Postopek : 2016/2988(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1286/2016

Predložena besedila :

B8-1286/2016

Razprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0476

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 320kWORD 53k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

k vprašanjem za ustni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 in B8-1814/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 661/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2009 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije(3) (v zvezi s potresom v italijanski deželi Abruci),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2007 o regionalnem vplivu potresov(4),

–  ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 24/2012 o odzivu Solidarnostnega sklada Evropske unije na potres v Abrucih leta 2009: ustreznost in stroški ukrepov,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji(5),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“)(6),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči(7),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. aprila 2011 o nadaljnjem razvoju ocene tveganja na področju obvladovanja nesreč v Evropski uniji,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. novembra 2008 o krepitvi zmogljivosti civilne zaščite prek evropskega sistema medsebojne pomoči na podlagi modularnega pristopa k civilni zaščiti (16474/08),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2008 o krepitvi zmogljivosti odzivanja Unije na nesreče(8),

–  ob upoštevanju vprašanj Komisiji o razmerah v Italiji po potresih (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 in O-000141 – B8-1814/2016),

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 24. avgusta 2016 uničujoč potres prizadel osrednjo Italijo, ob večkratnem tresenju tal pa so regije osrednje Italije prizadeli še trije močnejši potresi, in sicer 26. oktobra z magnitudo 5,5 in 6,1 ter 30. oktobra z magnitudo 6,5;

B.  ker so v zadnjih mesecih osrednjo Italijo še naprej stresali potresi in popotresni sunki; ker je bil potres, ki je prizadel Italijo 30. oktobra, najmočnejši v tej državi po letu 1980;

C.  ker je bilo v nedavnih potresih domnevno ranjenih več kot 400 ljudi, 290 pa jih je umrlo;

D.  ker bi lahko imeli uničujoči potresi verižni učinek, kar bi privedlo do 100.000 razseljenih prebivalcev;

E.  ker so zadnji potresi uničili mesta, resno poškodovali lokalno in regionalno infrastrukturo, uničili zgodovinsko in kulturno dediščino ter škodovali gospodarskim dejavnostim, zlasti malih in srednjih podjetij, ter kmetijstvu in krajini, pa tudi turističnim in gastronomskim zmogljivostim;

F.  ker prizadeta območja ležijo na prelomnici, ki zajema približno 130 kvadratnih kilometrov in se je v potresih največ premaknila tudi za vsaj 70 centimetrov;

G.  ker je treba prizadevanja za trajnostno obnovo ustrezno usklajevati, da bi nadomestili gospodarske in socialne izgube;

H.  ker se za okrepitev preventivnih ukrepov za obvladovanje potresov in ukrepov za obnovo lahko uporabijo različni instrumenti Unije, kot so evropski strukturni in investicijski skladi ali mehanizem Unije na področju civilne zaščite in finančni instrument za civilno zaščito;

1.  izraža najglobljo solidarnost in sočustvovanje z vsemi posamezniki in družinami z območij, ki so jih prizadeli potresi, ter z italijanskimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, ki po teh nesrečah sodelujejo v prizadevanjih za pomoč;

2.  ceni neprekinjena prizadevanja reševalnih enot, civilne zaščite, prostovoljcev, organizacij civilne družbe ter lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov na prizadetih območjih, da bi rešili življenja in omejili škodo;

3.  poudarja resne učinke zaporednih potresov in uničenje, ki so ga povzročili;

4.  ugotavlja, da so ostale države članice, evropske regije in mednarodni akterji izrazili solidarnost ter jo izkazali z medsebojno pomočjo v kriznih razmerah;

5.  poudarja težave seizmoloških sistemov, povezane z napovedovanjem potresov, in visoko potresnostjo jugovzhodne Evrope; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v zadnjih petnajstih letih zaradi uničujočih potresov, ki so prizadeli Evropo, umrlo več tisoč ljudi, več sto tisoč pa jih je izgubilo svoje domove;

6.  opozarja, da je treba izpolnjevati zahteve glede potresno odporne gradnje, zlasti javnih stavb in infrastrukture; poziva nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj okrepijo svoja prizadevanja za uskladitev zgradb z veljavnimi standardi potresno odporne gradnje in to ustrezno upoštevajo pri izdaji gradbenih dovoljenj;

7.  poziva Komisijo, naj priporoča vključitev navodil standarda „Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij“ v predpise s področja prostorskega načrtovanja vseh ranljivih držav članic, ter poziva pristojne organe EU in držav članic, naj ta standard dosledno uporabljajo tako za nove kot stare stavbe;

8.  izraža zaskrbljenost zaradi velikega števila razseljenih oseb, izpostavljenih slabim vremenskim razmeram v prihajajoči zimi; poziva Komisijo, naj italijanskim organom ponudi vso potrebno pomoč, da bi ljudem, ki so izgubili svoje domove, zagotovili dostojne življenjske pogoje;

9.  poudarja pomen mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite za spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi organi civilne zaščite po vsej Evropi v neugodnih razmerah in zmanjševanje učinkov izjemnih dogodkov; poziva Komisijo in države članice, naj dodatno poenostavijo postopke za aktivacijo mehanizma, da bi bil ta hitro in učinkovito razpoložljiv takoj po nesreči;

10.   poziva Komisijo, naj izvede vse potrebne ukrepe, da bi omogočila in hitro zagotovila financiranje na karseda visoki ravni iz Solidarnostnega sklada Evropske unije; pozdravlja, da je italijanska vlada že predložila zahtevek; zato poziva Komisijo, naj zahtevek čim prej preuči in pri tem ustrezno upošteva ukrepe, ki so jih italijanski organi izvedli za preprečevanje nesreč, omejitev škode in zaščito življenj državljanov, tudi z določitvijo pravnih obveznosti;

11.   poziva Komisijo, naj zagotovi, da se vsi razpoložljivi instrumenti v kohezijskih in regionalnih skladih učinkovito uporabljajo za dejavnosti obnove in vse ostale potrebne posege v polnem sodelovanju z italijanskimi nacionalnimi in regionalnimi organi; poziva Komisijo, naj preuči možnost uporabe Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, da bi ohranili podeželska območja in kmetijske dejavnosti, prizadete v potresih;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi Italije ter regionalnim in lokalnim organom na prizadetih območjih.

(1)

UL L 189, 27.6.2014, str. 143.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(3)

UL C 230 E, 26.8.2010, str. 13.

(4)

UL C 282 E, 6.11.2008, str. 269.

(5)

UL L 70, 16.3.2016, str. 1.

(6)

UL L 122, 24.4.2014, str. 1.

(7)

UL L 163, 2.7.1996, str. 1.

(8)

UL C 286 E, 27.11.2009, str. 15.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov