Procedura : 2016/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1286/2016

Teksty złożone :

B8-1286/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0476

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 333kWORD 53k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (w odniesieniu do trzęsienia ziemi w Abruzji we Włoszech)(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie regionalnego wpływu trzęsień ziemi(4),

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 24/2012 pt. „Pomoc z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej udzielona w związku z trzęsieniem ziemi w Abruzji z 2009 r. – adekwatność i koszt działań”,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”)(6),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej(7),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie dalszego opracowywania oceny ryzyka na potrzeby zarządzania katastrofami w Unii Europejskiej,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 listopada 2008 r. zawierające apel o wzmocnienie zdolności w zakresie ochrony ludności dzięki europejskiemu systemowi wzajemnej pomocy wykorzystującemu podejście oparte na modułach ochrony ludności (16474/08),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof(8),

–  uwzględniając pytania do Komisji w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141 – B8-1814/2016),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że po trzęsieniu ziemi o niszczycielskiej sile, które miało miejsce w środkowej części Włoch w dniu 24 sierpnia 2016 r., trzy inne poważne trzęsienia w postaci fali gwałtownych wstrząsów uderzyły w regiony położone w środkowych Włoszech z siłą 5,5 i 6,1 w dniu 26 października oraz z siłą 6,5 w dniu 30 października;

B.  mając na uwadze, że w ostatnich miesiącach trzęsienia i wstrząsy wtórne nadal nawiedzały środkowe Włochy; mając na uwadze, że wstrząs, który uderzył we Włochy w dniu 30 października, był najsilniejszym trzęsieniem ziemi, jakie dotknęło ten kraj od 1980 r.;

C.  mając na uwadze doniesienia, wedle których na skutek ostatnich trzęsień 400 osób zostało rannych, a śmierć poniosło 290 osób;

D.  mając na uwadze, że te niszczycielskie trzęsienia ziemi mogą spowodować tzw. efekt domina i doprowadzić do przesiedlenia 100 000 mieszkańców;

E.  mając na uwadze, że trzęsienia te zniszczyły miasta, poważnie uszkodziły infrastrukturę lokalną i regionalną, zniszczyły dziedzictwo historyczne i kulturalne, zrujnowały działalność gospodarczą, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, rolnictwo, spustoszyły krajobraz, a także spowodowały straty w branży turystycznej i gastronomicznej;

F.  mając na uwadze, że dotknięte obszary ucierpiały w wyniku deformacji obejmującej powierzchnię o wielkości ok. 130 km kw., przy czym maksymalne przesunięcie wynosi co najmniej 70 cm;

G.  mając na uwadze, że zrównoważona odbudowa wymaga właściwej koordynacji w celu likwidacji strat gospodarczych i społecznych;

H.  mając na uwadze, że różne instrumenty unijne, takie jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne lub mechanizm i instrument finansowy ochrony ludności, mogą być wykorzystane do wzmocnienia działań zapobiegawczych i naprawczych w przypadku trzęsienia ziemi;

1.  wyraża głębokie współczucie dla wszystkich osób i rodzin na obszarach dotkniętych trzęsieniem ziemi oraz solidaryzuje się z nimi i z włoskimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zaangażowanymi w działania pomocowe po katastrofie;

2.  docenia niesłabnące starania jednostek ratunkowych, służb ochrony ludności, wolontariuszy, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także władz lokalnych, regionalnych i krajowych na rzecz ratowania życia i powstrzymania szkód na zdewastowanych terenach;

3.  podkreśla poważne skutki gospodarcze następujących po sobie trzęsień ziemi oraz zniszczenia powstałe w ich następstwie;

4.  zauważa solidarność ze strony innych państw członkowskich, regionów europejskich i podmiotów międzynarodowych w formie wzajemnej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych;

5.  podkreśla problemy związane z systemami przewidywania trzęsień ziemi i wysoką aktywność sejsmiczną w południowo-wschodniej Europie; z niepokojem stwierdza, że w ciągu ostatnich 15 lat wskutek niszczycielskich trzęsień ziemi nawiedzających Europę zginęły tysiące ludzi, a setki tysięcy osób zostało pozbawionych dachu nad głową;

6.  przypomina, jak ważne jest, aby spełniać wymogi dotyczące budowy budynków odpornych na trzęsienia ziemi, zwłaszcza w odniesieniu do budynków publicznych i infrastruktury publicznej; wzywa władze krajowe, regionalne i lokalne do zintensyfikowania wysiłków na rzecz zapewnienia zgodności budynków z obowiązującymi normami w zakresie trzęsienia ziemi oraz do zwracania należytej uwagi przy wydawaniu pozwoleń na budowę;

7.  wzywa Komisję do zalecenia, aby norma Eurocode 8 (projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym) została włączona do wszystkich przepisów dotyczących planowania we wszystkich zagrożonych państwach członkowskich, i wzywa właściwe organy na szczeblu UE i państw członkowskich o ścisłe stosowanie tych instrukcji w odniesieniu do nowych i starych budynków;

8.  wyraża zaniepokojenie dużą liczbą osób przesiedlonych, narażonych na trudne warunki pogodowe z związku z nadchodzącą zimą; wzywa Komisję do zaoferowania wszelkiej niezbędnej pomocy władzom włoskim, aby umożliwić im zagwarantowanie godziwych warunków życia ludziom pozbawionym dachu nad głową;

9.  podkreśla znaczenie unijnego mechanizmu ochrony ludności dla zacieśniania współpracy między krajowymi organami ochrony ludności w całej Europie w razie niekorzystnej sytuacji oraz minimalizowania skutków zdarzeń nadzwyczajnych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego uproszczenia procedur uruchamiania tego mechanizmu, tak aby można go było udostępniać szybko i skutecznie w bezpośrednim następstwie katastrofy;

10.   wzywa Komisję do przyjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu umożliwienia i zapewnienia szybkiego i możliwie jak najwyższego poziomu finansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rząd włoski przedłożył już odnośny wniosek; w związku z tym zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie oceny, biorąc pod uwagę działania podejmowane przez władze włoskie na rzecz zapobiegania katastrofom, ograniczenia szkód oraz ochrony życia obywateli, w tym poprzez nałożenie prawnych zobowiązań;

11.   wzywa Komisję do zagwarantowania skutecznego wykorzystania wszystkich instrumentów dostępnych w ramach Funduszu Spójności i funduszy regionalnych na działania na rzecz odbudowy i wszelkie inne konieczne interwencje, w pełnej współpracy z włoskimi władzami krajowymi i regionalnymi; wzywa Komisję, aby rozważyła możliwość wykorzystania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do wspierania obszarów wiejskich i utrzymania działalności rolniczej na obszarach, które zostały dotknięte trzęsieniem ziemi;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Włoch oraz władzom regionalnym i lokalnym na obszarach dotkniętych klęską.

(1)

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 143.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(3)

Dz.U. C 230 E z 26.8.2010, s. 13.

(4)

Dz.U. C 282 E z 6.11.2008, s. 269.

(5)

Dz.U. L 70 z 16.3.2016, s. 1.

(6)

Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1.

(7)

Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.

(8)

Dz.U. C 286 E z 27.11.2009, s. 15.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności