Förslag till resolution - B8-1286/2016Förslag till resolution
B8-1286/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Italien efter jordskalven

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-1812/2016, B8-1813/2016 och B8-1814/2016
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Davor Škrlec, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1285/2016

Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1286/2016
Ingivna texter :
B8-1286/2016
Antagna texter :

B8-1286/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Italien efter jordskalven

(2016/2988(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[1],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond[3] (med avseende på jordbävningen i Abruzzo, Italien),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 november 2007 om de regionala konsekvenserna av jordbävningar[4],

–  med beaktande av Revisionsrättens särskilda rapport nr 24/2012 Europeiska unionens solidaritetsfonds insatser vid jordbävningen i Abruzzerna 2009: Insatsernas betydelse och kostnad,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen[5],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete)[6],

–  med beaktande av förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd[7],

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 11 april 2011 om vidareutveckling av bedömningen av risker inför katastrofhanteringen i Europeiska unionen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 28 november 2008 om förbättrad civilskyddskapacitet genom ett europeiskt system för ömsesidigt bistånd som bygger på den modulära strategin för civilskydd (16474/08),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer[8],

–  med beaktande av frågorna till kommissionen om situationen i Italien efter jordskalven (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 och O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter det förödande jordskalv som drabbade centrala Italien den 24 augusti 2016 kom ytterligare tre större skalv, tillsammans med en mängd efterskalv, som drabbade regionerna i centrala Italien, den 26 oktober med magnituderna 5,5 och 6,1 och den 30 oktober med magnitud 6,5.

B.  Jordbävningar och efterskalv har fortsatt att hemsöka centrala Italien under de senaste månaderna. Det skalv som drabbade Italien den 30 oktober var den kraftigaste jordbävningen i landet sedan 1980.

C.  Vid de senaste jordskalven uppges över 400 personer ha skadats och 290 ha omkommit.

D.  De förödande skalven skulle kunna få en dominoeffekt och tvinga 100 000 personer att lämna sina hem.

E.  De senaste skalven har raserat städer, allvarligt skadat lokal och regional infrastruktur, förstört historiska arv och kulturarv samt vållat skada för den ekonomiska verksamheten för i synnerhet små och medelstora företag, jordbruk och landskap, samt för turist- och restaurangbranschen.

F.  I de berörda områdena finns det en deformation som sträcker sig över ca 130 kvadratkilometer, med en största förskjutning på minst 70 cm.

G.  Hållbara insatser för återuppbyggnad måste samordnas på lämpligt sätt så att de ekonomiska och sociala förlusterna kan åtgärdas.

H.  Olika av unionens instrument, såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna eller civilskyddsmekanismen, liksom också finansieringsinstrument, kan användas för att förstärka både de jordbävningsförebyggande åtgärderna och rehabiliteringsåtgärderna.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet och medkänsla med alla enskilda personer och familjer i de jordbävningsdrabbade områdena och med de italienska nationella, regionala och lokala myndigheter som deltar i nödhjälpsinsatserna efter katastrofen.

2.  Europaparlamentet uppskattar de outtröttliga insatser som gjorts av räddningstjänst, civilskyddsstyrkor, frivilliga, organisationer i det civila samhället samt lokala, regionala och nationella myndigheter för att rädda liv och minimera skadorna i de ödelagda områdena.

3.  Europaparlamentet understryker de allvarliga konsekvenserna av de på varandra följande jordbävningarna och den förstörelse de lämnat efter sig.

4.  Europaparlamentet noterar den solidaritet som uttryckts av andra medlemsstater, europeiska regioner och internationella aktörer i form av ömsesidigt bistånd i nödsituationer.

5.  Europaparlamentet framhåller problemen med att förutse jordbävningar och den höga seismiska aktiviteten i sydöstra Europa. Det är oroande att tusentals människor omkommit och hundratusentals blivit hemlösa under de senaste 15 åren till följd av förödande jordbävningar som drabbat Europa.

6.  Europaparlamentet påminner att kraven för jordbävningssäkert byggande måste följas, särskilt i offentliga byggnader och i infrastrukturen. Parlamentet uppmanar med kraft de nationella, regionala och lokala myndigheterna att göra mer för att få byggnader att följa gällande jordbävningsnormer och att vederbörligen uppmärksamma detta vid utfärdandet av byggnadslov.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att rekommendera att instruktionerna i Eurokod 8 om hur byggnader ska konstrueras för att bli jordbävningssäkra ska tas med i planeringsnormerna i alla jordbävningsutsatta medlemsstater, och uppmanar de behöriga myndigheterna på EU-nivå och medlemsstatsnivå att strikt tillämpa dessa instruktioner på både nya och gamla byggnader.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det stora antal personer som tvingats lämna sina hem och som kommer att utsättas för svåra väderleksförhållanden under den kommande vintern. Parlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda de italienska myndigheterna all den hjälp som behövs för att de ska kunna garantera drägliga levnadsvillkor för de personer som förlorat sina hem.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av Europeiska unionens civilskyddsmekanism för att främja samarbetet mellan nationella civilskyddsmyndigheter i Europa i svåra situationer och för att minimera följderna av exceptionella händelser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare förenkla förfarandena för aktivering av mekanismen så att den snabbt och effektivt kan tillgängliggöras omedelbart efter en katastrof.

10.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra och tillhandahålla snabb finansiering på så hög nivå som möjligt från Europeiska unionens solidaritetsfond. Parlamentet välkomnar att Italiens regering redan lämnat in sin ansökan. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att behandla ansökan så fort som möjligt, med hänsyn tagen till vad de italienska myndigheterna gjort för att förebygga katastrofer, begränsa skador och skydda invånarnas liv, också genom att fastställa rättsliga förpliktelser.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla tillgängliga instrument inom Sammanhållningsfonden och de regionala fonderna verkligen används för återuppbyggnad och alla andra nödvändiga insatser i fullt samarbete med de italienska nationella och regionala myndigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta möjligheten att använda Europeiska fonden för landsbygdsutveckling för att stödja landsbygdsområden och jordbruksverksamhet som har drabbats av jordbävningarna.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Italiens regering samt de regionala och lokala myndigheterna i de drabbade områdena.