Procedură : 2016/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1286/2016

Texte depuse :

B8-1286/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0476

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 397kWORD 53k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-1812/2016, B8-1813/2016 și B8-1814/2016

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(3) (cu privire la cutremurul din Abruzzo, Italia),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2007 privind impactul regional al cutremurelor(4),

–  având în vedere Raportul special nr. 24/2012 al Curții de Conturi intitulat „Răspunsul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene la cutremurul produs în 2009 în regiunea Abruzzi: Pertinența și costul acțiunilor”,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”)(6),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar(7),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 11 aprilie 2011 privind dezvoltarea în continuare a evaluării riscurilor pentru gestionarea dezastrelor în Uniunea Europeană,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 28 noiembrie 2008 pentru îmbunătățirea capacităților de protecție civilă printr-un sistem de asistență reciprocă europeană bazat pe abordarea modulară a protecției civile (16474/08),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2008 referitoare la consolidarea capacității de reacție a Uniunii Europene în caz de catastrofe(8),

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei cu privire la situația din Italia după cutremure (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 și O-000141 – B8-1814/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după cutremurul devastator care a lovit centrul Italiei la 24 august 2016, alte trei seisme puternice, însoțite de o lungă serie de replici, au zguduit regiunile din centrul Italiei la 26 octombrie, cu magnitudini de 5,5 și 6,1 și, respectiv, la 30 octombrie, cu o magnitudine de 6,5;

B.  întrucât cutremurele și replicile acestora au continuat să lovească centrul Italiei în ultimele luni; întrucât seismul care a lovit Italia la 30 octombrie a fost cel mai puternic cutremur care a afectat țara după 1980;

C.  întrucât, în urma seismelor recente, au fost raportate peste 400 de persoane rănite și 290 de decese;

D.  întrucât cutremurele devastatoare s-ar putea acumula într-un „efect de domino” și ar putea conduce la strămutarea a 100 000 de rezidenți;

E.  întrucât seismele recente au distrus orașe, au deteriorat grav infrastructura locală și regională, au distrus elemente ale patrimoniului istoric și cultural, au afectat activitățile economice, în special pe cele ale IMM-urilor, agricultura și peisajele, precum și resursele turistice și gastronomice;

F.  întrucât teritoriile în cauză suferă din cauza unei deformări care se extinde pe o suprafață de aproximativ 130 de kilometri pătrați, cu o deplasare maximă de cel puțin 70 de centimetri;

G.  întrucât eforturile depuse în vederea unei reconstrucții durabile trebuie să fie coordonate în mod adecvat pentru a remedia pierderile economice și sociale;

H.  întrucât diverse instrumente ale Uniunii, precum fondurile structurale și de investiții europene sau mecanismul de protecție civilă și instrumentul financiar, pot fi utilizate pentru consolidarea măsurilor de prevenție în caz de cutremur, precum și a măsurilor de reabilitare,

1.  își exprimă cea mai profundă solidaritate și empatie cu toate persoanele și familiile de pe teritoriile afectate de cutremure și cu autoritățile locale, regionale și naționale italiene implicate în eforturile de asistență în urma dezastrului;

2.  apreciază eforturile constante ale unităților de salvare, ale lucrătorilor din sectorul protecției civile, ale voluntarilor, ale organizațiilor societății civile și ale autorităților locale, regionale și naționale de a salva vieți și de a reduce pagubele în zonele devastate;

3.  subliniază efectele grave ale cutremurelor succesive și distrugerile cauzate de acestea;

4.  remarcă solidaritatea exprimată de alte state membre, regiuni europene și actori internaționali sub forma asistenței reciproce în situații de urgență;

5.  subliniază problemele de previziune legate de sistemele de predicție a cutremurelor și gradul ridicat de seismicitate în sud-estul Europei; constată cu îngrijorare că mii de persoane au murit și sute de mii au rămas fără locuințe în ultimii 15 ani, ca urmare a cutremurelor distructive care au afectat Europa;

6.  reamintește importanța respectării cerințelor privind construirea unor clădiri rezistente la cutremure, în special a clădirilor publice și a infrastructurii; îndeamnă autoritățile naționale, regionale și locale să își intensifice eforturile pentru a asigura conformitatea construcțiilor cu standardele în caz de cutremur în vigoare, precum și să acorde atenția cuvenită acestui aspect atunci când emit autorizații de construire;

7.  îndeamnă Comisia să recomande ca instrucțiunile din Eurocodul 8: „Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur” să fie incluse în regulamentele de urbanism ale tuturor statelor membre vulnerabile și solicită autorităților competente de la nivelul UE și al statelor membre să aplice cu rigurozitate aceste instrucțiuni în cazul clădirilor noi și al celor vechi în egală măsură;

8.  își exprimă preocuparea cu privire la numărul mare de persoane strămutate expuse condițiilor meteorologice dificile în iarna următoare; solicită Comisiei să ofere tot ajutorul necesar autorităților italiene pentru a le permite să garanteze condiții de viață decente persoanelor private de propriile locuințe;

9.  subliniază importanța mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru stimularea cooperării în rândul autorităților naționale de protecție civilă din Europa în situații dificile și pentru reducerea la minimum a efectelor evenimentelor extraordinare; solicită Comisiei și statelor membre să simplifice în continuare procedurile pentru activarea mecanismului, astfel încât să asigure disponibilitatea rapidă și eficace a acestuia în perioada imediat următoare unui dezastru;

10.   solicită Comisiei să adopte toate măsurile necesare pentru a permite și a acorda finanțare rapidă la un nivel cât mai ridicat posibil din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene; salută faptul că guvernul italian și-a prezentat deja cererea; solicită, prin urmare, Comisiei să-și prezinte cât mai curând evaluarea, ținând seama în mod corespunzător de măsurile adoptate de autoritățile italiene în vederea prevenirii dezastrelor, a limitării pagubelor și a protejării vieților cetățenilor, inclusiv prin instituirea unor obligații legale;

11.   solicită Comisiei să asigure că toate instrumentele disponibile în cadrul fondurilor de coeziune și al fondurilor regionale sunt utilizate în mod eficace pentru activități de reconstrucție și pentru toate celelalte măsuri necesare, în cooperare deplină cu autoritățile naționale și regionale italiene; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea utilizării Fondului european pentru dezvoltare rurală în vederea susținerii zonelor rurale și a activităților agricole care au fost afectate de cutremure;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Guvernului Italiei și autorităților regionale și locale din zonele afectate.

(1)

JO L 189, 27.6.2014, p. 143.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(3)

JO C 230 E, 26.8.2010, p. 13.

(4)

JO C 282 E, 6.11.2008, p. 269.

(5)

JO L 70, 16.3.2016, p. 1.

(6)

JO L 122, 24.4.2014, p. 1.

(7)

JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

(8)

JO C 286 E, 27.11.2009, p. 15.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate