Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1286/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1286/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-1812/2016, B8-1813/2016 ir B8-1814/2016
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1285/2016

Procedūra : 2016/2988(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1286/2016
Pateikti tekstai :
B8-1286/2016
Priimti tekstai :

B8-1286/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų

(2016/2988(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą[1],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006[2],

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo[3] (atsižvelgiant į žemės drebėjimą Abrucuose, Italijoje),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl žemės drebėjimų poveikio regionams[4],

–  atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 24/2012 „Europos Sąjungos solidarumo fondo veiksmai, reaguojant į 2009 m. žemės drebėjimą Abrucuose. Operacijų aktualumas ir išlaidos“,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje[5],

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva)[6],

–  atsižvelgdamas į 1996 m. birželio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos[7],

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 11 d. Tarybos išvadas dėl tolesnio rizikos vertinimo nelaimių valdymo srityje plėtojimo Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos išvadas, kuriomis raginama stiprinti civilinės saugos pajėgumus pasitelkiant Europos savitarpio pagalbos sistemą, grindžiamą civilinės saugos modulių metodu (16474/08),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes gerinimo[8],

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ir O-000141 – B8-1814/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi po itin didelio žemės drebėjimo, sukrėtusio centrinę Italiją 2016 m. rugpjūčio 24 d., dar trys nemaži tos pačios bangos žemės drebėjimai sukrėtė centrinės Italijos regionus – 5,5 ir 6,1 balų stiprumo žemės drebėjimai spalio 26 d. ir 6,5 balų – spalio 30 d.

B.  kadangi keletą paskutinių mėnesių žemės drebėjimai ir pakartotiniai seisminiai smūgiai toliau drebino centrinę Italiją; kadangi požeminis smūgis, sukrėtęs Italiją spalio 30 d., buvo didžiausias žemės drebėjimas šalyje nuo 1980 m.;

C.  kadangi pranešta, kad per neseniai įvykusius žemės drebėjimus daugiau kaip 400 asmenų buvo sužeista ir 290 žuvo;

D.  kadangi itin dideli žemės drebėjimai galėjo sukelti vadinamąjį domino efektą, todėl 100 000 gyventojų buvo perkelti;

E.  kadangi paskutiniai žemės drebėjimai sugriovė miestus, labai pakenkė vietos ir regionų infrastruktūrai, sunaikino istorijos ir kultūros paveldo objektus bei pakenkė ekonominei veiklai, visų pirma MVĮ, žemės ūkiui ir kraštovaizdžiui, taip pat turizmo ir gastronomijos ištekliams;

F.  kadangi atitinkamos teritorijos patyrė deformaciją, kuri išplito apie 130 kvadratinių kilometrų teritorijoje ir kurios didžiausias poslinkis – bent 70 cm;

G.  kadangi tvaraus atkūrimo pastangos turi būti koordinuojamos, siekiant ištaisyti ekonominę ir socialinę žalą;

H.  kadangi gali būti naudojamos įvairios Sąjungos priemonės, pvz., Europos struktūriniai ir investicijų fondai ar civilinės saugos mechanizmas ir finansinė priemonė, siekiant sustiprinti žemės drebėjimų prevencijos ir atkūrimo po jų priemones;

1.  reiškia tvirtą solidarumą ir nuoširdžią užuojautą visiems asmenims ir šeimoms teritorijose, nukentėjusiose dėl žemės drebėjimų, taip pat Italijos nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijoms, dalyvavusioms teikiant pagalbą po nelaimės;

2.  labai vertina gelbėjimo padalinių, civilinės saugos darbuotojų, savanorių, pilietinės visuomenės organizacijų, taip pat vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijų nenuilstamas pastangas išgelbėti žmonių gyvybes ir užkirsti kelią padarinių plitimui suniokotose teritorijose;

3.  atkreipia dėmesį į didelius vienas po kito įvykusių žemės drebėjimų padarinius ir jų paliktus griuvėsius;

4.  atkreipia dėmesį į kitų valstybių narių, Europos regionų ir tarptautinių veikėjų solidarumą, reiškiamą teikiant savitarpio pagalbą nepaprastosios padėties sąlygomis;

5.  atkreipia dėmesį į prognozavimo problemas, susijusias su žemės drebėjimų prognozavimo sistemomis, ir į didelį Pietryčių Europos seismingumą; susirūpinęs pažymi, kad dėl Europoje vykstančių didelių žemės drebėjimų per paskutinius 15 metų tūkstančiai žmonių žuvo ir šimtai tūkstančių asmenų liko benamiais;

6.  primena, kaip svarbu laikytis žemės drebėjimams atsparių pastatų, ypač viešųjų pastatų ir infrastruktūros objektų, statybos reikalavimų; primygtinai ragina nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijas labiau stengtis užtikrinti, kad statybos darbai būtų vykdomi laikantis galiojančių atsparumo žemės drebėjimams standartų, ir skirti tam deramą dėmesį išduodant statybos leidimus;

7.  primygtinai ragina Komisiją rekomenduoti įtraukti Eurokodo Nr. 8. „Žemės drebėjimui atsparių konstrukcijų projektavimas“ instrukcijas į visų pažeidžiamų valstybių narių planavimo reglamentus, taip pat ragina ES ir valstybių narių lygmens kompetentingas institucijas griežtai taikyti šias instrukcijas ir naujiems, ir seniems pastatams;

8.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad daug perkeltų asmenų nėra apsaugoti nuo atšiaurių oro sąlygų ateinančiu žiemos laikotarpiu; ragina Komisiją suteikti visą būtiną pagalbą Italijos valdžios institucijoms, kad jos galėtų užtikrinti namų netekusiems asmenims deramas gyvenimo sąlygas;

9.  pabrėžia Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo svarbą skatinant nacionalines civilinės saugos tarnybas visoje Europoje tarpusavyje bendradarbiauti pavojingos padėties sąlygomis ir mažinant ypatingų reiškinių padarinius; ragina Komisiją ir valstybes nares dar labiau supaprastinti mechanizmo aktyvavimo procedūras, kad ištikus nelaimei jį būtų galima iš karto greitai ir veiksmingai taikyti;

10.   ragina Komisiją imtis visų būtinų priemonių, kad būtų leista ir numatyta kuo aukštesniu lygmeniu skubiai skirti finansavimą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšomis; teigiamai vertina tai, kad Italijos vyriausybė jau pateikė paraišką; todėl ragina Komisiją kuo greičiau ją įvertinti, deramai atsižvelgiant į veiksmus, kurių Italijos valdžios institucijos ėmėsi siekdamos užkirsti kelią nelaimėms, sumažinti žalą ir apsaugoti gyventojų gyvybes, be kita ko, nustatant teisines prievoles;

11.   ragina Komisiją užtikrinti, kad visos sanglaudos ir regioninių fondų turimos priemonės būtų veiksmingai panaudotos įgyvendinant atkūrimo veiklą ir visus kitus būtinus veiksmus, visapusiškai bendradarbiaujant su Italijos nacionalinės ir regionų valdžios institucijomis; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę panaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas žemės drebėjimų paveiktoms kaimo vietovėms ir žemės ūkio veiklai paremti;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Italijos vyriausybei bei regionų ir vietos valdžios institucijoms nuo nelaimių nukentėjusiose srityse.