Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1286/2016

Внесени текстове :

B8-1286/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0476

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 478kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1812/2016, B8-1813/2016 и B8-1814/2016

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))


Давор Шкърлец, Бронис Ропе от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(3) (по отношение на земетресението в Абруцо, Италия),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2007 г. относно регионалните последици от земетресенията(4),

–  като взе предвид Специален доклад № 24/2012 на Сметната палата, озаглавен „Помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за земетресението в Абруци през 2009 г. – полза и разходи за извършените дейности“,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза(5),

–  като взе предвид Регламент № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ )(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/96 от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ(7),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 април 2011 г. относно по-нататъшното разработване на оценката на риска във връзка с управлението на бедствия в Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 ноември 2008 г., в които се призовава за засилване на способностите за гражданска защита чрез европейска система за взаимна помощ, основаваща се на модулния подход за гражданска защита (16474/08),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно повишаване способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия(8),

–  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Комисията относно положението в Италия след земетресенията (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 e O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че след разрушителното земетресение, което разтърси централна Италия на 24 август 2016 г., още три силни земетресения и поредица от трусове засегнаха централни региони на Италия – на 26 октомври с магнитуд от 5,5 и 6,1 и на 30 октомври с магнитуд от 6,5;

Б.  като има предвид, че земетресения и вторични трусове продължават да разтърсват централна Италия през последните месеци; като има предвид, че земетресението, разтърсило Италия на 30 октомври, беше най-силното в страната от 1980 г. насам;

В.  като има предвид, че се съобщава, че в неотдавнашните земетресения повече от 400 души са били ранени, а 290 са загинали;

Г.  като има предвид, че последствията от опустошителните земетресения могат да се натрупат в „ефект на доминото“ и да доведат до 100 000 разселени жители;

Д.  като има предвид, че последните земетресения разрушиха градове, сериозно увредиха местната и регионалната инфраструктура, разрушиха обекти от историческото и културното наследство, навредиха на икономически дейности, по-специално тези на МСП, на селското стопанство и на ландшафта, както и на туристически и гастрономически ресурси;

Е.  като има предвид, че въпросните територии са засегнати от деформация, която се простира на площ от около 130 квадратни километра, с максимално отклонение от поне 70 см.;

Ж.  като има предвид, че едни устойчиви усилия за възстановяване трябва да бъдат правилно координирани, за да може да бъдат преодолени икономическите и социалните загуби;

З.  като има предвид, че различни инструменти на Съюза, като европейските структурни и инвестиционни фондове или механизма за гражданска защита и финансовия инструмент, могат да се използват за укрепване на превантивните мерки по отношение на земетресенията и мерките за възстановяване;

1.  изразява своята най-дълбока солидарност и съпричастност с всички хора и семейства в териториите, засегнати от земетресенията, както и с италианските национални, регионални и местни органи, които участват в оказването на хуманитарна помощ след бедствието;

2.  високо оценява продължаващите усилия на спасителните екипи, работниците от гражданската защита, доброволците, организациите на гражданското общество, както и на местните, регионалните и националните органи за спасяването на човешки живот и ограничаването на щетите в засегнатите области;

3.  подчертава тежките последици от поредицата земетресения и разрушенията, които остават след тях;

4.  отбелязва солидарността, изразена от други държави членки, европейските региони и от международни участници под формата на взаимопомощ при извънредни ситуации;

5.  подчертава проблемите при прогнозирането, свързани със прогнозирането на земетръсните системи, и високата сеизмичност на Югоизточна Европа; отбелязва със загриженост, че хиляди хора загубиха живота си, а стотици хиляди останаха без дом през последните 15 години в резултат на разрушителните земетресения, поразили Европа;

6.  припомня, че е важно да се спазват изискванията за строителството на устойчиви спрямо земетресения сгради, особено публични сгради и инфраструктура;
настоятелно призовава националните, регионалните и местните органи да увеличат усилията си, за да осигурят спазване на действащите земетръсни стандарти по отношение на постройките, както и да обръщат надлежно внимание на това при издаването на разрешителни за строеж;

7.  настоятелно призовава Комисията да препоръча инструкциите от „Eurocode 8: Разработване на структури за земетръсна устойчивост“ да бъдат включени в разпоредбите за устройствено планиране на всички уязвими държави членки, и призовава компетентните органи на равнище ЕС и на равнище държави членки да прилагат стриктно тези инструкции както за новите, така и за старите сгради;

8.  изразява загриженост относно големия брой разселени лица, които са изложени на тежките метеорологични условия на предстоящия зимен сезон; призовава Комисията да предостави на италианските органи всякаква възможна необходима помощ, за да могат те да гарантират достойни условия на живот на хората, лишени от домовете си;

9.  подчертава значението на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита в цяла Европа при неблагоприятни ситуации и за свеждането до минимум на последствията от извънредни ситуации; призовава Комисията и държавите членки допълнително да опростят процедурите за активиране на Механизма, с цел той да бъде на разположение бързо и ефективно в периода непосредствено след бедствието;

10.   призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да създаде възможност и условия за бързо финансиране на възможно най-високо равнище от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз; приветства факта, че италианското правителство вече е подало своето заявление; следователно призовава Комисията да предостави своята оценка в най-кратък срок, като взема предвид надлежно действията, предприети от италианските органи за предотвратяване на бедствията, ограничаване на щетите и защита на живота на гражданите, включително чрез установяване на правни задължения;

11.   призовава Комисията да гарантира, че всички налични инструменти в рамките на Кохезионния фонд и регионалните фондове се използват ефективно за дейности по възстановяване и за всички други необходими действия за намеса при условия на пълно сътрудничество с италианските национални и регионални органи; призовава Комисията също така да разгледа възможността за използване на Европейския фонд за развитие на селските райони в подкрепа на селските райони и на селскостопанските дейности, засегнати от земетресенията;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството на Италия и на регионалните и местните органи на засегнатите райони.

(1)

ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(3)

ОВ C 230 E, 26.8.2010 г., стр. 13.

(4)

OВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 269.

(5)

OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1.

(7)

OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.

(8)

ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 15.

Правна информация - Политика за поверителност