Procedūra : 2016/2988(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1286/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1286/2016

Debates :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0476

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 466kWORD 53k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-1812/2016 , B8-1813/2016 un B8-1814/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 661/2014, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006(2),

–  ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 8. oktobra rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu(3) (saistībā ar zemestrīci Abruci reģionā, Itālijā),

–  ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 14. novembra rezolūciju par zemestrīču reģionālo ietekmi(4),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 24/2012 „Eiropas Savienības Solidaritātes fonda reakcija uz 2009. gada Abruci zemestrīci — darbu atbilstība un izmaksas”,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. marta Regulu (ES) 2016/369 par ārkārtas atbalsta sniegšanu Savienībā(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regulu (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”)(6),

–  ņemot vērā 1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību(7),

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 11. aprīļa secinājumus par turpmāku riska novērtējuma izstrādi, lai pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā;

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 28. novembra secinājumus, kuros aicina stiprināt civilās aizsardzības spējas, izmantojot uz civilās aizsardzības modulāro pieeju balstītu Eiropas savstarpējās palīdzības sistēmu (16474/08),

–  ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos(8),

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 un O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pēc 2016. gada 24. augustā notikušās postošās zemestrīces, kas skāra Itālijas centrālo daļu, valsts centrālajā daļā vēlāk notika vēl trīs spēcīgas zemestrīces, proti, 26. oktobrī ar magnitūdu 5,5 un 6,1 un 30. oktobrī ar magnitūdu 6,5, kā arī vairāki citi mazāk spēcīgi zemes satricinājumi;

B.  tā kā iepriekšējos mēnešos Itālijas centrālajā daļā turpinājās zemestrīces un bija jūtami pēcgrūdieni; tā kā satricinājums, kas skāra Itāliju šī gada 30. oktobrī, bija visspēcīgākā šajā valstī kopš 1980. gada notikusī zemestrīce;

C.  tā kā tiek ziņots, ka pēdējās zemestrīcēs ir ievainoti vairāk nekā 400 cilvēku un 290 ir gājuši bojā;

D.  tā kā postošās zemestrīces varētu radīt ķēdes reakciju un izraisīt līdz pat 100 000 iedzīvotāju pārvietošanu;

E.  tā kā pēdējās zemestrīcēs ir izpostītas pilsētas, ir nopietni bojāta vietējā un reģionālā infrastruktūra, izpostīts vēsturiskais un kultūras mantojums, traucēta saimnieciskā, jo īpaši MVU, darbība, nodarīti postījumi lauksaimniecības teritorijām un ainavām, kā arī radīts kaitējums tūrisma un viesmīlības nozares resursiem;

F.  tā kā attiecīgās teritorijas cieš no deformācijas, kas skārusi vairāk nekā 130 kvadrātkilometru lielu platību, kurā vērojama zemes virsmas maksimālā pārvietošanās par vismaz 70 cm;

G.  tā kā ir pienācīgi jākoordinē ilgtspējīgas rekonstrukcijas pasākumi, lai novērstu ekonomiskos un sociālos zaudējumus;

H.  tā kā – lai stiprinātu preventīvos pasākumus zemestrīču radīto seku mazināšanai un rehabilitācijas pasākumus, var izmantot dažādus Savienības instrumentus, piemēram, Eiropas strukturālos un investīciju fondus vai civilās aizsardzības mehānismu un finanšu instrumentu,

1.  pauž visdziļāko solidaritāti un izsaka līdzjūtību visām personām un viņu ģimenēm, kuras cietušas zemestrīču skartajās teritorijās, kā arī Itālijas valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kas iesaistītas katastrofas seku likvidēšanā;

2.  atzinīgi vērtē glābšanas vienību, civilās aizsardzības darbinieku, brīvprātīgo, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo, reģionālo un valsts iestāžu neatslābstošos centienus glābt dzīvības un mazināt izpostītajās teritorijās nodarīto kaitējumu;

3.  uzsver secīgo zemestrīču smagās ekonomiskās sekas un to nodarītos postījumus;

4.  atzīmē citu dalībvalstu, Eiropas reģionu un starptautisko dalībnieku pausto solidaritāti, kas izpaudās kā savstarpēja palīdzība ārkārtas situācijās;

5.  uzsver ar zemestrīču agrīnās brīdināšanas sistēmām saistītās problēmas un augsto seismisko aktivitāti Dienvidaustrumeiropā; ar bažām norāda, ka pēdējo 15 gadu laikā postošu zemestrīču rezultātā Eiropā ir gājuši bojā tūkstošiem cilvēku un simtiem tūkstošu ir zaudējuši pajumti;

6.  atgādina, cik svarīgi ir ievērot prasības par tādu ēku, jo īpaši sabiedrisko ēku un infrastruktūras, būvniecību, kas būtu izturīgas pret zemestrīcēm; mudina valsts, reģionālās un vietējās iestādes pastiprināt centienus, lai nodrošinātu būvju atbilstību spēkā esošajiem seismiskās drošības standartiem, un to pienācīgi ņemt vērā, izsniedzot būvatļaujas;

7.  mudina Komisiju ieteikt astotā Eirokodeksa norādījumus, kas paredz seismiski izturīgu konstrukciju projektēšanu, iekļaut visu seismiski neaizsargāto dalībvalstu plānošanas noteikumos un aicina ES un dalībvalstu kompetentās iestādes stingri piemērot šos norādījumus gan jaunām, gan vecām ēkām;

8.  pauž bažas par lielo skaitu pārvietoto personu, kuras tiks pakļautas gaidāmās ziemas skarbajiem laikapstākļiem; aicina Komisiju piedāvāt Itālijas iestādēm visu nepieciešamo palīdzību, lai tās varētu nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus pajumti zaudējušajiem cilvēkiem;

9.  uzsver Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma nozīmi, nelabvēlīgās situācijās stiprinot sadarbību starp valstu civilās aizsardzības iestādēm visā Eiropā un mazinot ārkārtas notikumu radītās sekas; aicina Komisiju un dalībvalstis vēl vairāk vienkāršot šā mehānisma iedarbināšanas procedūras, lai to ātri un efektīvi varētu izmantot uzreiz pēc katastrofas;

10.   aicina Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas augstākā līmenī ātri sniegtu atļauju un piešķirtu finansējumu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda; atzinīgi vērtē to, ka Itālijas valdība jau ir iesniegusi pieteikumu; tāpēc aicina Komisiju pēc iespējas ātri sniegt novērtējumu, pienācīgi ņemot vērā Itālijas iestāžu veiktās darbības, ar kurām novērst katastrofas, ierobežot postījuma apmērus un aizsargāt iedzīvotāju dzīvību, tostarp nosakot juridiskās saistības;

11.   aicina Komisiju nodrošināt, ka visi pieejamie kohēzijas un reģionālo fondu instrumenti tiek efektīvi izmantoti rekonstrukcijas darbībām un visām citām nepieciešamajām darbībām, pilnībā sadarbojoties ar Itālijas un reģionālajām iestādēm; aicina Komisiju apsvērt iespēju izmantot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, lai saglabātu zemestrīcēs skartās lauku teritorijas un lauksaimniecisko darbību tajās;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Itālijas valdībai un zemestrīcēs skarto teritoriju reģionālajām un vietējām pašvaldībām.

(1)

OV L 189, 27.6.2014., 143. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(3)

OV C 230 E, 26.8.2010., 13. lpp.

(4)

OV C 282 E, 6.11.2008, 269. lpp.

(5)

OV L 70, 16.3.2016., 1. lpp.

(6)

OV L 122, 24.4.2014., 1. lpp.

(7)

OV L 163, 2.7.1996. p. 1.

(8)

OV C 286 E, 27.11.2009., 15. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika