Procedūra : 2016/2988(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1285/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1285/2016

Debates :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0476

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 400kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-1812/2016 , B8-1813/2016 un B8-1814/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 661/2014, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006(1),

–  ņemot vērā 2009. gada 8. oktobra rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu: Itālija, zemestrīce Abruzzo reģionā (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. marta Regulu (ES) 2016/369 par ārkārtas atbalsta sniegšanu Savienībā(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regulu (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”)(4),

–  ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību(5),

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 11. aprīļa secinājumus par turpmāku riska novērtējuma izstrādi, lai pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 28. novembra secinājumus, kuros aicina stiprināt civilās aizsardzības spējas, izmantojot uz civilās aizsardzības modulāro pieeju balstītu Eiropas savstarpējās palīdzības sistēmu,

–  ņemot vērā 2008. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos(6),

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 un O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pēc 2016. gada 24. augustā notikušās postošās zemestrīces, kas skāra Itālijas centrālo daļu, valsts centrālo daļu vēlāk piemeklēja vēl trīs spēcīgas zemestrīces un virkne satricinājumu, proti, 26. oktobrī ar magnitūdu 5,5 un 6,1, un 30. oktobrī ar magnitūdu 6,5;

B.  tā kā pēdējo mēnešu laikā Itālijas centrālajā daļā vēl joprojām bija vērojamas zemestrīces un pēcgrūdieni; tā kā zemestrīce, kas satricināja Itāliju šā gada 30. oktobrī, bija visspēcīgākā zemestrīce, kas skārusi valsti kopš 1980. gada;

C.  tā kā tiek ziņots, ka pēdējās zemestrīcēs ir ievainoti vairāk nekā 400 cilvēku un 290 ir gājuši bojā;

D.  tā kā postošās zemestrīces varētu radīt ķēdes reakciju un izraisīt 100 000 iedzīvotāju pārvietošanu;

E.  tā kā pēdējo zemestrīču rezultātā ir iznīcinātas pilsētas, nopietni bojāta vietējā un reģionālā infrastruktūra, izpostītas vēsturiskais un kultūras mantojums, traucēta saimnieciskā darbība, jo īpaši MVU un lauksaimniecības nozarē, un radies kaitējums tūrisma un viesmīlības nozaru potenciālam;

F.  tā kā attiecīgās teritorijas cieš no deformācijas, kas skārusi vairāk nekā 130 kvadrātkilometru lielu platību, kurā vērojama maksimāla zemes virsma pārvietošanās par vismaz 70 cm;

G.  tā kā ir pienācīgi jākoordinē ilgtspējīgas rekonstrukcijas pasākumi, lai novērstu ekonomiskos un sociālos zaudējumus,

1.  pauž visdziļāko solidaritāti un jūt līdzi visām personām un viņu ģimenēm, kurus ietekmējušas zemestrīces, kā arī Itālijas valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kas iesaistītas katastrofas seku likvidēšanā;

2.  atzinīgi vērtē glābšanas vienību, civilās aizsardzības darbinieku, brīvprātīgo, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo, reģionālo un valsts iestāžu neatslābstošos centienus glabāt dzīvības un mazināt nodarīto kaitējumu izpostītajās teritorijās;

3.  uzsver secīgo zemestrīču un to nodarīto postījumu smagās ekonomiskās sekas;

4.  ņem vērā solidaritāti, ko izrādījušas pārējās dalībvalstis, Eiropas reģioni un starptautiskie dalībnieki, sniedzot savstarpēju palīdzību ārkārtas situācijās;

5.  uzsver prognozējamības problēmas saistībā ar zemestrīču sistēmām un augsto seismisko aktivitāti Dienvidaustrumeiropā; ar bažām norāda, ka pēdējo 15 gadu laikā postošu zemestrīču rezultātā Eiropā ir gājuši bojā tūkstošiem cilvēku un simtiem tūkstošu ir zaudējuši pajumti;

6.  pauž bažas par lielo skaitu pārvietoto personu, kuras tiks pakļautas tuvojošās ziemas skarbiem laika apstākļiem; tādēļ aicina Komisiju noskaidrot visas iespējas sniegt Itālijas iestādēm palīdzību, lai tās varētu nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus cilvēkiem, kas zaudējuši pajumti;

7.  uzsver Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma nozīmi, stiprinot sadarbību starp valstu civilās aizsardzības iestādēm visā Eiropā nelabvēlīgās situācijās un mazinot ārkārtas notikumu radītās sekas; aicina Komisiju un dalībvalstis vēl vairāk vienkāršot šā mehānisma iedarbināšanas procedūras, lai to nekavējoties un efektīvi varētu izmantot tūlīt pēc notikušās katastrofas;

8.  aicina Komisiju sākt visus nepieciešamos pasākumus, lai steidzami analizētu palīdzības pieprasījumus attiecībā uz Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) līdzekļiem nolūkā nodrošināt, ka to var ātri mobilizēt; šajā saistībā uzsver, ka ir svarīgi, lai avansa maksājumi tiktu pēc iespējas ātri darīti pieejami valstu iestādēm, kas ļautu tām reaģēt uz neatliekamām situācijas vajadzībām;

9.  uzskata, ka gada finanšu piešķīruma ESSF daļēja iekļaušana budžetā, ko paredz ierosinātā kopotā regula, varētu nākotnē palīdzēt paātrināt līdzekļu piešķiršanas procedūru, lai ātrāk un efektīvāk reaģētu, palīdzot katastrofās cietušajiem iedzīvotājiem; turklāt aicina Komisiju saistībā ar iespējamajām tālākajām reformām analizēt iespēju palielināt avansa maksājumu slieksni un samazināt termiņus pieteikumu apstrādei;

10.  uzsver, ka ir svarīgi radīt sinerģijas starp visiem esošajiem instrumentiem, tostarp Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem), lai nodrošinātu, ka resursi tiek efektīvi izmantoti rekonstrukcijas darbībām un visām citām nepieciešamajām darbībām, pilnībā sadarbojoties ar Itālijas valsts un reģionālajām iestādēm; aicina Komisiju būtu gatavai pieņemt programmu grozījumus un darbības programmas šajā nolūkā pēc iespējas drīz, tiklīdz kāda dalībvalsti ir iesniegusi grozījumu pieprasījumu; tāpat arī uzsver iespēju izmantot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), lai atbalstītu šajās zemestrīcēs skartās lauku teritorijas un lauksaimniecības darbības;

11.  turklāt uzsver, ka ir svarīgi optimizēt pastāvošā ES finansējuma izmantošanu, lai veiktu ieguldījumus dabas katastrofu novēršanā, un garantēt rekonstrukcijas projektu konsolidāciju un ilgtermiņa ilgtspējīgu attīstību, un atkārtoti atgādina, ka ir nepieciešams vienkāršot administratīvās procedūras fondu koordinēšanai; uzsver, ka pēc ESSF palīdzības saņemšanas attiecīgajām dalībvalstīm būtu jāpastiprina centieni izstrādāt pienācīgas riska pārvaldības stratēģijas un jānostiprina savi katastrofu novēršanas mehānismi;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Itālijas valdībai un skarto teritoriju reģionālajām un vietējām pašvaldībām.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)

OV C 230 E, 26.8.2010., 13. lpp.

(3)

OV L 70, 16.3.2016., 1. lpp.

(4)

OV L 122, 24.4.2014., 1. lpp.

(5)

OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

(6)

OV C 286 E, 27.11.2009., 15. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika