Procedure : 2016/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1286/2016

Indgivne tekster :

B8-1286/2016

Forhandlinger :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0476

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 258kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-1812/2016, B8-1813/2016 og B8-1814/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(2),

–  der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(3) (vedrørende jordskælvet i Abruzzo i Italien),

–  der henviser til sin beslutning af 14. november 2007 om de regionale følger af jordskælv(4),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 24/2012 med titlen "Den Europæiske Unions Solidaritetsfonds reaktion på jordskælvet i Abruzzo i 2009: foranstaltningernes relevans og omkostningerne forbundet med dem",

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige")(6),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand(7),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 11. april 2011 om videreudvikling af risikovurdering med henblik på katastrofehåndtering i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. november 2008 med opfordring til at fremme civilbeskyttelseskapaciteterne ved hjælp af et europæisk system til gensidig bistand, der bygger på en modulbaseret tilgang til civilbeskyttelse (16474/08),

–  der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om styrkelse af EU's katastrofeberedskab(8),

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om situationen i Italien efter jordskælvene (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 og O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det ødelæggende jordskælv, der ramte det centrale Italien den 24. august 2016, blev efterfulgt af yderligere tre kraftige jordskælv med voldsomme rystelser i Italiens centrale regioner den 26. oktober med styrker på 5,5 og 6,1 og den 30. oktober med en styrke på 6,5;

B.  der henviser til, at skælv og efterskælv er fortsat med at ryste det centrale Italien sønder og sammen gennem de seneste måneder; der henviser til, at den rystelse, der ramte Italien den 30. oktober, var det kraftigste jordskælv i landet siden 1980;

C.  der henviser til, at over 400 mennesker er meldt sårede, og 290 døde i de seneste skælv;

D.  der henviser til, at de altødelæggende jordskælv tilsammen kan skabe en dominoeffekt og føre til 100 000 fordrevne indbyggere;

E.  der henviser til, at de seneste skælv har tilintetgjort byer, forårsaget alvorlige ødelæggelser på lokal og regional infrastruktur, ødelagt historisk arv og kulturarv og skadet økonomisk aktivitet, navnlig for SMV'er, i landbruget og landskaber, såvel som turistmæssige og gastronomiske ressourcer;

F.  der henviser til, at de berørte områder er blevet udsat for en deformering, der strækker sig over et areal på omkring 130 kvadratkilometer med en maksimumsforskydning på mindst 70 cm;

G.  der henviser til, at det er nødvendigt at sikre en behørig koordinering af genopbygningsindsatsen med henblik på at rette op på de økonomiske og sociale tab;

H.  der henviser til, at de forskellige EU-instrumenter såsom de europæiske struktur- og investeringsfonde og civilbeskyttelsesordningen og det finansielle instrument kan bruges til at styrke forebyggende foranstaltninger med henblik på jordskælv og rehabiliteringsforanstaltninger;

1.  udtrykker sin dybeste solidaritet og medfølelse med alle enkeltpersoner og familier i de områder, der er blevet ramt af jordskælvene, og med de nationale, regionale og lokale myndigheder i Italien, som er involveret i hjælpearbejdet efter katastrofen;

2.  værdsætter den utrættelige indsats, der gøres af redningsmandskab, civilbeskyttelsesfolk, frivillige, civilsamfundsorganisationer og de lokale, regionale og nationale myndigheder for at redde liv og begrænse skadernes omfang i de ødelagte områder;

3.  fremhæver de alvorlige konsekvenser af de mange på hinanden følgende jordskælv og den ødelæggelse, de har efterladt sig;

4.  noterer sig den solidaritet, som andre medlemsstater, europæiske regioner og internationale aktører har givet udtryk for i form af gensidig bistand i nødsituationer;

5.  peger på problemerne med forudsigelser i forbindelse med jordskælvsvarslingssystemer og den høje seismiske aktivitet i Sydøsteuropa; bemærker med bekymring, at tusindvis af mennesker er døde og hundredetusindvis blevet hjemløse i de seneste 15 år som følge af ødelæggende jordskælv, der har ramt Europa;

6.  minder om, hvor vigtigt det er at leve op til kravene til opførelse af jordskælvssikre bygninger, især offentlige bygninger og infrastrukturer; opfordrer indtrængende nationale, regionale og lokale myndigheder til at intensivere indsatsen for at bringe bygninger i overensstemmelse med gældende jordskælvsstandarder og at være behørigt opmærksomme på dette, når de udsteder byggetilladelser;

7.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at anbefale, at instrukserne i Eurocode 8, der omhandler konstruktion af bygninger, så de kan modstå jordskælv, indarbejdes i bygningsbestemmelserne i alle udsatte medlemsstater, og opfordrer de kompetente myndigheder på EU-plan og i medlemsstaterne til konsekvent at anvende disse instrukser på såvel nye som gamle bygninger;

8.  udtrykker bekymring over det store antal fordrevne personer, som vil blive udsat for barske vejrforhold i den forestående vinter; opfordrer Kommissionen til at yde al den bistand til de italienske myndigheder, der er nødvendig for, at de kan sikre ordentlige levevilkår for dem, der er blevet hjemløse;

9.  fremhæver den vigtige rolle, EU's civilbeskyttelsesmekanisme spiller med at fremme samarbejde mellem nationale civilbeskyttelsesmyndigheder i hele Europa i ugunstige situationer og med at minimere konsekvenserne af usædvanlige begivenheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle procedurerne for aktivering af denne mekanisme yderligere, så den kan benyttes hurtigt og effektivt umiddelbart efter en katastrofe;

10.   opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at muliggøre og sikre hurtig finansiering på det højest mulige niveau fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond; hilser velkommen, at den italienske regering allerede har indgivet sin ansøgning; opfordrer derfor Kommissionen til at afgive sin vurdering så hurtigt som muligt og i den forbindelse at tage behørigt hensyn til den indsats, som de italienske myndigheder har gjort for at forebygge katastrofer, begrænse skaderne og beskytte borgernes liv, herunder ved at indføre retlige forpligtelser;

11.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle tilgængelige instrumenter inden for samhørigheds- og regionalfondene rent faktisk anvendes til genopbygning og alle andre nødvendige foranstaltninger i fuldt samarbejde med de italienske nationale og regionale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at anvende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til at støtte de landdistrikter og landbrugsaktiviteter, der er ramt af jordskælvene;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Italiens regering og de regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.

(1)

EUT L 189 af 27.6.2014, s. 143.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(3)

EUT C 230 E af 26.8.2010, s. 13.

(4)

EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 269.

(5)

EUT L 70 af 16.3.2016, s. 1.

(6)

EUT L 122 af 24.4.2014, s. 1.

(7)

EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.

(8)

EUT C 286 E af 27.11.2009, s. 15.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik