Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1286/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1286/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0476

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 473kWORD 52k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B8-1812/2016, B8-1813/2016 και B8-1814/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3) (σε συνάρτηση με το σεισμό του Αμπρούτσο, Ιταλία),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2007 σχετικά με τoν περιφερειακό αντίκτυπο των σεισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 24/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανταπόκριση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σεισμό του Αμπρούτσο του 2009: συνάφεια και κόστος των ενεργειών»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ»)(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2011 σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της εκτίμησης κινδύνου για τη διαχείριση καταστροφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας μέσω ευρωπαϊκού συστήματος αμοιβαίας συνδρομής με βάση σπονδυλωτή προσέγγιση της πολιτικής προστασίας (16474/08),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών(8)·

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 και O-000141 – B8-1814/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας ότι μετά από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την κεντρική Ιταλία στις 24 Αυγούστου 2016, ακόμα τρεις μεγάλοι σεισμοί, μέσα σε μία αλληλουχία σεισμικών δονήσεων, έπληξαν τις κεντρικές περιφέρειες της Ιταλίας στις 26 Οκτωβρίου με μέγεθος 5.5 και 6.1, και στις 30 Οκτωβρίου με μέγεθος 6.5·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σεισμοί και μετασεισμικές δονήσεις εξακολούθησαν να πλήττουν την κεντρική Ιταλία κατά τους τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεισμός που συγκλόνισε την Ιταλία στις 30 Οκτωβρίου ήταν ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα από το 1980·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ειδήσεις, λόγω των πρόσφατων σεισμών περισσότερα από 400 άτομα τραυματίστηκαν και 290 έχασαν τη ζωή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφικοί σεισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε φαινόμενο «ντόμινο» και να έχουν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 100.000 κατοίκων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίοι σεισμοί έχουν καταστρέψει πόλεις, έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, έχουν γκρεμίσει μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και έχουν βλάψει τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως δε των ΜΜΕ, έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στη γεωργία καθώς και στους τουριστικούς και γαστρονομικούς πόρους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές που επλήγησαν σημειώθηκε εδαφική παραμόρφωση η οποία εκτείνεται σε έκταση περίπου 130 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μέγιστη μετατόπιση τουλάχιστον 70 εκατοστών.

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες βιώσιμης ανοικοδόμησης πρέπει να συντονισθούν σωστά για την επανόρθωση των οικονομικών και κοινωνικών απωλειών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα ενωσιακά μέσα, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και το χρηματοδοτικό μέσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης των σεισμών και τα μέτρα αποκατάστασης·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη συμπάθεια και την αλληλεγγύη του σε όλα τα άτομα και οικογένειες στις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς, καθώς και στις ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες αρωγής μετά την καταστροφή·

2.  εκτιμά τις αδιάκοπες προσπάθειες των ομάδων διάσωσης, των εργαζομένων στην πολιτική προστασία, των εθελοντών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τις ζημιές στις κατεστραμμένες περιοχές·

3.  υπογραμμίζει τις σοβαρές επιπτώσεις των διαδοχικών σεισμών και της καταστροφής που άφησαν στο πέρασμά τους·

4.  Σημειώνει την αλληλεγγύη που εξέφρασαν άλλα κράτη μέλη, ευρωπαϊκές περιφέρειες και διεθνείς παράγοντες υπό τη μορφή αμοιβαίας συνδρομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

5.  επισημαίνει τα προβλήματα που συνδέονται με την πρόβλεψη σεισμικών συστημάτων και με την υψηλή σεισμικότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης· σημειώνει με ανησυχία ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι κατά τα τελευταία 15 χρόνια ως αποτέλεσμα καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την Ευρώπη·

6.  υπενθυμίζει τη σημασία της συμμόρφωσης με απαιτήσεις για την κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων, ιδίως για τα δημόσια κτίρια και τις υποδομές· προτρέπει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε οι κατασκευές να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα αντισεισμικά πρότυπα και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την απαίτηση αυτή όταν εκδίδουν οικοδομικές άδειες·

7.   καλεί την Επιτροπή να συστήσει οι κατευθυντήριες γραμμές του «Ευρωκώδικα 8: κατασκευή τεχνικών έργων αντισεισμικής αντοχής» να ενσωματωθούν στους πολεοδομικούς κανονισμούς όλων των εκτιθέμενων σε κίνδυνο κρατών και καλεί τους αρμόδιους φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών να εφαρμόσουν εξίσου αυστηρά τις εν λόγω οδηγίες για τα νέα και τα παλαιά κτίρια·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για το μεγάλο αριθμό των εκτοπισμένων ατόμων που θα είναι εκτεθειμένα στις σκληρές καιρικές συνθήκες της επερχόμενης χειμερινής περιόδου· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει όλη την απαραίτητη βοήθεια στις ιταλικές αρχές για να μπορέσουν να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους που έχουν στερηθεί τα σπίτια τους·

9.  τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη σε δύσκολες καταστάσεις και στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών των εκτάκτων περιστάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες ενεργοποίησης του Μηχανισμού, προκειμένου αυτός να καθίσταται διαθέσιμος γρήγορα και αποτελεσματικά αμέσως μετά από μια καταστροφή·

10.   καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί δυνατή, και να παρασχεθεί, ταχεία και όσο το δυνατόν υψηλότερη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ιταλική κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει σχετική αίτηση· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την αξιολόγησή της, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις ιταλικές αρχές με σκοπό την πρόληψη καταστροφών, τον περιορισμό των ζημιών και την προστασία της ζωής των πολιτών, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση νομικών υποχρεώσεων·

11.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του ταμείου συνοχής και του ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για δραστηριότητες ανοικοδόμησης και για όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές και οι γεωργικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί από τους σεισμούς·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, την κυβέρνηση της Ιταλίας, καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

(1)

ΕΕ L 189, της 27.6.2014, σ. 143.

(2)

ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 320.

(3)

ΕΕ C 230 E, της 26.8.2010, σ. 13.

(4)

ΕΕ C 282 E, της 6.11.2008, σ. 269.

(5)

ΕΕ L 70, της 16.3.2016, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 122, της 24.4.2014, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 163, της 2.7.1996, σ. 1.

(8)

ΕΕ C 286 E, της 27.11.2009, σ. 15.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου