Menettely : 2016/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1286/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1286/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0476

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 254kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 661/2014(1),

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013(2),

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2009 antamansa päätöslauselman(3), joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (Italian Abruzzon maanjäristyksen seurauksena),

–  ottaa huomioon 14  marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman maanjäristysten alueellisista vaikutuksista(4),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 24/2012 aiheesta ”Euroopan unionin solidaarisuusrahaston toiminta Abruzzossa vuonna 2009 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen: Toiminnan hyödyllisyys ja kulut”,

–  ottaa huomioon hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä 15. maaliskuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/369(5),

–  Ottaa huomioon Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite”) 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 375/2014(6),

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta 20. kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96(7),

–  ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät katastrofinhallintaan liittyvän riskinarvioinnin edelleenkehittämisestä Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 annetut neuvoston päätelmät pelastuspalveluvalmiuksien vahvistamisesta pelastuspalveluyksikkömalliin perustuvalla Euroopan keskinäisen avun järjestelmällä (16474/08),

–  ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta(8),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyt kysymykset tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141 – B8-1814/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Keski-Italiassa oli 24. elokuuta 2016 tuhoisa maanjäristys, ja maan keskiosassa oli vielä kolme suurta maanjäristystä: 26. lokakuuta 5,5:n ja 6,1:n voimakkuudella ja 30. lokakuuta 6,5:n voimakkuudella;

B.  toteaa, että maanjäristykset ja jälkijäristykset ovat koetelleet Keski-Italiaa viime kuukausina; toteaa, että Italiaa 30. lokakuuta ravistellut maanjäristys oli voimakkain maassa mitattu maanjäristys sitten vuoden 1980;

C.  ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan uusimmissa maanjäristyksissä on loukkaantunut yli 400 ihmistä ja kuolonuhreja on ollut 290;

D.  toteaa, että tuhoisat maanjäristykset saattavat yhdessä saada aikaan ketjureaktion ja ajaa 100 000 asukasta pakosalle;

E.  toteaa, että uusimmat maanjäristykset ovat tuhonneet kaupunkeja, vahingoittaneet vakavasti paikallista ja alueellista infrastruktuuria, tuhonneet historiallisia ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita kohteita sekä aiheuttaneet vahinkoa taloudelliselle toiminnalle ja eritoten pk-yrityksille, maataloudelle ja maisemalle sekä matkailun ja gastronomian voimavaroille;

F.  toteaa, että kyseiset alueet kärsivät muodonmuutoksesta, joka kattaa noin 130 neliökilometrin suuruisen alueen ja jonka enimmäissiirtymä on vähintään 70 senttimetriä;

G.  toteaa, että taloudellisten ja yhteiskunnallisten menetysten korjaaminen edellyttää, että pysyvän jälleenrakennuksen toimia koordinoidaan asianmukaisesti;

H.  toteaa, että unionin eri välineitä, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, taikka pelastuspalvelumekanismia ja pelastuspalvelun rahoitusvälinettä, voidaan käyttää tehostamaan maanjäristystä koskevia ehkäiseviä toimenpiteitä ja kunnostamistoimenpiteitä;

1.  ilmaisee mitä suurimman solidaarisuutensa ja myötätuntonsa kaikille maanjäristysalueiden asukkaille ja näiden perheenjäsenille sekä Italian kansallisille viranomaisille ja alue- ja paikallisviranomaisille, jotka ovat osallistuneet katastrofin jälkeisiin avustustoimiin;

2.  arvostaa pelastusyksiköiden, pelastuspalvelun työntekijöiden, vapaaehtoisten, kansalaisjärjestöjen sekä alue- ja paikallisviranomaisten ja kansallisten viranomaisten uupumatonta uurastusta ihmishenkien pelastamiseksi ja vahinkojen rajaamiseksi tuhoalueille;

3.  painottaa perättäisten maanjäristysten vakavia vaikutuksia ja niiden jälkeensä jättämää tuhoa;

4.  panee merkille muiden jäsenvaltioiden sekä Euroopan alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden osoittaman solidaarisuuden, joka ilmenee vastavuoroisena apuna hätätilanteissa;

5.  korostaa ennalta varautumisen ongelmia, jotka aiheutuvat maanjäristysten ennustamiseen käytetyistä järjestelmistä ja Kaakkois-Euroopan suuresta seismisestä aktiivisuudesta; pitää huolestuttavana, että Euroopan tuhoisissa maanjäristyksissä on viidentoista viime vuoden aikana kuollut tuhansia ihmisiä ja sadat tuhannet ovat menettäneet kotinsa;

6.  muistuttaa, miten tärkeää on noudattaa maanjäristyksiä kestävien rakennusten, etenkin julkisten rakennusten ja infrastruktuurin, rakentamismääräyksiä; kehottaa kansallisia viranomaisia ja alue- ja paikallisviranomaisia vauhdittamaan toimia, jotta rakennustöissä noudatetaan voimassa olevia maanjäristystä koskevia standardeja, ja ottamaan tämän kysymyksen asianmukaisesti huomioon rakennuslupia myönnettäessä;

7.  kehottaa komissiota suosittelemaan, että Eurokoodi 8:n (Rakenteiden suunnittelu kestävyyden suhteen maanjäristyksessä) ohjeet sisällytetään kaikkien maanjäristyksille alttiiden jäsenvaltioiden kaupunkirakentamista koskeviin määräyksiin, ja kehottaa unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia soveltamaan tiukasti näitä ohjeita sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin;

8.  on huolissaan siitä, että suuri joukko asuinsijoiltaan lähtemään joutuneita jää tulevan talvikauden ankarien sääolojen armoille; kehottaa komissiota tarjoamaan Italian viranomaisille kaiken tarvittavan avun, jotta nämä voivat taata kunnolliset elinolot kotinsa menettäneille;

9.  korostaa unionin pelastuspalvelumekanismin merkitystä edistettäessä eri puolelta Eurooppaa tulevien pelastuspalveluviranomaisten yhteistyötä vaaratilanteissa ja pidettäessä poikkeuksellisten tapahtumien vaikutukset mahdollisimman vähäisinä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota yksinkertaistamaan mekanismin käyttöön ottamista entisestään, jotta se olisi käytettävissä tehokkaasti ja vaikuttavasti heti katastrofin jälkeen;

10.   kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin solidaarisuusrahastosta voidaan järjestää nopeasti rahoitusta mahdollisimman paljon; pitää myönteisenä, että Italian hallitus on jo jättänyt asiaa koskevan hakemuksen; kehottaa siksi komissiota arvioimaan asiaa mahdollisimman nopeasti ja ottamaan asianmukaisesti huomioon toimet, joita Italian viranomaiset ovat toteuttaneet katastrofien ehkäisemiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja kansalaisten suojelemiseksi, mukaan lukien oikeudellisten velvoitteiden asettaminen;

11.   kehottaa komissiota varmistamaan, että koheesio- ja aluerahastojen kaikkia käytettävissä olevia välineitä hyödynnetään tehokkaasti jälleenrakentamiseen ja kaikkiin muihin tarvittaviin toimiin yhteistyössä Italian kansallisten viranomaisten ja alueviranomaisten kanssa; kehottaa komissiota harkitsemaan Euroopan maaseudun kehittämisen rahaston käyttämistä maaseutualueiden ja maataloustoiminnan tukemiseen maanjäristysalueilla;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Italian hallitukselle ja maanjäristysalueiden alue- ja paikallisviranomaisille.

(1)

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 143.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)

EUVL C 230 E, 26.8.2010, s. 13.

(4)

EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 269.

(5)

EUVL L 70, 16.3.2016, s. 1.

(6)

EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1.

(7)

EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.

(8)

EUVL C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö