Menettely : 2016/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1285/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1285/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0476

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 169kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 661/2014,

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013(1),

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2009 antamansa päätöslauselman, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (Italian Abruzzon maanjäristyksen seurauksena)(COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  ottaa huomioon hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä 15. maaliskuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/369(3),

–  ottaa huomioon Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite”) 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 375/2014(4),

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta 20. kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96(5),

–  ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät katastrofinhallintaan liittyvän riskinarvioinnin edelleenkehittämisestä Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 annetut neuvoston päätelmät pelastuspalveluvalmiuksien vahvistamisesta pelastuspalveluyksikkömalliin perustuvalla Euroopan keskinäisen avun järjestelmällä,

–  ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta(6),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyt kysymykset tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Keski-Italiassa oli 24. elokuuta 2016 tuhoisa maanjäristys, ja maan keskiosassa oli vielä kolme suurta maanjäristystä: 26. lokakuuta 5,5:n ja 6,1:n voimakkuudella ja 30. lokakuuta 6,5:n voimakkuudella;

B.  toteaa, että maanjäristykset ja jälkijäristykset ovat koetelleet Keski-Italiaa viime kuukausina; toteaa, että Italiaa 30. lokakuuta ravistellut maanjäristys oli voimakkain maassa tapahtunut maanjäristys sitten vuoden 1980;

C.  ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan uusimmissa maanjäristyksissä on loukkaantunut yli 400 ihmistä ja kuolonuhreja on ollut 290;

D.  toteaa, että tuhoisat maanjäristykset saattavat yhdessä saada aikaan ketjureaktion ja ajaa 100 000 asukasta pakosalle;

E.  toteaa, että uusimmat maanjäristykset ovat tuhonneet kaupunkeja, vahingoittaneet vakavasti paikallista ja alueellista infrastruktuuria, tuhonneet historiallisia ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita kohteita sekä aiheuttaneet vahinkoa taloudelliselle toiminnalle ja eritoten pk-yrityksille, maataloudelle sekä matkailun ja gastronomian mahdollisuuksille;

F.  toteaa, että kyseiset alueet kärsivät muodonmuutoksesta, joka kattaa noin 130 neliökilometrin suuruisen alueen ja jonka enimmäissiirtymä on vähintään 70 senttimetriä;

G.  toteaa, että taloudellisten ja yhteiskunnallisten menetysten korjaaminen edellyttää, että pysyvän jälleenrakennuksen toimia koordinoidaan asianmukaisesti;

1.  ilmaisee mitä suurimman solidaarisuutensa ja myötätuntonsa kaikille maanjäristysten koettelemille ihmisille ja näiden perheenjäsenille sekä Italian kansallisille viranomaisille ja alue- ja paikallisviranomaisille, jotka ovat osallistuneet katastrofin jälkeisiin avustustoimiin;

2.  arvostaa pelastusyksiköiden, pelastuspalvelun työntekijöiden, vapaaehtoisten, kansalaisjärjestöjen sekä alue- ja paikallisviranomaisten ja kansallisten viranomaisten uupumatonta uurastusta ihmishenkien pelastamiseksi ja vahinkojen rajaamiseksi tuhoalueille;

3.  painottaa perättäisten maanjäristysten vakavia taloudellisia vaikutuksia ja niiden jälkeensä jättämää tuhoa;

4.  panee merkille muiden jäsenvaltioiden sekä Euroopan alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden osoittaman solidaarisuuden, joka ilmenee vastavuoroisena apuna hätätilanteissa;

5.  korostaa ongelmia, jotka aiheutuvat maanjäristysten ennustamiseen käytetyistä järjestelmistä ja Kaakkois-Euroopan suuresta seismisestä aktiivisuudesta; pitää huolestuttavana, että Euroopan tuhoisissa maanjäristyksissä on viidentoista viime vuoden aikana kuollut tuhansia ihmisiä ja sadat tuhannet ovat menettäneet kotinsa;

6.  on huolissaan siitä, että suuri joukko asuinsijoiltaan lähtemään joutuneita jää tulevan talvikauden ankarien sääolojen armoille; kehottaa siksi komissiota kartoittamaan kaikki mahdollisuudet auttaa Italian viranomaisia, jotta kotinsa menettäneille voidaan taata kunnolliset elinolot;

7.  korostaa unionin pelastuspalvelumekanismin merkitystä edistettäessä eri puolelta Eurooppaa tulevien pelastuspalveluviranomaisten yhteistyötä vaaratilanteissa ja pidettäessä poikkeuksellisten tapahtumien vaikutukset mahdollisimman vähäisinä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota jatkamaan mekanismin käyttöön ottamisen yksinkertaistamista, jotta se olisi käytettävissä tehokkaasti ja vaikuttavasti heti katastrofin jälkeen;

8.  kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin sosiaalirahastosta myönnettävää apua koskevat pyynnöt voidaan käsitellä ripeästi ja pyrkien siihen, että varat otetaan nopeasti käyttöön; korostaa tässä yhteydessä, että ennakkomaksut olisi saatava kansallisille viranomaisille mahdollisimman pian, jotta he voivat reagoida tilanteesta aiheutuviin kiireellisiin tarpeisiin;

9.  panee tässä yhteydessä merkille, että ehdotetussa koontiasetuksessa esitetään unionin solidaarisuusrahaston vuotuisten määrärahojen osittaista sisällyttämistä unionin talousarvioon, jotta varojen käyttöönottomenettely olisi nopeampaa ja katastrofista kärsiviä ihmisiä autettaisiin nopeammin ja tehokkaammin; pyytää lisäksi komissiota analysoimaan mahdollisissa tulevissa uudistuksissa, voidaanko ennakkomaksuja koskevaa kynnysarvoa korottaa ja hakemusten käsittelyn määräaikoja lyhentää;

10.  korostaa, että on luotava kaikkien käytettävissä olevien välineiden – mukaan lukien unionin rakenne- ja investointirahastot – synergiaa, jotta voidaan varmistaa, että resursseja käytetään tehokkaasti jälleenrakentamiseen ja kaikkiin muihin tarvittaviin toimenpiteisiin yhteistyössä Italian kansallisten viranomaisten ja alueviranomaisten kanssa; kehottaa komissiota valmistautumaan siihen, että ohjelmiin ja toimenpideohjelmiin hyväksytään tätä varten tarkistuksia mahdollisimman pian sen jälkeen, kun jokin jäsenvaltio on esittänyt tarkistuspyynnön; kehottaa komissiota vastaavasti harkitsemaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston käyttämistä maaseutualueiden ja maataloustoiminnan tukemiseen maanjäristysalueilla;

11.  korostaa lisäksi, että on optimoitava unionin nykyisen rahoituksen käyttö investointeihin, jotka kohdennetaan luonnonkatastrofien ehkäisemiseen ja jälleenrakennushankkeiden yhdistämisen ja pitkäaikaisen kestävän kehittämisen takaamiseen; toteaa jälleen kerran, että rahastojen koordinointia koskevia hallintomenettelyjä on yksinkertaistettava; tähdentää, että kun jäsenvaltiot ovat saaneet tukea unionin solidaarisuusrahastosta, niiden olisi tehostettava toimiaan asianmukaisten riskinhallintastrategioiden kehittämiseksi ja hätätilanteiden ennaltaehkäisymekanismien vahvistamiseksi;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Italian hallitukselle ja maanjäristysalueiden alue- ja paikallisviranomaisille.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUVL C 230 E, 26.8.2010, s. 13.

(3)

EUVL L 70, 16.3.2016, s. 1.

(4)

EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1.

(5)

EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.

(6)

EUVL C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö