Postopek : 2016/2988(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1285/2016

Predložena besedila :

B8-1285/2016

Razprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0476

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 234kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

k vprašanjem za ustni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 in B8-1814/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))  
B8-1285/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 661/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2009 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije: Italija - potres v Abruzziji (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 2009/2083(BUD))(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“)(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči(5),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. aprila 2011 o nadaljnjem razvoju ocene tveganja na področju obvladovanja nesreč v Evropski uniji,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. novembra 2008 o krepitvi zmogljivosti civilne zaščite prek evropskega sistema medsebojne pomoči na podlagi modularnega pristopa k civilni zaščiti,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2008 o krepitvi zmogljivosti odzivanja Unije na nesreče(6),

–  ob upoštevanju vprašanj Komisiji o razmerah v Italiji po potresih (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 in O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 24. avgusta 2016 uničujoč potres prizadel osrednjo Italijo, ob večkratnem tresenju tal pa so regije osrednje Italije prizadeli še trije močnejši potresi, in sicer 26. oktobra z magnitudo 5,5 in 6,1 ter 30. oktobra z magnitudo 6,5;

B.  ker so v zadnjih mesecih osrednjo Italijo še naprej stresali potresi in popotresni sunki; ker je bil potres, ki je prizadel Italijo 30. oktobra, najmočnejši v tej državi po letu 1980;

C.  ker je bilo v nedavnih potresih domnevno ranjenih več kot 400 ljudi, 290 pa jih je umrlo;

D.  ker bi lahko imeli uničujoči potresi verižni učinek, kar bi privedlo do 100.000 razseljenih prebivalcev;

E.  ker so sunki zadnjih potresov uničili mesta, resno poškodovali lokalno in regionalno infrastrukturo, uničili zgodovinsko in kulturno dediščino ter škodovali gospodarskim dejavnostim, zlasti malim in srednjim podjetjem ter kmetijstvu, pa tudi turističnim in gastronomskim zmogljivostim;

F.  ker prizadeta območja ležijo na prelomnici, ki zajema približno 130 kvadratnih kilometrov in se je v potresih največ premaknila tudi za vsaj 70 centimetrov;

G.  ker morajo biti prizadevanja za trajnostno obnovo ustrezno usklajena, da bi odpravili gospodarske in socialne izgube;

1.  izraža najglobljo solidarnost in sočustvovanje z vsemi posamezniki in družinami, ki so jih prizadeli potresi, ter z italijanskimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, ki po teh nesrečah sodelujejo v prizadevanjih za pomoč;

2.  ceni neprekinjena prizadevanja reševalnih enot, civilne zaščite, prostovoljcev, organizacij civilne družbe ter lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov na prizadetih območjih, da bi rešili življenja in omejili škodo;

3.  poudarja resne gospodarske učinke zaporednih potresov in uničenje, ki so ga povzročili;

4.  ugotavlja, da so ostale države članice, evropske regije in mednarodni akterji izrazili solidarnost ter jo izkazali z medsebojno pomočjo v kriznih razmerah;

5.  poudarja težave seizmoloških sistemov, povezane z napovedovanjem potresov, in pogostost potresov v jugovzhodni Evropi; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v zadnjih petnajstih letih zaradi uničujočih potresov, ki so prizadeli Evropo, umrlo več tisoč ljudi, več sto tisoč pa jih je izgubilo svoje domove;

6.  izraža zaskrbljenost zaradi velikega števila razseljenih oseb, izpostavljenih slabim vremenskim razmeram v prihajajoči zimi; zato poziva Komisijo, naj opredeli vse možnosti za zagotovitev pomoči italijanskim oblastem, da bi ljudem, ki so izgubili svoje domove, zagotovili dostojne življenjske pogoje;

7.  poudarja pomen mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite za spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi organi civilne zaščite po vsej Evropi v neugodnih razmerah in zmanjševanje učinkov izjemnih dogodkov; poziva Komisijo in države članice, naj dodatno poenostavijo postopke za aktivacijo mehanizma, da bi bil ta hitro in učinkovito razpoložljiv takoj po nesreči;

8.  poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe za takojšnjo obravnavo prošenj za pomoč v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije, da bi zagotovila njegovo hitro uporabo; v zvezi s tem poudarja, da bi morali predplačila čim prej dati na voljo nacionalnim organom, da bi se ti lahko odzvali na nujne potrebe v danih razmerah;

9.  meni, da bi lahko z delno vključitvijo letne dodelitve finančnih sredstev za SSEU v proračun, kot je predvideno v predlagani uredbi „omnibus“, v prihodnosti prispevali k hitrejšemu postopku mobilizacije z namenom, da bi ljudem, ki jih je prizadela nesreča, zagotovili hitrejši in učinkovitejši odziv; poziva Komisijo, naj poleg tega v okviru morebitnih prihodnjih reform analizira, ali bi bilo izvedljivo zvišati pragove predplačil in skrajšati roke za obravnavanje vlog;

10.  poudarja, da je pomembno vzpostavljati sinergije med vsemi razpoložljivimi instrumenti, vključno z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, da bi zagotovili dejansko uporabo sredstev za dejavnosti obnove in vse ostale potrebne posege v polnem sodelovanju z italijanskimi nacionalnimi in regionalnimi organi; poziva Komisijo, naj bo pripravljena tovrstne spremembe programov in operativnih programov sprejeti čim hitreje po tem, ko država članica vloži prošnjo zanje; poudarja tudi možnost uporabe Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, da bi ohranili podeželska območja in kmetijske dejavnosti, prizadete v potresih;

11.  poleg tega poudarja, da je treba optimizirati uporabo obstoječega financiranja EU za naložbe za preprečevanje naravnih nesreč ter zagotoviti krepitev in dolgoročni trajnostni razvoj projektov obnove, in opozarja, da je treba poenostaviti upravne postopke za usklajevanje sredstev; poudarja, da bi zadevne države članice, potem ko prejmejo pomoč v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije, povečati svoja prizadevanja za razvoj ustreznih strategij za obvladovanje tveganja in okrepiti mehanizme za preprečevanje nesreč;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi Italije ter regionalnim in lokalnim organom na prizadetih območjih.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(2)

UL C 230 E, 26.8.2010, str. 13.

(3)

UL L 70, 16.3.2016, str. 1.

(4)

UL L 122, 24.4.2014, str. 1.

(5)

UL L 163, 2.7.1996, str. 1.

(6)

UL C 286 E, 27.11.2009, str. 15.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov