEde majandustegevust, samuti põllumajandust ning turismi- ja gastronoomiapotentsiaali;

F.  arvestades, et kõnealune piirkond on deformeerunud ligikaudu 130 ruutkilomeetri ulatuses ning suurim nihe on vähemalt 70 sentimeetrit;

G.  arvestades, et majandusliku ja sotsiaalse kahju heastamiseks tuleb jätkusuutlikke taastamispüüdlusi asjakohaselt kooskõlastada;

1.  väljendab suurt solidaarsust ja sügavat kaastunnet kõigile inimestele, keda maavärinad puudutasid, ja nende peredele, samuti Itaalia riigi-, piirkondlikele ja kohalikele asutustele, kes osalevad katastroofijärgses abiosutamises;

2.  tunnustab päästeüksuste, kodanikukaitse töötajate, vabatahtlike, kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike, piirkondlike ja riigiasutuste väsimatuid jõupingutusi elude päästmisel ja kahju piiramisel laastatud aladel;

3.  rõhutab järjestikuste maavärinate raskeid majanduslikke tagajärgi ja tekitatud purustusi;

4.  võtab teadmiseks solidaarsuse, mida teised liikmesriigid, Euroopa piirkonnad ja rahvusvahelised osalejad on väljendanud hädaolukordades antava vastastikuse abi vormis;

5.  rõhutab probleeme, mis on seotud maavärinate ennustamise süsteemidega, ja Kagu-Euroopa suurt seismoaktiivsust; märgib murelikult, et viimase 15 aasta jooksul Euroopat tabanud hävitavate maavärinate tagajärjel on tuhanded inimesed hukkunud ja sajad tuhanded jäänud peavarjuta;

6.  väljendab muret arvukate ümberasustatud inimeste pärast, kes on eelseisva talve karmides ilmastikuoludes kaitseta; palub komisjonil seetõttu selgitada välja kõik võimalused Itaalia ametivõimude abistamiseks, et tagada koduta jäänud inimestele inimväärsed elamistingimused;

7.  rõhutab Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi tähtsust ebasoodsates olukordades kogu Euroopas riiklike kodanikukaitseasutuste koostöö edendamisel ja erakorraliste sündmuste tagajärgede minimeerimisel; palub komisjonil ja liikmesriikidel lihtsustada veelgi mehhanismi käivitamise menetlust, et teha see vahetult pärast katastroofi kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks;

8.  palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed Euroopa Liidu Solidaarsusfondist (ELSF) abi saamise taotluste kiireks analüüsimiseks, et tagada fondi kiire kasutuselevõtmine; rõhutab, kui tähtis on sellega seoses, et riigiasutused saaksid ettemaksed võimalikult kiiresti kätte, et nad saaksid vastata olukorra kiireloomulistele nõudmistele;

9.  on seisukohal, et ELSFi iga-aastaste eraldiste osaline eelarvesse kandmine, mis on ette nähtud kavandatavas koondmääruses, võib aidata kasutuselevõtmise menetlust tulevikus kiirendada, et osutada katastroofi tõttu kannatanud inimestele kiiremat ja tõhusamat abi; palub komisjonil lisaks seoses võimalike tulevaste reformidega analüüsida võimalust suurendada ettemaksete piirmäära ja lühendada taotluste läbivaatamise tähtaegu;

10.  rõhutab, et tähtis on luua koostoime kõigi kasutadaolevate vahendite, sealhulgas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) vahel, tagamaks, et vahendeid kasutatakse tulemuslikult taastamistöödeks ja kõigiks muudeks vajalikeks sekkumismeetmeteks täielikus koostöös Itaalia riigi- ja piirkondlike asutustega; palub komisjonil olla valmis võtma selleks vastu muudatusi programmides ja rakenduskavades võimalikult kiiresti pärast seda, kui liikmesriik on esitanud muutmistaotluse; rõhutab ka võimalust kasutada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD), et toetada maavärinates kannatada saanud maapiirkondi ja põllumajandustegevust;

11.  rõhutab lisaks, kui tähtis on optimeerida olemasolevate ELi vahendite kasutamist loodusõnnetuste ärahoidmisse investeerimiseks ning tagada taastamisprojektide tugevdamine ja pikaajaline jätkusuutlik arendamine; rõhutab veel kord vajadust lihtsustada haldusmenetlusi vahendite kooskõlastamiseks; rõhutab, et pärast ELSFist abi saamist peaksid asjaomased liikmesriigid suurendama oma jõupingutusi sobivate riskijuhtimisstrateegiate väljatöötamiseks ja tugevdama oma katastroofide ennetamise mehhanisme;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Itaalia valitsusele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.

(2)

ELT C 230 E, 26.8.2010, lk 13.

(3)

ELT L 70, 16.3.2016, lk 1.

(4)

ELT L 122, 24.4.2014, lk 1.

(5)

EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1.

(6)

ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika