Procedură : 2016/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1285/2016

Texte depuse :

B8-1285/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0476

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 402kWORD 52k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-1812/2016, B8-1813/2016 și B8-1814/2016

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene: Italia, cutremurul din Abruzzo (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”)(4),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar(5),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 11 aprilie 2011 privind dezvoltarea în continuare a evaluării riscurilor pentru gestionarea dezastrelor în Uniunea Europeană,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 28 noiembrie 2008 pentru îmbunătățirea capacităților de protecție civilă printr-un sistem de asistență reciprocă europeană bazat pe abordarea modulară a protecției civile,

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2008 referitoare la consolidarea capacității de reacție a Uniunii Europene în caz de catastrofe(6),

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei privind situația din Italia după cutremure (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 și O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după cutremurul devastator care a lovit centrul Italiei la 24 august 2016, alte trei seisme puternice și numeroase replici au zguduit regiunile din Italia centrală, la 26 octombrie cu magnitudini de 5,5 și 6,1, respectiv la 30 octombrie cu o magnitudine de 6,5;

B.  întrucât centrul Italiei a continuat să fie zguduit de cutremure și replici în ultimele luni; întrucât seismul care a zguduit Italia la 30 octombrie a fost cel mai puternic cutremur care a lovit țara din anul 1980 și până în prezent;

C.  întrucât, potrivit informațiilor, recentele cutremure s-au soldat cu peste 400 de persoane rănite și 290 de decese;

D.  întrucât cutremurele devastatoare s-ar putea acumula într-un „efect de domino” și ar putea conduce la strămutarea a 100 000 de locuitori;

E.  întrucât impactul ultimelor seisme a distrus orașe, a deteriorat grav infrastructura locală și regională, a distrus elemente ale patrimoniului istoric și cultural și a afectat negativ activitățile economice, în special activitățile IMM-urilor, agricultura și potențialul turistic și gastronomic;

F.  întrucât teritoriile în cauză suferă de o deformare care se întinde pe o suprafață de aproximativ 130 de kilometri pătrați, cu o deplasare maximă de cel puțin 70 de centimetri;

G.  întrucât eforturile depuse în vederea unei reconstrucții durabile trebuie să fie coordonate în mod corespunzător pentru a remedia pierderile economice și sociale,

1.  își exprimă cele mai profunde sentimente de solidaritate și empatie cu toate persoanele afectate de cutremure și cu familiile acestora, precum și cu autoritățile italiene naționale, regionale și locale implicate în eforturile de acordare de asistență în urma dezastrului;

2.  apreciază eforturile susținute ale echipelor de salvare, ale lucrătorilor în domeniul protecției civile, ale voluntarilor, ale organizațiilor societății civile și ale autorităților locale, regionale și naționale pentru a salva vieți și pentru a limita pagubele din zonele devastate;

3.  subliniază efectele economice grave ale cutremurelor succesive și distrugerea rămasă în urma acestora;

4.  ia act de solidaritatea exprimată de alte state membre, regiuni europene și actori internaționali, sub formă de asistență reciprocă în situații de urgență;

5.  subliniază problemele de anticipare asociate sistemelor de prezicere a cutremurelor, precum și gradul ridicat de seismicitate din sud-estul Europei; constată cu îngrijorare că mii de persoane și-au pierdut viața și sute de mii au rămas fără adăpost în ultimii 15 ani în urma cutremurelor devastatoare care au afectat Europa;

6.  își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul mare de persoane strămutate care vor fi expuse condițiilor meteorologice aspre în sezonul de iarnă care se apropie; solicită, așadar, Comisiei să identifice toate posibilitățile de a furniza ajutor autorităților italiene în vederea garantării unor condiții de viață decente persoanelor care și-au pierdut locuințele;

7.  subliniază importanța mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru consolidarea cooperării dintre autoritățile naționale de protecție civilă din întreaga Europă în situații adverse și pentru reducerea la minimum a efectelor evenimentelor extraordinare; solicită Comisiei și statelor membre să simplifice și mai mult procedurile de activare a mecanismului, astfel încât acesta să fie disponibil în mod rapid și eficace imediat după producerea unui dezastru;

8.  solicită Comisiei să adopte toate măsurile necesare pentru a analiza cu promptitudine cererile de asistență formulate în temeiul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), în scopul de a garanta mobilizarea rapidă a acestuia; subliniază, în acest context, importanța de a pune la dispoziția autorităților naționale, în cel mai scurt timp, a plăților anticipate, pentru ca acestea să poată răspunde nevoilor stringente impuse de situație;

9.  consideră că „bugetizarea” parțială a alocării financiare anuale destinate FSUE prevăzute în Regulamentul Omnibus propus ar putea contribui, în viitor, la accelerarea procedurii de mobilizare, în scopul de a furniza un răspuns mai rapid și mai eficace persoanelor afectate de un dezastru; invită, de asemenea, Comisia, ca în contextul unor eventuale reforme viitoare, să analizeze fezabilitatea de a crește plafonul plăților anticipate și de a reduce termenele de prelucrare a cererilor;

10.  subliniază importanța de a crea sinergii între toate instrumentele disponibile, inclusiv fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), cu scopul de a garanta că resursele sunt folosite în mod eficace pentru activități de reconstrucție și pentru toate celelalte intervenții necesare, în deplină cooperare cu autoritățile italiene naționale și regionale; solicită Comisiei să fie pregătită să adopte modificări ale programelor și programelor operaționale în acest scop, în cel mai scurt timp de la depunerea unei cereri de modificare formulate de către un stat membru; subliniază, în egală măsură, posibilitatea de a utiliza Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru a susține zonele rurale și activitățile agricole afectate de cutremure;

11.  evidențiază, în plus, importanța de a optimiza utilizarea finanțării existente din partea UE pentru a investi în prevenirea dezastrelor naturale, precum și importanța de a garanta consolidarea și dezvoltarea durabilă pe termen lung a proiectelor de reconstrucție; reiterează nevoia de a simplifica procedurile administrative de coordonare a fondurilor; subliniază că, după ce beneficiază de asistență din partea FSUE, statele membre vizate ar trebui să își intensifice eforturile pentru a elabora strategii adecvate de gestionare a riscurilor și pentru a-și consolida mecanismele de prevenire a dezastrelor;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Guvernului Italiei și autorităților regionale și locale din zonele afectate.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)

JO C 230 E, 26.8.2010, p. 13.

(3)

JO L 70, 16.3.2016, p. 1.

(4)

JO L 122, 24.4.2014, p. 1.

(5)

JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

(6)

JO C 286 E, 27.11.2009, p. 15.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate