Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1285/2016

Ingivna texter :

B8-1285/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0476

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 168kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-1812/2016, B8-1813/2016 och B8-1814/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Italien efter jordskalven (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Jordbävningen i Abruzzo, Italien (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete)(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd(5),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 11 april 2011 om vidareutveckling av bedömningen av risker inför katastrofhanteringen i Europeiska unionen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 28 november 2008 om förbättrad civilskyddskapacitet genom ett europeiskt system för ömsesidigt bistånd som bygger på den modulära strategin för civilskydd,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer(6),

–  med beaktande av frågorna till kommissionen om situationen i Italien efter jordskalven (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 och O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter det förödande jordskalvet i centrala Italien den 24 augusti 2016 kom ytterligare tre större skalv, tillsammans med en mängd efterskalv, som drabbade olika regioner i centrala Italien den 26 oktober (magnitud 5,5 och 6,1) respektive den 30 oktober (magnitud 6,5).

B.  Jordbävningar och efterskalv har fortsatt att hemsöka centrala Italien under de senaste månaderna. Det skalv som drabbade Italien den 30 oktober var den kraftigaste jordbävningen i landet sedan 1980.

C.  Vid de senaste jordskalven uppges över 400 personer ha skadats och 290 ha omkommit.

D.  De förödande skalven skulle kunna få en dominoeffekt och tvinga 100 000 personer att lämna sina hem.

E.  De senaste skalven har raserat städer, allvarligt skadat lokal och regional infrastruktur, förstört historiska arv och kulturarv och vållat skada för den ekonomiska verksamheten för i synnerhet små och medelstora företag samt för jordbruket och turist- och restaurangnäringens möjligheter.

F.  I de berörda områdena finns det en deformation som sträcker sig över ca 130 km2, med en största förskjutning på minst 70 cm.

G.  Hållbara insatser för återuppbyggnad måste samordnas på lämpligt sätt så att de ekonomiska och sociala förlusterna kan åtgärdas.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet och medkänsla med alla enskilda personer och familjer som drabbats av jordbävningarna och med de italienska nationella, regionala och lokala myndigheter som deltar i nödhjälpsinsatserna efter katastrofen.

2.  Europaparlamentet uppskattar de outtröttliga insatser som gjorts av räddningstjänst, civilskyddsstyrkor, frivilliga, organisationer i det civila samhället samt lokala, regionala och nationella myndigheter i de ödelagda områdena för att rädda liv och minimera skadorna.

3.  Europaparlamentet understryker de allvarliga ekonomiska konsekvenserna av de på varandra följande jordbävningarna och den förstörelse de orsakat.

4.  Europaparlamentet noterar den solidaritet som uttryckts av andra medlemsstater, europeiska regioner och internationella aktörer, i form av ömsesidigt bistånd i nödsituationer.

5.  Europaparlamentet framhåller problemen med att förutse jordbävningar och den höga seismiska aktiviteten i sydöstra Europa. Det är oroande att tusentals människor omkommit och hundratusentals blivit hemlösa under de senaste 15 åren till följd av förödande jordbävningar som drabbat Europa.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det stora antal personer som tvingats lämna sina hem och som kommer att utsättas för svåra väderleksförhållanden under den kommande vintern. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka alla möjligheter att hjälpa de italienska myndigheterna för att de ska kunna säkerställa anständiga levnadsvillkor för de personer som förlorat sina hem.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av Europeiska unionens civilskyddsmekanism för att främja samarbetet mellan nationella civilskyddsmyndigheter i Europa i svåra situationer och för att minimera följderna av exceptionella händelser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare förenkla förfarandena för aktivering av mekanismen så att den snabbt och effektivt kan tillgängliggöras omedelbart efter en katastrof.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla åtgärder som behövs för att snabbt behandla ansökningar om stöd från Europeiska unionens solidaritetsfond, för att fonden snabbt ska kunna tas i bruk. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att så fort som möjligt göra förskottsbetalningar till de nationella myndigheterna för att de ska kunna tillgodose de akuta behoven i denna situation.

9.  Europaparlamentet anser att det årliga ekonomiska anslag från solidaritetsfonden som anges i förslaget till samlingsförordning och som delvis har integrerats i budgeten i framtiden skulle kunna bidra till att fonden snabbare kan tas i bruk i syfte att tillhandahålla katastrofdrabbade människor snabbare och effektivare insatser. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att med tanke på möjliga framtida reformer undersöka om det skulle gå att höja tröskeln för förskottsbetalningar och förkorta tidsfristerna för behandling av ansökningar.

10.  Europaparlamentet betonar vikten av att skapa synergier mellan alla tillgängliga instrument, inklusive de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), och att se till att resurserna används ändamålsenligt för återuppbyggnad och alla andra nödvändiga insatser, i fullt samarbete med de italienska nationella och regionala myndigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att vara redo att anta ändringar av program och operativa program i detta syfte så snart som möjligt efter det att en begäran om ändring inkommit från en medlemsstat. Parlamentet betonar också möjligheten att använda Europeiska fonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att stödja landsbygdsområden och jordbruksverksamhet som har drabbats av jordbävningarna.

11.  Europaparlamentet understryker dessutom vikten av att optimera användningen av befintliga EU-medel för att investera i förebyggande av naturkatastrofer och av att säkerställa återuppbyggnadsprojektens stabilitet och långsiktigt hållbara utveckling, och upprepar behovet att förenkla de administrativa förfarandena för samordning av medlen. Parlamentet betonar att de berörda medlemsstaterna, när de har fått stöd från solidaritetsfonden, bör intensifiera sina insatser för att ta fram lämpliga riskhanteringsstrategier och stärka sina mekanismer för förebyggande av katastrofer.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Italiens regering samt de regionala och lokala myndigheterna i de drabbade områdena.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUT C 230 E, 26.8.2010, s. 13.

(3)

EUT L 70, 16.3.2016, s. 1.

(4)

EUT L 122, 24.4.2014, s. 1.

(5)

EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

(6)

EUT C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy